6214 (alt. 3485) Atrey (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) - Niemcy /1870 - 1945/)
Mapa(Topogr. Karte v. Bayern) Mauchenheim 1919300 dpidetails
MapaMauchenheim 1944300 dpidetails