Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
Arkusz 3.6 MBempty 1048 GERMANY MAIN MOVEMENT OF FREIGHT TRAFFIC GŁÓWNE TRASY TRANSPORTU TOWAROWEGO W NIEMCZECH 1942 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 15.6 MBempty 1059 GERMAN RAILROADS AVERAGE DAILY FREIGHT MOVEMENT IN METRIC TONS (AS OF 1927) KOLEJE W NIEMCZECH - ŚREDNI DZIENNY RUCH TOWAROWY W TONACH METRYCZNYCH W 1927 R (jako typowy) 1942 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 3.2 MBempty 2507 USSR MAIN RAILROADS GŁÓWNE LINIE KOLEJOWE W ZSRR 1942 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 11.3 MBempty 426 FINLAND MOTOR ROADS DROGI ZDATNE DO RUCHU POJAZDÓW MECHANICZNYCH W FINLANDII 1942 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 1.5 MBempty 11371 POLISH-SOVIET BORDER Alternative boundaries GRANICA POLSKO-RADZIECKA - warianty przebiegu granicy 1943 300 dpi (2020-12-22) details
Arkusz 6.9 MBempty 1151 RAILROADS OF LITHUANIA 1939 KOLEJE NA LITWIE W 1939 R. 1943 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 14.0 MBempty 1951 EUROPE SELECTED RAILROAD OBJECTIVES EUROPA - WYBRANE CELE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ KOLEJOWĄ 1943 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 20.2 MBempty 1958 RAILWAYS OF "GREATER GERMANY" - SELECTED RAILROAD OBJECTIVES SIEĆ KOLEJOWA "WIELKICH NIEMIEC" - WYBRANE CELE INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ 1943 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 7.6 MBempty 2067 ITALY RAILWAYS KOLEJE WE WŁOSZECH 1943 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 18.5 MBempty 2168 BELGIUM RAILROADS KOLEJE W BELGII 1943 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 3.5 MBempty 2443 YUGOSLAVIA RAILROADS AND ROADS SIEC KOLEJOWA I DROGOWA W JUGOSŁAWII 1943 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 4.2 MBempty 2605 ALBANIA RAILROADS KOLEJE W ALBANII 1943 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 8.1 MBempty 2639 SCANDINAVIA TRANSPORTATION SIEC TRANSPORTU DROGOWEGO I KOLEJOWEGO W SKANDYNAWII 1943 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 5.4 MBempty 2703 YUGOSLAVIA JUGOSŁAWIA 1943 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 5.1 MBempty 2711 YUGOSLAVIA PROVINCES AND BANOVINAS JUGOSŁAWIA - PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY 1943 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 1.1 MBempty 2753 GERMANY NIEMCY 1943 300 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 6.1 MBempty 2903 GERMANY PARTY GAU BOUNDARIES NIEMCY: PODZIAŁ NA JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE NSDAP 1943 300 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 15.5 MBempty 2906 GERMANY SELECTED ROADS NIEMCY - GŁÓWNE DROGI 1943 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 15.9 MBempty 2984 GERMANY ROADS NIEMCY - SIEĆ GŁÓWNYCH DRÓG 1944 600 dpi (2020-12-24) details
Brak plikuempty 2984 GERMANY Super-Highway (Autobahn) 1944 600 dpi (2021-07-16) details
UWAGA, duży plik: 33.6 MBempty 2992 RAILWAYS OF GREATER GERMANY SIEĆ KOLEJOWA "WIELKICH NIEMIEC" 1944 600 dpi (2020-12-24) details
UWAGA, duży plik: 25.7 MBempty 3131 Railroad administration of "Greater Germany" Siec kolejowa "Wielkich Niemiec" - podział administracyjny 1944 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 5.5 MBempty 3155 FINLAND FINLANDIA 1944 600 dpi (2020-12-24) details
UWAGA, duży plik: 28.1 MBempty 3158 RAILROADS OF WESTERN U.S.S.R. - SOUTHERN SECTION SIEĆ KOLEJOWA ZACHODNIEJ CZĘŚCI ZSRR - CZ. POŁUDNIOWA 1944 600 dpi (2020-12-24) details
SHOWING RAILROAD ADMINISTRATIVE DIVISIONS
Arkusz 14.0 MBempty 3351 YUGOSLAVIA JUGOSŁAWIA 1944 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 5.3 MBempty 3761 GERMANY CONCENTRATION CAMPS OBOZY KONCENTRACYJNE NA TERENIE III RZESZY 1944 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 11.1 MBempty 3840 RUMANIA AND BULGARIA RAILROADS SIEĆ KOLEJOWA RUMUNII I BUŁGARII 1944 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 3.4 MBempty 3852 ITALIAN PROVINCES ANNEXED BY GERMANY PROWINCJE WŁOCH ZAANEKTOWANE PRZEZ III RZESZĘ 1944 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 17.9 MBempty 5257 SOUTH GERMANY NATIONAL RAILROAD LINES AND ADMINISTRATION POŁUDNIOWE NIEMCY - KRAJOWE LINIE KOLEJOWE I ADMINISTRACJA KOLEJOWA 1944 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 7.4 MBempty 5395 SELECTED GERMAN REGIONS WYBRANE REGIONY NIEMIEC 1944 600 dpi (2020-12-24) details
UWAGA, duży plik: 25.3 MBempty 5408 GREATER GERMANY MAJOR ADMINISTRATIVE DIVISIONS, JULY 1, 1944 "WIELKIE NIEMCY" - GŁÓWNE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE NA DZIEŃ 1 LIPCA 1944 R. 1944 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 18.4 MBempty 5505 GREECE RAILROADS AND RAILROAD FACILITIES GRECJA: SIEĆ I INFRASTRUKTURA KOLEJOWA 1944 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 23.9 MBempty A-3186-RA GERMANY: ROADS SIEĆ DROGOWA W NIEMCZECH 1944 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 19.5 MBempty A-5484-RA SOUTHEASTERN EUROPE EUROPA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA 1944 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 14.9 MBempty L4407 SOUTH GERMANY: US ZONE OF OCCUPATION OVERLAY I POŁUDNIOWE NIEMCY: AMERYKAŃSKA STREFA OKUPACYJNA, GRANICE POLITYCZNE, NAKŁADKA NR 1 1944 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 14.8 MBempty L4407 SOUTH GERMANY: US ZONE OF OCCUPATION OVERLAY III POŁUDNIOWE NIEMCY: AMERYKAŃSKA STREFA OKUPACYJNA, GRANICE POLITYCZNE, NAKŁADKA III 1944 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 2.3 MBempty 1726 VENEZIA GIULIA TRANSPORTATION REGION VENEZIA GIULIA (Wenecja Julijska) - SIEĆ TRANSPORTOWA 1945 300 dpi (2020-12-24) details
UWAGA, duży plik: 32.4 MBempty 3817 GREATER GERMANY ADMINISTRATIVE DIVISIONS 1 JULY 1944 "WIELKIE NIEMCY - PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY NA DZIEŃ 1 LIPCA 1944 R. 1945 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 18.9 MBempty 5394 AUSTRIA: INTERNATIONAL TRANSPORTATION AND COMMUNICATIONS NETWORK AUSTRIA: TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA 1945 600 dpi (2020-12-24) details
UWAGA, duży plik: 27.5 MBempty 5408 GREATER GERMANY MAJOR ADMINISTRATIVE DIVISIONS 1 JULY 1944 "WIELKIE NIEMCY" - GŁÓWNE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE NA DZIEŃ 1 LIPCA 1944 R. 1945 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 8.9 MBempty 5901 SOUTHEASTERN SIBERIA PRINCIPAL TRANSPORT ARTERIES POŁUDNIOWO-WSCHODNIA SYBERIA - GŁÓWNE ARTERIE KOMUNIKACYJNE 1945 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 14.8 MBempty 5990 P.W. INSTALLATIONS IN GERMANY AND AUSTRIA INSTALACJE ZWIĄZANE Z OBOZAMI DLA JEŃCÓW WOJENNYCH W NIEMCZECH I AUSTRII 1945 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 4.3 MBempty 6119 SILESIA ŚLĄSK 1945 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 3.9 MBempty 6273 POMERANIA POMORZE 1945 600 dpi (2020-12-24) details
UWAGA, duży plik: 26.6 MBempty 6289 GREATER GERMANY KREIS BOUNDARIES, JULY 1, 1944 "WIELKIE NIEMCY" - GRANICE POWIATÓW, STAN NA 1 LIPCA 1944 R. 1945 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 13.3 MBempty 6368 GERMANY EASTERN BORDER REGIONS RAIL TRAFFIC VOLUME NIEMCY - WSCHODNIE TERENY PRZYGRANICZNE - NATĘŻENIE RUCHU KOLEJOWEGO 1945 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 5.1 MBempty 6480 OSS TEHATERS OF OPERATION OSS - OBSZARY DZIAŁANIA 1945 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 3.8 MBempty 6483 VENEZIA GIULIA REGION VENEZIA GIULIA (Wenecja Julijska) 1945 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 20.2 MBempty 8186 THE DANUBE RIVER BASIN DORZECZE DUNAJU 1945 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 2.1 MBempty 8198 AUSTRIA HUNGARY POSSIBLE BOUNDARY REVISIONS AUSTRIA I WĘGRY - MOŻLIWE KOREKTY GRANICZNE 1945 300 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 10.4 MBempty 8221 OCCUPATION ZONES IN GERMANY AND AUSTRIA (JULY 1945) STREFY OKUPACYJNE NIEMIEC I AUSTRII, STAN NA LIPIEC 1945 R. 1945 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 3.4 MBempty 8237 VENEZIA GIULIA DISTRIBUTION OF ITALIANS AND YUGOSLAVS (1921) REGION VENEZIA GIULIA (Wenecja Julijska) - ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI WŁOSKIEJ I JUGOSŁAWIAŃSKIEJ W 1921 R. 1945 300 dpi (2020-12-24) details
UWAGA, duży plik: 39.6 MBempty CAMPS DE PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE ± 1945 300 dpi (2021-12-04) details
Arkusz 3.0 MBempty L4409 YUGOSLAVIA PROPOSED FEDERAL STATES JUGOSŁAWIA - PROPONOWANE KRAJE ZWIĄZKOWE 1945 600 dpi (2020-12-24) details
UWAGA, duży plik: 30.3 MBempty 10139 GERMANY ZONES OF OCCUPATION STREFY OKUPACYJNE NIEMIEC 1946 600 dpi (2020-12-24) details
Brak plikuempty 10139 GERMANY ZONES OF OCCUPATION 1946 600 dpi (2021-07-16) details
Arkusz 4.9 MBempty 10258 GERMANY: TERRITORIAL CHANGES 1914-1944 NIEMCY: ZMIANY TERYTORIALNE W LATACH 1914 - 1944 1946 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 9.4 MBempty 10262 GERMANY MAIN AND CONNECTING TRIANGULATION NETS, 1938 GŁÓWNE I POBOCZNE SIECI TRIANGULACYJNE NIEMIEC NA ROK 1938 1946 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 3.0 MBempty 10263 TURKEY AND USSR BORDER ZONES STREFY PRZYGRANICZNE TURCJI I ZSRR 1946 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 13.8 MBempty 10273 AMERICAN CONSULAT DISTRICTS IN GERMANY OKRĘGI KONSULARNE USA NA TERENIE (OKUPOWANYCH) NIEMIEC 1946 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 5.8 MBempty 10296 EUROPE POSSIBLE TERRITORIAL ADJUSTMENTS Europa - możliwe zmiany terytorialne 1946 300 dpi (2020-12-22) details
Arkusz 4.0 MBempty 10300 PROVISIONAL BOUNDARY BETWEEN CZECHOSLOVAKIA AND U.S.S.R. Granica tymczasowa między Czechosłowacją a ZSRR 1946 300 dpi (2020-12-22) details
Arkusz 4.0 MBempty 10300 PROVISIONAL BOUNDARY BETWEEN CZECHOSLOVAKIA AND U.S.S.R. TYMCZASOWA LINIA GRANICZNA MIĘCZY CZECHOSŁOWACJĄ A ZSRR 1946 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 7.1 MBempty 10440 GERMANY ZONE OF POLISH ADMINISTRATION NIEMCY - OBSZARY POD ADMINISTRACJĄ POLSKĄ 1946 600 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 1.8 MBempty 10451 SOUTHERN CZECHOSLOVAKIA: BOUNDARY CHANGES 1919-1945 POŁUDNIOWA CZECHOSŁOWACJA: ZMIANY GRANICZNE W LATACH 1919 - 1945 1946 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 9.7 MBempty 10489 USSR ADMINISTRATIVE DIVISIONS 1946 ZSRR - PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY W 1946 R. 1946 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 3.0 MBempty 10490 THE WESTERN BORDER AREA of the POLISH ZONE OF ADMIN IN GERMANY ZACHODNIE POGRANICZE POLSKIEJ ADMINISTRACJI (BYŁYCH) TERENÓW NIEMIECKICH 1946 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 3.2 MBempty 10563 YUGOSLAVIA - ITALY GRANICA MIĘDZY JUGOSŁAWIĄ I WŁOCHAMI 1946 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 3.3 MBempty 10564 YUGOSLAVIA - ITALY GRANICA MIĘDZY JUGOSŁAWIĄ I WŁOCHAMI (v.2) 1946 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 8.4 MBempty 10612 FRONTIERS OF FREE TERRITORY OF TRIESTE GRANICE WOLNEGO TERYTORIUM TRIEST 1946 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 12.6 MBempty 10613 ITALO-YUGOSLAV FRONTIER PORANICZNE WŁOSKO-JUGOSŁAWIAŃSKIE 1946 300 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 3.0 MBempty 10614 ITALY VENEZIA GIULIA DISTRIBUTION OF ITALIANS AND YUGOSLAVS (1921) VENEZIA GIULIA (Wenecja Julijska) - ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI WŁOSKIEJ I JUGOSŁAWIAŃSKIEJ (1921 R.) 1946 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 5.2 MBempty 10615 ETHNIC DISTRIBUTION OF POPULATION IN TRANSYLVANIA, 1930 ETNICZNE ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI TRANSYLWANII, 1930 R. 1946 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 7.4 MBempty 10640 MAP OF RUMANIA MAPA RUMUNII 1946 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 10.3 MBempty (Polesie) LANDSCAPE TRAFFICABILITY Polesie - MAPA PRZEJEZDNOŚCI TERENU ± 1947 300 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 9.3 MBempty 10398 EAST CENTRAL EUROPE DE FACTO AND TREATY BOUNDARIES SEPTEMBER 1944 THROUGH FEBRUARY 1947 AND CURRENT ZONES OF OCCUPATION FAKTYCZNE GRANICE I UMOWY GRANICZNE W EUROPIE, WRZESIEŃ 1944 - LUTY 1947, ORAZ STREFY OKUPACYJNE (STAN BIEŻĄCY) 1947 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 11.5 MBempty 10398 EAST CENTRAL EUROPE DE FACTO TERRITORIAL ARRANGEMENTS JULY 1941 THROUGH JUNE 1943 FAKTYCZNE GRANICE W EUROPIE, LIPIEC 1941 - CZERWIEC 1943 1947 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 11.9 MBempty 10399 EAST-CENTRAL EUROPE DE FACTO TERRITORIAL ARRANGEMENTS JULY 1943 THROUGH AUGUST 1944 EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA, FAKTYCZNE USTALENIA TERYTORIALNE, LIPIEC 1943 - SIERPIEŃ 1944 1947 300 dpi (2020-12-22) details
(including German established frontiers that disappeared with the advance of the Russians)
Arkusz 7.4 MBempty 10489.1 USSR ADMIN DIVISIONS ZSRR - PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY 1947 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 7.1 MBempty 10489.1 USSR ADMIN DIVISIONS ZSRR - PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY 1947 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 7.4 MBempty 10489.1 USSR ADMINISTRATIVE DIVISIONS 1946 ZSRR - PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY W 1946 R. 1947 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 12.2 MBempty 10608_RECTIFICATION OF THE FRONTIER BERTWEEN HUNGARY AND CZECHOSLOVAKIA REKTYFIKACJA GRANICY MIĘDZY CZECHOSŁOWACJĄ A WĘGRAMI 1947 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 8.0 MBempty 10643 MAP OF FINLAND MAPA FINLANDII 1947 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 8.6 MBempty 10650 GERMANY ZONES OF OCCUPATION STREFY OKUPACYJNE NIEMIEC 1947 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 13.0 MBempty 10655 GERMANY ZONES OF OCCUPATION STREFY OKUPACYJNE NIEMIEC 1947 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 3.9 MBempty 12526 RUMANIA TERRAIN REGIONS RUMUNIA - PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI ± 1947 300 dpi (2020-12-23) details
Arkusz 3.8 MBempty 10443 EUROPEAN USSR ETHNIC GROUPS (BEFORE 1939) ZSRR - CZĘŚĆ EUROPEJSKA - GRUPY ETNICZNE (PRZED 1939 R.) 1948 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 1.7 MBempty 10455 EUROPEAN USSR (EXCLUDING THE CAUCASUS) POPULATION DENSITY 1948 ZSRR - CZĘŚĆ EUROPEJSKA - GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA W 1948 R. 1948 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 7.3 MBempty 10809 RUMANIA Rumunia (mapa fizyczna) 1948 300 dpi (2020-12-22) details
Arkusz 3.1 MBempty 10810 RUMANIA TERRITORIAL ADJUSTMENTS RUMUNIA - ZMIANY TERYTORIALNE 1948 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 3.6 MBempty 10853 GERMANY INLAND WATERWAYS SEPTEMBER 1947 NIEMCY: ŚRÓDLĄDOWE DROGI WODNE - WRZESIEŃ 1947 R. 1948 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 1.0 MBempty 10875 AAA DEFENCES OF THE USSR IN EUROPE OBRONA PRZECIWLOTNICZA ZSRR W EUROPIE 1948 300 dpi (2020-12-22) details
Arkusz 1.5 MBempty 11039 YUGOSLAVIA ADMIN DIVISIONS - 1948 JUGOSŁAWIA - PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY - 1948 R. 1948 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 2.5 MBempty 11062 EUROPE BOUNDARIES EUROPA - GRANICE (1937, POWOJENNE, GRANICE STREF OKUPACYJNYCH) 1948 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 2.8 MBempty 10425 EUROPEAN USSR TELEPHONE AND TELEGRAPH NET ZSRR - CZĘŚĆ EUROPEJSKA - SIEĆ TELEFONICZNA I TELEGRAFICZNA 1949 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 5.1 MBempty 10851 GERMANY PRINCIPAL RAILROADS AND ROADS - 1948 NIEMCY: GŁÓWNE DROGI I SZLAKI KOLEJOWE - 1948 R. 1949 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 1.7 MBempty 11085 AUSTRIA ZONES OF OCCUPATION AUSTRIA - STREFY OKUPACYJNE 1949 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 8.2 MBempty 11165.12 GERMANY 1949 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 3.7 MBempty 11372 USSR AREAS CLOSED TO FOREIGNERS ZSRR OBSZARY NIEDOSTĘPNE DLA CUDZOZIEMCÓW 1949 300 dpi (2020-12-22) details
Arkusz 10.4 MBempty 1141 GERMANY NIEMCY 1949 300 dpi (2020-12-26) details
UWAGA, duży plik: 39.0 MBempty GERMANY ZONES OF OCCUPATION 1949 600 dpi (2021-07-16) details
Arkusz 1.7 MBempty 11085 AUSTRIA ZONES OF OCCUPATION AUSTRIA - STREFY OKUPACYJNE 1950 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 13.3 MBempty 11348 POLAND POLSKA (mapa administracyjna) 1950 300 dpi (2020-12-22) details
Arkusz 11.2 MBempty 11348.12 POLAND POLSKA (mapa administracyjna) 1950 300 dpi (2020-12-22) details
Arkusz 2.1 MBempty 11351.1 POLAND Polska (mapa administracyjna) 1950 300 dpi (2020-12-22) details
Arkusz 5.7 MBempty 11497 POLAND TRANSPORTATION POLSKA - TRANSPORT 1950 300 dpi (2020-12-22) details
Arkusz 1.7 MBempty 11659 POLAND - Former German Areas Under The Control and Domination of Poland POLSKA - byłe niemieckie terytoria pod kontrolą i dominacją Polski 1950 300 dpi (2020-12-22) details
Arkusz 1.5 MBempty 11824 LITHUANIAN SSR ADMINISTRATIVE CENTERS (1949 AND 1950) LITEWSKA SSR - CENTRA ADMINISTRACYJNE (1949 I 1950) 1951 300 dpi (2020-12-22) details
Arkusz 3.4 MBempty 11832 COMINFORM SUBVERSIVE CAMPS BORDERING YUGOSLAVIA (SECRET) WYWROTOWE OBOZY KOMINFORMU W POBLIŻU GRANIC JUGOSŁAWII 1951 300 dpi (2020-12-23) details
Arkusz 7.4 MBempty 11834 LOCATION OF RESISTANCE GROUPS IN POLAND (SECRET) LOKALIZACJA GRUP OPORU W POLSCE (TAJNE) 1951 300 dpi (2020-12-23) details
Arkusz 4.7 MBempty 11962 POLAND UNRESTORED RAILWAY BRIDGES POLSKA - NIEODBUDOWANE MOSTY KOLEJOWE 1951 300 dpi (2020-12-23) details
Arkusz 1.7 MBempty 11972 PETROGRAD - 1917 PIOTROGRÓD - 1917 1951 300 dpi (2020-12-23) details
Arkusz 2.8 MBempty 12231 POLAND - USSR TERRITORIAL EXCHANGE - 1951 WYMIANA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH MIĘDZY POLSKĄ A ZSRR W 1951 R. 1951 300 dpi (2020-12-23) details
Arkusz 1.4 MBempty THE MILITARY SITUATION IN WESTERN EUROPE SYTUACJA WOJSKOWA W EUROPIE ZACHODNIEJ 1951 300 dpi (2020-12-23) details
Arkusz 3.3 MBempty 11372 USSR AREAS CLOSED TO FOREIGNERS ZSRR OBSZARY NIEDOSTĘPNE DLA CUDZOZIEMCÓW 1952 300 dpi (2020-12-22) details
Arkusz 5.0 MBempty 11372 USSR AREAS CLOSED TO FOREIGNERS ZSRR OBSZARY NIEDOSTĘPNE DLA CUDZOZIEMCÓW 1952 300 dpi (2020-12-22) details
Arkusz 3.2 MBempty 11738 U.S.S.R - NORWAY FRONTIER AREA ZSRR - NORWEGIA TEREN PRZYGRANICZNY 1952 300 dpi (2020-12-22) details
Arkusz 2.8 MBempty 11738 U.S.S.R - NORWAY FRONTIER AREA - CONFIDENTIAL, SECURITY INFORMATION ZSRR - NORWEGIA TEREN PRZYGRANICZNY - wyd. poufne, zaw. informacje dot. bezpieczeństwa 1952 300 dpi (2020-12-22) details
Arkusz 4.8 MBempty 11780 POLAND ADMINISTRATIVE DIVISIONS Polska - podział administracyjny 1952 300 dpi (2020-12-22) details
Arkusz 8.2 MBempty 11977 GERMANY NIEMCY 1952 300 dpi (2020-12-23) details
Arkusz 8.2 MBempty 11977 GERMANY January 1952 NIEMCY Styczeń 1952 r. 1952 300 dpi (2020-12-26) details
Arkusz 3.7 MBempty 12167 OSO DIVISION AREAS BIURO OPERACJI SPECJALNYCH (OSO, Office of Special Operations) - PODZIAŁ OBSZARÓW DZIAŁANIA 1952 300 dpi (2020-12-23) details
Arkusz 4.9 MBempty 12204 GERMANY RAILROAD BORDER CROSSING POINTS NIEMCY - KOLEJOWE PRZEJŚCIA GRANICZNE 1952 300 dpi (2020-12-23) details
Arkusz 2.8 MBempty 12263 TRAVEL LIMITS FOR FOREIGNERS IN THE MOSCOW AREA OGRANICZENIA PORUSZANIA SIĘ CUDZOZIEMCÓW W MOSKWIE I OKOLICACH 1952 300 dpi (2020-12-23) details
Arkusz 1.8 MBempty 12274 YUGOSLAVIA FOREST TYPES JUGOSŁAWIA - GŁÓWNE TYPY ZALESIENIA 1952 300 dpi (2020-12-23) details
Arkusz 2.8 MBempty 12289 SOVIET TORPEDO ACTIVITY IN THE USSR, E. GERMANY, AND POLAND RADZIECKIE TORPEDOWNIE I PRZEMYSŁ TORPEDOWY W ZSRR, NIEMCZECH WSCHODNICH I W POLSCE 1952 300 dpi (2020-12-23) details
Arkusz 2.4 MBempty 12302 AUSTRIA AUSTRIA 1952 300 dpi (2020-12-23) details
Arkusz 3.1 MBempty 12281 EAST GERMANY (SOVIET ZONE) NIEMCY WSCHODNIE (RADZIECKA STREFA OKUPACYJNA) 1953 300 dpi (2020-12-23) details
Arkusz 13.9 MBempty 12336 RAILROADS EASTERN EUROPE NORTH SHEET LINIE KOLEJOWE W EUROPIE WSCHODNIEJ - 1952 (ARKUSZ PŁN) 1953 300 dpi (2020-12-23) details
Arkusz 13.3 MBempty 12336 RAILROADS EASTERN EUROPE SOUTH SHEET LINIE KOLEJOWE W EUROPIE WSCHODNIEJ - 1952 (ARKUSZ PŁD) 1953 300 dpi (2020-12-23) details
Arkusz 2.7 MBempty 12425 GERMANY EAST ZONE SITES OF CHEMICAL WARFARE OR RELATED ACTIVITY NIEMCY - WSCHODNIA STREFA OKUPACYJNA, LOKALIZACJE SKŁADÓW BRONI CHEMICZNEJ LUB ZWIĄZANEJ Z NIĄ DZIAŁALNOŚCI 1953 300 dpi (2020-12-23) details
Arkusz 7.0 MBempty 12519 POLAND DISTRIBUTION OF DIALECTS ROZMIESZCZENIE DIALEKTÓW W POLSCE 1953 300 dpi (2020-12-23) details
Arkusz 1.7 MBempty 12521 E. EUROPE Principal East-West Railroad Through Routes - 1952 EUROPA WSCHODNIA - Główne kolejowe szlaki tranzytowe biegnące ze wschodu na zachód w r. 1952 1953 300 dpi (2020-12-23) details
Arkusz 1.9 MBempty 12548 TRANS-SIBERIAN and CONNECTING LINES KOLEJ TRANSSYBERYJSKA i POŁĄCZENIA DOCHODZĄCE 1953 300 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 2.3 MBempty 12540 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - STATES AND ADMINISTRATIVE DISTRICTS (and Berlin) REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC - PODZIAŁ NA LANDY I MNIEJSZE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE (łącznie z Berlinem) 1954 300 dpi (2020-12-23) details
Arkusz 2.2 MBempty 12548 TRANS-SIBERIAN and CONNECTING LINES KOLEJ TRANSSYBERYJSKA i POŁĄCZENIA DOCHODZĄCE 1954 300 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 2.3 MBempty 12548 TRANS-SIBERIAN and CONNECTING LINES KOLEJ TRANSSYBERYJSKA i POŁĄCZENIA DOCHODZĄCE 1954 300 dpi (2020-12-24) details
Arkusz 1.8 MBempty 12521 E. EUROPE Principal East-West Railroad Through Routes - 1955 EUROPA WSCHODNIA - Główne kolejowe szlaki tranzytowe biegnące ze wschodu na zachód w r. 1955 1955 300 dpi (2020-12-23) details
Arkusz 2.1 MBempty 33571 USSR NUCLEAR WEAPON STOCKPILE SITES and LONG-RANGE BOMBER DEPLOYMENT MIEJSCA SKŁADOWANIA BRONI JĄDROWEJ i ROZMIESZCZENIA BOMBOWCÓW STRATEGICZNYCH W ZSRR ± 1960 300 dpi (2020-12-24) details