1974 (alt. 619) Neu-Paleschken (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wsch.(Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaNeu PaleschkenNowe Polaszki 1904300 dpidetails
MapaNeu PaleschkenNowe Polaszki 1904300 dpidetails
MapaNeu-Paleschken 1904600 dpidetails
MapaAlt-Paleschken 1913600 dpidetails
MapaNeu-PaleschkenNowe Polaszki 1941300 dpidetails
colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach
MapaNeu-PaleschkenNowe Polaszki 1941300 dpidetails
original image / oryginalny obraz
MapaNeu-Paleschken 1941300 dpidetails