Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
UWAGA: Do tej kategorii są także załączniki, umieszczone NA DOLE LISTY.
Arkusz 6.7 MBL-35-105-Б-а ЛУНКАВИЦА 1941 400 dpi (2015-11-17) details
lunkavica
Arkusz 6.8 MBL-35-105-Б-б КАРТАЛ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
kartal
Arkusz 6.5 MBL-35-106-А-а САТУНОВ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
satunov
Arkusz 7.2 MBL-35-106-А-в ПАРКЕШЬ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
parkesh`
Arkusz 10.3 MBL-35-32-А-а СКУЛЯНЫ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.8 MBL-35-32-А-а СКУЛЯНЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
skulyany`
Arkusz 7.3 MBL-35-32-А-б СКУЛЯНЫ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.6 MBL-35-32-А-б СКУЛЯНЫ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.3 MBL-35-32-Б-а ТОДОРЕШТЫ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.4 MBL-35-32-Б-а ТОДОРЕШТЫ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 8.1 MBL-35-32-Б-б ПЫРЛИЧА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.5 MBL-35-32-Б-б ПЫРЛИЧА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.3 MBL-35-32-Б-в УНГЕНЫ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.0 MBL-35-32-Б-в УНГЕНЫ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 8.6 MBL-35-32-Б-г ЧЕТЫРЯНЫ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.8 MBL-35-32-Б-г ЧЕТЫРЯНЫ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.7 MBL-35-32-Г-а ВАЛЯ-МАРЕ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
valya-mare
Arkusz 7.8 MBL-35-32-Г-а ВАЛЯ-МАРЕ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
valya-mare
Arkusz 8.0 MBL-35-32-Г-б БРАТУЛЯНЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
bratulyany`
Arkusz 7.9 MBL-35-32-Г-г МАКАРЕШТЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
makareshty`
Arkusz 9.2 MBL-35-33-А-а БАХМУТ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
baxmut
Arkusz 9.7 MBL-35-33-А-в МИЛЕШТЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
mileshty`
Arkusz 9.7 MBL-35-33-А-г СЕЛИШТЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
selishty`
Arkusz 9.1 MBL-35-33-Б-в ТУЗОРА 1941 400 dpi (2015-11-17) details
tuzora
Arkusz 9.0 MBL-35-33-В-а БОЛДУРЕШТЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
boldureshty`
Arkusz 9.7 MBL-35-33-В-б ВАРЗАРЕШТЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
varzareshty`
Arkusz 7.8 MBL-35-33-В-в СОЛТАНЕШТЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
soltaneshty`
Arkusz 7.6 MBL-35-33-В-г НИСТОРЯНЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
nistoryany`
Arkusz 9.3 MBL-35-33-Г-а МИКЛАУШАНЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
miklaushany`
Arkusz 7.3 MBL-35-45-А-б ШИШКАНЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
shishkany`
Arkusz 7.2 MBL-35-45-Г-а КАРПИНЯНЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
karpinyany`
Arkusz 7.5 MBL-35-45-Г-б НЕГРЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
negry`
Arkusz 6.8 MBL-35-45-Г-в РЕЖИНА-МАРИЯ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
rezhina-mariya
Arkusz 7.5 MBL-35-45-Г-г ЧАДЫР 1941 400 dpi (2015-11-17) details
chady`r
Arkusz 7.1 MBL-35-57-Б-б КУГУРЛУЙ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
kugurluj
Arkusz 6.5 MBL-35-57-Б-в ТОМАЙ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
tomaj
Arkusz 6.8 MBL-35-57-Б-г КОЗАНЧУК 1941 400 dpi (2015-11-17) details
kozanchuk
Arkusz 7.4 MBL-35-57-В-б ВЕТРИШОАЯ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
vetrishoaya
Arkusz 7.5 MBL-35-57-В-г ТОЧЕНЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
tocheny`
Arkusz 7.8 MBL-35-57-Г-а ЛЕОВО 1941 400 dpi (2015-11-17) details
leovo
Arkusz 7.0 MBL-35-57-Г-б ЯРГОРА 1941 400 dpi (2015-11-17) details
yargora
Arkusz 7.6 MBL-35-57-Г-в ГАНАСЕНИ-ДИ-ПАДУРИ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
ganaseni-di-paduri
Arkusz 8.1 MBL-35-57-Г-г КОЧАЛИЯ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
kochaliya
Arkusz 8.1 MBL-35-58-А-а САРАЦИНКА 1941 400 dpi (2015-11-17) details
saracinka
Arkusz 8.5 MBL-35-58-А-в БЕШТЫМИК 1941 400 dpi (2015-11-17) details
beshty`mik
Arkusz 7.8 MBL-35-58-В-а ДЕЗГИНЖЕ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
dezginzhe
Arkusz 7.6 MBL-35-58-В-в БОРОГАНЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
borogany`
Arkusz 7.2 MBL-35-69-А-б ЕПУРЕНИ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
epureni
Arkusz 6.9 MBL-35-69-А-в РЫНЗЕШТИЙ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
ry`nzeshtij
Arkusz 6.8 MBL-35-69-А-г ЦЫГАНКА 1941 400 dpi (2015-11-17) details
cy`ganka
Arkusz 8.1 MBL-35-69-Б-б ШАМАЛИЯ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
shamaliya
Arkusz 7.9 MBL-35-69-Б-в ТАРТАУЛ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
tartaul
Arkusz 7.5 MBL-35-69-Б-г БАЙМАКЛИЯ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
bajmakliya
Arkusz 5.8 MBL-35-69-В-а БЛЕHЖЕЩИЙ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
blehzheshhij
Arkusz 7.0 MBL-35-69-В-а БЛЕHЖЕЩИЙ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
blehzheshhij
Arkusz 6.5 MBL-35-69-В-б НОВ. ГОТЕШТЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
nov. goteshty`
Arkusz 6.9 MBL-35-69-В-в КАВАДИНЕЩИЙ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
kavadineshhij
Arkusz 6.4 MBL-35-69-В-г РОМЫНЬ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
romy`n`
Arkusz 7.9 MBL-35-69-Г-а СТАР. БАДИКО 1941 400 dpi (2015-11-17) details
star. badiko
Arkusz 7.4 MBL-35-69-Г-б КИСЕЛИЯ МИКА 1941 400 dpi (2015-11-17) details
kiseliya mika
Arkusz 7.6 MBL-35-69-Г-в ТАТАР БАУРЧИ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
tatar baurchi
Arkusz 7.6 MBL-35-69-Г-г ТАРАКЛИЯ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
tarakliya
Arkusz 6.8 MBL-35-70-А-а САДЫК 1941 400 dpi (2015-11-17) details
sady`k
Arkusz 6.0 MBL-35-70-А-в ТАРАКЛИЙКА 1940 400 dpi (2015-11-17) details
taraklijka
Arkusz 7.8 MBL-35-81-А-а ОАНЧА 1941 400 dpi (2015-11-17) details
oancha
Arkusz 7.3 MBL-35-81-А-б РОША 1941 400 dpi (2015-11-17) details
rosha
Arkusz 7.5 MBL-35-81-А-в ВЛЭДЕШИЙ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
vle`deshij
Arkusz 8.4 MBL-35-81-А-г КАГУЛ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
kagul
Arkusz 7.5 MBL-35-81-Б-а ЧИКУР 1941 400 dpi (2015-11-17) details
chikur
Arkusz 7.4 MBL-35-81-Б-б ВЕРХ. АЛБОТА 1941 400 dpi (2015-11-17) details
verx. albota
Arkusz 7.4 MBL-35-81-Б-в НОВ. КИРГАНЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
nov. kirgany`
Arkusz 8.0 MBL-35-81-Б-г КАРБОЛИЯ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
karboliya
Arkusz 8.3 MBL-35-81-В-а МЭСТЭКАНЬ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
me`ste`kan`
Arkusz 7.8 MBL-35-81-В-б МАНТА 1941 400 dpi (2015-11-17) details
маnta
Arkusz 8.4 MBL-35-81-В-г КОЛИБАШ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
kolibash
Arkusz 6.9 MBL-35-81-Г-а ПИЛИНЕЙ МОЛДОВАН 1941 400 dpi (2015-11-17) details
pilinej moldovan
Arkusz 6.7 MBL-35-81-Г-б ГАВАНОССА 1940 400 dpi (2015-11-17) details
gavanossa
Arkusz 6.9 MBL-35-81-Г-в 1941 400 dpi (2015-11-17) details
#VALUE!
Arkusz 5.7 MBL-35-81-Г-г ВОЛКАНЕШТЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
volkaneshty`
Arkusz 7.2 MBL-35-81-Г-г ВОЛКАНЕШТЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
volkaneshty`
Arkusz 6.3 MBL-35-82-А-а БАЛАБАН 1940 400 dpi (2015-11-17) details
balaban
Arkusz 7.6 MBL-35-82-А-в Алуата 1940 400 dpi (2015-11-17) details
aluata
Arkusz 7.4 MBL-35-82-В-а КАЙРАКЛИЯ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
kajrakliya
Arkusz 7.6 MBL-35-82-В-в БОЛГРАД 1941 400 dpi (2015-11-17) details
bolgrad
Arkusz 7.1 MBL-35-93-А-а ШЫВИЦА 1941 400 dpi (2015-11-17) details
shy`vica
Arkusz 6.0 MBL-35-93-А-а ШЫВИЦА 1941 400 dpi (2015-11-17) details
shy`vica
Arkusz 7.6 MBL-35-93-А-б ВАЛЕНЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
valeny`
Arkusz 5.7 MBL-35-93-А-в ТУЛУЧЕШТИ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
tulucheshti
Arkusz 4.4 MBL-35-93-А-в ТУЛУЧЕШТИ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
tulucheshti
Arkusz 8.1 MBL-35-93-А-г СЛОБОДЗЕЯ МАРЕ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
slobodzeya mare
Arkusz 6.0 MBL-35-93-Б-а ВЫСОТА 68.3 1941 400 dpi (2015-11-17) details
vy`sota 68.3
Arkusz 5.6 MBL-35-93-Б-б HАДЖИ-АБДУЛ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
hadzhi-abdul
Arkusz 6.7 MBL-35-93-Б-в ЧЕШМИКИОЙ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
cheshmikioj
Arkusz 6.5 MBL-35-93-Б-г ЭТУЛИЯ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
e`tuliya
Arkusz 6.9 MBL-35-93-В-б ДЖУРЖУЛЕШТЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
dzhurzhuleshty`
Arkusz 7.3 MBL-35-93-Г-а РЕНИ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
reni
Arkusz 6.4 MBL-35-93-Г-б ФРИКАЦЕЙ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
frikacej
Arkusz 5.3 MBL-35-93-Г-в ОЗ. КАГУЛ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
oz. kagul
Arkusz 4.4 MBL-35-93-Г-г ОЗ. КАГУЛ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
oz. kagul
Arkusz 6.0 MBL-35-94-А-а ОЗ. ЯЛПУH 1941 400 dpi (2015-11-17) details
oz. yalpuh
Arkusz 6.3 MBL-35-94-В-а БОЛБОКА 1941 400 dpi (2015-11-17) details
bolboka
Arkusz 5.5 MBL-35-94-В-в БАРТА 1941 400 dpi (2015-11-17) details
barta
Arkusz 4.8 MBL-36-106-Б-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-36-107-А-а СЕМЕНОВКА 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.7 MBL-36-107-А-б ШУБИНО-БАЙГОДЖА 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.3 MBL-36-107-А-в НАРИМАНОВКА 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.5 MBL-36-107-А-г ИСЛАМ-ТЕРЕК 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.9 MBL-36-107-Б-а УЧ. ЗАГОТСКОТ 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-36-107-Б-б АРАБАТ 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-36-107-Б-в АЛЛАК-ДЖАНКОЙ 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-36-107-Б-г КОЙ-АСАН РУССК. 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-36-107-В-а ДЖУМА-ЭЛИ 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.3 MBL-36-107-В-б СЕИТ-ЭЛИ 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 8.2 MBL-36-107-В-в СТАР. КРЫМ 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-36-107-В-г ИЗЮМОВКА 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.0 MBL-36-107-Г-а АДЖИГАЛ 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.7 MBL-36-107-Г-б ВЛАДИСЛАВОВКА 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.4 MBL-36-107-Г-в ДАЛЬН. БАЙБУГА 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.3 MBL-36-107-Г-г ФЕОДОСИЯ 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.7 MBL-36-108-А-а АК-МОНАЙ 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.4 MBL-36-108-А-б КИЯТ 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-36-108-А-в СЕМИСОТКА 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.0 MBL-36-108-А-г КОШАЙ 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.8 MBL-36-108-Б-а СЕМЬ КОЛОДЕЗЕЙ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-36-108-Б-б ЛЕНИНСКОЕ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-36-108-Б-в КЕНЕГЕЗ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-36-108-Б-г ЧАЛТЕМИР 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.8 MBL-36-108-В-а БАЛКА ПЕСЧАНАЯ 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-36-108-В-б СЕЙТДЖЕУТ 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-36-108-Г-а УЗУН-АЯК 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-36-108-Г-б ДЖЕВ-ТЕБЕ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.8 MBL-36-108-Г-в САРЫЛАР 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-36-108-Г-г КАРАНГАТ 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.5 MBL-36-20-А-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.0 MBL-36-68-А-г ПЕРВО-КОНСТАНТИНОВКА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 2.7 MBL-36-68-Б-в СТОГАНОВКА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.4 MBL-36-68-Б-г ИВАНОВКА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-36-68-В-б АРМЯНСК 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-36-68-В-г БУДАНОВКА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.3 MBL-36-68-Г-а НОВ. ЧУВАШ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 2.7 MBL-36-68-Г-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.8 MBL-36-68-Г-в ФИЛАТОВКА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-36-68-Г-г УРЖИНО 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.9 MBL-36-69-А-в НОВ. НИКОЛАЕВКА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-36-69-А-г МОЛОКАНСКИЙ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.3 MBL-36-69-Б-в КАИРКА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-36-69-Б-г НОВО-МИХАЙЛОВКА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 2.6 MBL-36-69-В-а ЧИГАРЫ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.9 MBL-36-69-В-б ПЕТРОВКА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.2 MBL-36-69-В-в БИЮК КИЯТ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.9 MBL-36-69-В-г ЧУЧАК 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.2 MBL-36-69-Г-а УР. СТРЕЛКА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.3 MBL-36-69-Г-б СИВАКИ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.9 MBL-36-69-Г-в БИЮК-НАЙМАН 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.6 MBL-36-69-Г-г ЧЕНЬ-ТРЕНЬ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.3 MBL-36-70-А-в 1941 400 dpi (2015-11-17) details
#VALUE!
Arkusz 3.3 MBL-36-70-А-в УКРГИПРОВОД 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.3 MBL-36-70-А-г 1941 400 dpi (2015-11-17) details
#VALUE!
Arkusz 3.3 MBL-36-70-А-г УКРГИПРОВОД 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.8 MBL-36-70-Б-в УКРГИПРОВОД 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-36-70-Б-г УКРГИПРОВОД 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-36-70-Б-г УКРГИПРОВОД 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.4 MBL-36-70-В-а НОВО-НИКОЛАЕВКА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.2 MBL-36-70-В-б ГЕНИЧЕСКИЙ КУТ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.2 MBL-36-70-В-в ЧОНГАР 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.3 MBL-36-70-В-в ЧОНГАР 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-36-70-В-г СЕМЕНОВСКИЙ КУТ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.5 MBL-36-70-Г-а ГЕНИЧЕСК 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.3 MBL-36-70-Г-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 2.8 MBL-36-70-Г-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.2 MBL-36-70-Г-в СЧАСТЛИВЦЕВА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-36-70-Г-в СЧАСТЛИВЦЕВА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-36-80-А-б 20-й ПЕРЕЦ. УЧАСТОК 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.4 MBL-36-80-А-б КАРТ-КАЗАК No 3 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.7 MBL-36-80-А-г СРЕДНИЙ САРАЙ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-36-80-Б-а ИШУНЬ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-36-80-Б-б ТАРХАН 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.7 MBL-36-80-Б-в ВОРОНЦОВКА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.6 MBL-36-80-Б-г ВОИНКА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.3 MBL-36-81-А-а АШКАДАН 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.1 MBL-36-81-А-б ПАСУРМАН 2-ой 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.8 MBL-36-81-А-в БОЛ. МАГАЗИНКА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-36-81-А-г 21-й УЧАСТОК 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.3 MBL-36-81-Б-а 20-й ПЕРЕС. УЧАСТОК 1941 400 dpi (2015-11-17) details
20-j peres. uchastok
Arkusz 4.8 MBL-36-81-Б-б СТАР. СИВАШ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-36-81-Б-в КАРАДЖА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-36-81-Б-г ТАГАНАШ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.9 MBL-36-82-А-а ТЮН-ДЖАНКОЙ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.2 MBL-36-82-А-б ТЮН-ДЖАНКОЙ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-36-82-А-в АУЗ-КИРК 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.1 MBL-36-82-А-г ТЮН-АКЧЕРА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.5 MBL-36-82-Б-а НАБИРКИНО 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.6 MBL-36-82-Б-в ЧОКРАК 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-36-82-Б-г КОЗАР ЧОКРАКСКАЯ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-36-96-Г-а КАЗАНТИП 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-36-96-Г-в КИТЕНЬ РУССКИЙ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.7 MBL-36-96-Г-г ТЫШЛЫЯР 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.7 MBL-36-99-А-б КЛХ. ВПЕРЕД 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.8 MBL-37-100-А-а 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.1 MBL-37-102-В-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.5 MBL-37-102-В-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.4 MBL-37-102-В-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.4 MBL-37-102-В-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.6 MBL-37-104-Г-в 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.4 MBL-37-104-Г-г 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.4 MBL-37-107-А-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-37-107-А-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.8 MBL-37-107-А-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.6 MBL-37-107-А-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-37-107-Б-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.7 MBL-37-107-Б-б 1941 400 dpi (2015-11-17) details
#VALUE!
Arkusz 3.8 MBL-37-107-Б-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.5 MBL-37-107-Б-г 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.6 MBL-37-107-Г-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-37-107-Г-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.5 MBL-37-107-Г-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-37-108-А-б 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.6 MBL-37-108-А-в 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.3 MBL-37-108-А-г 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.2 MBL-37-108-Б-а 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.4 MBL-37-108-Б-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.8 MBL-37-108-Б-г 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.5 MBL-37-108-В-а 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-37-108-В-в 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.7 MBL-37-108-В-г 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.2 MBL-37-108-Г-а 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.1 MBL-37-108-Г-а 1936 400 dpi (2015-11-17) details
#VALUE!
Arkusz 5.5 MBL-37-108-Г-в 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.0 MBL-37-111-Б-а СВХ. ДЖЕМЕТЕ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.8 MBL-37-111-Б-б КЛХ. КРАСНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.0 MBL-37-111-Б-в АНАПА 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.2 MBL-37-111-Б-г АНАПСКАЯ-НИКОЛАЕВСКАЯ 0 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.6 MBL-37-111-Г-а ВАРВАРОВКА 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.9 MBL-37-111-Г-б КЛХ. ПАМЯТИ ЛЕНИНА 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.0 MBL-37-111-Г-б КЛХ. ПАМЯТИ ЛЕНИНА 1935 400 dpi (2015-11-17) details
klx. pamyati lenina
Arkusz 6.4 MBL-37-111-Г-г ЛОБАНОВО 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.2 MBL-37-116-Б-а 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-37-116-Б-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.0 MBL-37-116-Б-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-37-116-Б-г 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.0 MBL-37-116-Г-а 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-37-120-А-б 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.4 MBL-37-120-Б-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.6 MBL-37-120-Б-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.4 MBL-37-120-Б-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.7 MBL-37-142-Г-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-37-142-Г-г 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-37-143-В-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 8.2 MBL-37-143-В-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-37-32-А-б г. РОСТОВ на ДОНУ и окрест. (1) 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.3 MBL-37-32-А-г г. РОСТОВ на ДОНУ и окрест. (3) 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.4 MBL-37-32-Б-а г. РОСТОВ на ДОНУ и окрест. (2) 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.3 MBL-37-32-Б-в г. РОСТОВ на ДОНУ и окрест. (4) 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-37-58-Б-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 2.9 MBL-37-70-Г-б 1941 400 dpi (2015-11-17) details
#VALUE!
Arkusz 6.1 MBL-37-82-А-г 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-37-82-В-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.1 MBL-37-82-В-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-37-82-В-г 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.6 MBL-37-82-Г-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.1 MBL-37-83-А-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.3 MBL-37-83-А-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-37-84-А-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.2 MBL-37-84-А-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-37-84-Б-а 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-37-84-Б-б 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-37-84-Б-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.8 MBL-37-84-Б-в 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-37-84-В-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-37-84-В-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-37-84-Г-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.7 MBL-37-84-Г-г 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.5 MBL-37-85-В-а ЧЕГЕНИ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.6 MBL-37-85-В-б ДЖЕЙЛАВ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-37-85-В-в АДЖИЗЛИ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-37-85-В-г МАЯК САЛЫН 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.2 MBL-37-85-Г-а КЕЗЫ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-37-85-Г-б ТАРХАН 1935 400 dpi (2015-11-17) details
tarxan
Arkusz 5.0 MBL-37-85-Г-в СВХ. БАГЕРОВО 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.9 MBL-37-85-Г-г КЕРЧЬ 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.0 MBL-37-86-В-а ОССОВИНЫ 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.7 MBL-37-86-В-в АДЖИ МУШКАЙ 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.6 MBL-37-86-В-г МАЯК 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-37-86-Г-а КЛХ. ИМ. ИЛЬИЧА 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-37-86-Г-б КОМ. ПУТЬ К ЦОЦИАЛИЗМУ 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.8 MBL-37-86-Г-в ЗАПОРОЖСКАЯ 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.8 MBL-37-86-Г-г ФОНТАЛОВСКАЯ 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-37-87-В-в СИНЯЯ БАЛКА 0 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.5 MBL-37-87-Г-г ЛИМАН ГОРЬКИЙ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-37-88-А-г 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 8.5 MBL-37-89-А-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-37-91-А-б 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-37-91-А-б СУЛТАНОВКА 1935 400 dpi (2015-06-25) details
Arkusz 3.9 MBL-37-94-Б-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-37-94-Б-в 400 dpi (2015-11-17) details
#VALUE!
Arkusz 3.6 MBL-37-94-Б-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.0 MBL-37-94-Г-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.6 MBL-37-95-А-а 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-37-95-А-б 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.7 MBL-37-95-А-в 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-37-95-А-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-37-95-Б-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-37-95-б-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-37-95-Б-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-37-95-Б-в 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.3 MBL-37-95-Б-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-37-95-В-а 1938 400 dpi (2015-11-17) details
#VALUE!
Arkusz 5.5 MBL-37-95-В-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-37-95-В-в 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-37-95-В-г 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.6 MBL-37-95-Г-а 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.0 MBL-37-95-Г-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-37-95-Г-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-37-95-Г-г 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.8 MBL-37-96-А-а 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-37-96-А-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-37-96-А-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-37-96-А-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.2 MBL-37-96-Б-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.7 MBL-37-96-Б-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.6 MBL-37-96-Б-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.7 MBL-37-96-Б-г 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.6 MBL-37-96-В-а 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-37-96-В-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.2 MBL-37-96-В-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-37-96-В-г 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.0 MBL-37-96-Г-а 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-37-96-Г-б 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.3 MBL-37-96-Г-в 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.8 MBL-37-97-А-а НОВО-НИКОЛАЕВКА 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-37-97-А-б СУЛТАНОВКА 1935 400 dpi (2015-11-17) details
sultanovka
Arkusz 5.0 MBL-37-97-А-в МАРФОВКА 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-37-97-А-г САРАЙМИН 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-37-97-Б-а ЧУРУБАШ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.4 MBL-37-97-Б-б СТАР. КАРАНТИН 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-37-97-Б-в ОРТАЭЛИ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.2 MBL-37-97-Б-г ЭЛЬТИГЕН 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-37-97-В-а СВХ. КЕНЕГЕЗ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-37-97-В-б МАРЬЕВКА 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-37-97-В-в АТАН-АЛЧИН 0 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-37-97-В-г ОПУК 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-37-97-Г-а ШЕЙХАСАН 0 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.5 MBL-37-97-Г-б КОН-ТАКЫЛ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.8 MBL-37-97-Г-в КАЗАУЛ 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-37-98-А-а ТУЗЛИНСКАЯ КОСА 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.3 MBL-37-98-А-б КОСА ЧУШКА 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.2 MBL-37-98-А-в КРОТКОВ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.4 MBL-37-98-А-г ТАМАНЬ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-37-98-Б-а СВХ. ГАРКУША 0 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.8 MBL-37-98-Б-б КЛХ. БЕРЕГОВАЯ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-37-98-Б-в СВХ. ИМ. КОРТЮХА 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.4 MBL-37-98-Б-г ВЫШЕСТЕБЛИЕНБСКАЯ 0 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.6 MBL-37-98-В-б МЫС ЖЕЛЕЗНЫЙ РОГ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.6 MBL-37-98-Г-а СВХ. БУГАС 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.2 MBL-37-98-Г-б ВЕСЕЛОВКА 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-37-99-А-а СТАНИЦА АХТАНИЗОВСКАЯ 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.7 MBL-37-99-А-б КЛХ. ВПЕРЕД 1936 400 dpi (2015-11-17) details
klx. vpered
Arkusz 5.7 MBL-37-99-А-в Г. ГИРКА 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.6 MBL-37-99-А-г СТАНИЦА СТАРОТИТАРОВСКАЯ 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.1 MBL-37-99-Б-а ГОЛУБИЦКАЯ 0 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.3 MBL-37-99-Б-б ТЕМРЮК 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.0 MBL-37-99-Б-в КЛХ. КРАСНАЯ СТРЕЛА 0 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-37-99-Б-г ЮЖНЫЕ САДЫ 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-37-99-В-а КОСА ГОЛЕНЬКАЯ 0 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.9 MBL-37-99-В-а БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.0 MBL-37-99-В-б ГИРЛЯННАЯ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.2 MBL-37-99-В-в БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.5 MBL-37-99-В-г БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.0 MBL-37-99-Г-а ДЖИГИТСКОЕ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.4 MBL-37-99-Г-б ПЕРВОМАЙСКОЕ 0 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-37-99-Г-в СВХ. ИМ. МОЛОТОВА 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-37-99-Г-г ГОСТАГАЕБСКАЯ 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-38-100-А-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-38-100-Б-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-38-100-Б-г 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-38-100-В-а 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.1 MBL-38-100-В-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-38-100-В-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-38-100-В-г 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-38-100-Г-а 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-38-100-Г-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-38-100-Г-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-38-100-Г-г 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.0 MBL-38-101-А-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.8 MBL-38-101-В-а 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-38-101-В-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.4 MBL-38-109-А-а 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.8 MBL-38-109-А-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.6 MBL-38-109-А-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.2 MBL-38-109-А-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.9 MBL-38-109-Б-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.4 MBL-38-109-Б-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.8 MBL-38-109-Б-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.1 MBL-38-109-Б-г 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-38-109-В-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.0 MBL-38-109-В-в 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.7 MBL-38-109-В-г 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.0 MBL-38-109-Г-а 1932 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.6 MBL-38-109-Г-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.4 MBL-38-109-Г-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.3 MBL-38-109-Г-г 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.3 MBL-38-110-А-а 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.9 MBL-38-110-А-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.3 MBL-38-110-А-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.8 MBL-38-110-А-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.7 MBL-38-110-Б-а 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.8 MBL-38-110-Б-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.0 MBL-38-110-Б-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.4 MBL-38-110-Б-г 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.4 MBL-38-110-В-а 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-38-110-В-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-38-110-В-в 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.4 MBL-38-110-В-г 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.6 MBL-38-110-Г-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-38-111-А-а 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-38-111-А-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.5 MBL-38-111-А-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-38-111-Б-а 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.1 MBL-38-111-Б-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.4 MBL-38-111-В-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.9 MBL-38-111-В-г 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.0 MBL-38-111-Г-а 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.6 MBL-38-111-Г-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.3 MBL-38-111-Г-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.6 MBL-38-111-Г-г 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-38-112-А-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.7 MBL-38-112-А-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-38-112-Б-а 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-38-112-Б-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.6 MBL-38-112-Б-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.1 MBL-38-112-Б-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.0 MBL-38-112-В-а 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.7 MBL-38-112-В-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-38-112-В-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.7 MBL-38-112-В-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.6 MBL-38-112-В-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-38-112-В-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.3 MBL-38-112-Г-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.9 MBL-38-112-Г-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.3 MBL-38-112-Г-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.3 MBL-38-112-Г-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.8 MBL-38-113-А-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.3 MBL-38-113-А-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-38-113-А-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.2 MBL-38-113-Б-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-38-113-Б-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.5 MBL-38-113-Б-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-38-113-В-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.7 MBL-38-113-В-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-38-113-В-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.4 MBL-38-113-В-г 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.0 MBL-38-113-Г-а 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.0 MBL-38-113-Г-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-38-113-Г-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-38-113-Г-г 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.3 MBL-38-61-В-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.6 MBL-38-61-В-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.5 MBL-38-61-В-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.0 MBL-38-61-В-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.5 MBL-38-62-В-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.6 MBL-38-62-В-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.5 MBL-38-62-Г-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-38-62-Г-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.1 MBL-38-62-Г-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.1 MBL-38-63-В-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 12.8 MBL-38-71-А-а 1930 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.8 MBL-38-71-А-б 1931 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.3 MBL-38-71-А-г 1930 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 8.3 MBL-38-71-В-а 1931 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 9.0 MBL-38-71-В-б 1931 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.6 MBL-38-71-В-в 1930 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.2 MBL-38-71-В-г 1930 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.2 MBL-38-73-А-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-38-73-А-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-38-73-А-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-38-73-А-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-38-73-Б-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.4 MBL-38-73-Б-г 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-38-73-В-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-38-73-В-б 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-38-73-В-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.4 MBL-38-73-Г-а 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.6 MBL-38-73-Г-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.0 MBL-38-73-Г-в 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.4 MBL-38-73-Г-г 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-38-74-А-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.4 MBL-38-74-А-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.3 MBL-38-74-А-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-38-74-А-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-38-74-Б-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-38-74-Б-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-38-74-Б-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.9 MBL-38-74-Б-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.8 MBL-38-74-В-а 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.5 MBL-38-74-В-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.9 MBL-38-74-В-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-38-74-В-г 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-38-74-Г-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.0 MBL-38-74-Г-в 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.7 MBL-38-74-Г-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-38-75-А-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.2 MBL-38-75-А-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.1 MBL-38-75-В-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.2 MBL-38-75-В-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.2 MBL-38-75-В-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.5 MBL-38-75-В-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 8.3 MBL-38-83-А-а 1931 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.9 MBL-38-83-А-г 1929 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.2 MBL-38-85-А-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.6 MBL-38-85-А-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-38-85-А-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.9 MBL-38-85-А-г 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.8 MBL-38-85-Б-а 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-38-85-Б-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-38-85-Б-в 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-38-85-Б-г 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.3 MBL-38-85-В-а 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-38-85-В-б 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.0 MBL-38-85-В-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-38-85-В-г 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.1 MBL-38-85-Г-а 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.1 MBL-38-85-Г-в 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-38-86-А-а 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-38-86-А-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.7 MBL-38-86-А-г 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.1 MBL-38-86-Б-а 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-38-86-Б-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.7 MBL-38-86-Б-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-38-86-В-а 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.1 MBL-38-86-В-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-38-86-В-в 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.5 MBL-38-86-Г-а 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-38-86-Г-б 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-38-86-Г-в 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-38-86-Г-г 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.9 MBL-38-87-А-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-38-87-А-г 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-38-87-Б-а 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.3 MBL-38-87-Б-в 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 8.1 MBL-38-87-В-б 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-38-87-В-г 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.8 MBL-38-87-Г-а 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-38-87-Г-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.0 MBL-38-97-А-а 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.7 MBL-38-97-А-б 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-38-97-А-г 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.5 MBL-38-97-А-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-38-97-Б-а 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.8 MBL-38-97-Б-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-38-97-Б-г 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.5 MBL-38-97-В-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.2 MBL-38-97-В-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.2 MBL-38-97-В-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.6 MBL-38-98-А-а 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.5 MBL-38-98-А-б 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.8 MBL-38-98-А-г 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-38-98-Б-а 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.1 MBL-38-98-Б-б 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.5 MBL-38-98-Б-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-38-98-Б-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.8 MBL-38-98-В-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-38-98-В-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-38-98-В-г 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.4 MBL-38-98-Г-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.8 MBL-38-98-Г-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.5 MBL-38-98-Г-в 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.0 MBL-38-98-Г-г 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-38-99-А-а 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-38-99-А-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.3 MBL-38-99-А-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-38-99-Б-а 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.3 MBL-38-99-Б-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.2 MBL-38-99-Б-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.6 MBL-38-99-Б-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.7 MBL-38-99-Б-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.6 MBL-38-99-В-а 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.6 MBL-38-99-В-г 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-38-99-Г-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-38-99-Г-в 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-38-99-Г-г 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 10.9 MBM-33-114-Б-а КШИМУВ KRZYMÓW 1957 400 dpi (2021-09-13) details
Arkusz 8.9 MBM-33-18-В-а НОХТЕН NOCHTEN 1984 400 dpi (2021-09-13) details
Arkusz 9.3 MBM-33-18-В-б ВАЙСКАЙСЕЛ WEIßKEIßEL 1984 400 dpi (2021-09-13) details
Arkusz 6.7 MBM-33-18-Г-б ПШЕВУЗ PRZEWÓZ 1989 400 dpi (2021-09-13) details
Arkusz 10.5 MBM-33-18-Г-г РОТЕНБУРГ ROTHENBURG 1989 400 dpi (2021-09-13) details
Arkusz 9.1 MBM-33-19-Б-а ЖАГАН ŻAGAŃ 1984 400 dpi (2021-09-13) details
Arkusz 8.5 MBM-33-19-Б-в ДОБРЕ-НАД-КВИСОН DOBRE NAD KWISĄ 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.5 MBM-33-19-Б-г МАЛОМИЦЕ MAŁOMICE 1979 400 dpi (2021-09-13) details
Arkusz 9.0 MBM-33-19-В-а ГОЗДНИЦА GOZDNICA 1984 400 dpi (2021-09-13) details
Arkusz 8.9 MBM-33-19-В-б БОРОВЕ BOROWE 1984 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 6.7 MBM-33-19-Г-б СВЕНТОШУВ ŚWIĘTOSZÓW 1979 400 dpi (2021-09-13) details
Arkusz 13.4 MBM-33-20-В-а ЛЕШНО-ГУРНЕ LESZNO-GÓRNE 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.9 MBM-33-20-В-в ТШЕБЕНЬ TRZEBIEŃ 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.9 MBM-33-20-В-в ТШЕБЕНЬ TRZEBIEŃ 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.8 MBM-33-20-В-г БОРУВКИ BORÓWKI 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.4 MBM-33-32-А-а БОЛЕСЛАВЕЦ BOLESŁAWIEC 1984 400 dpi (2021-09-13) details
Arkusz 10.3 MBM-33-32-Б-а КШИВА KRZYWA 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.4 MBM-33-33-А-а МИЛКОВИЦЕ MIŁKOWICE 1975 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.2 MBM-33-33-А-б ЖЕШОТАРЫ RZESZOTARY 1975 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.6 MBM-33-33-А-г ЛЕГНИЦА LEGNICA 1975 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.3 MBM-33-33-Б-а ПРОХОВИЦЕ PROCHOWICE 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.8 MBM-33-33-Б-в РОСОХАТА ROSOCHATA 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.1 MBM-33-33-Б-г МАЛЬЧИЦЕ MALCZYCE 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.8 MBM-33-33-В-а КРОТОШИЦЕ KROTOSZYCE 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.1 MBM-33-33-В-б ЖАРЕК ŻAREK 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.4 MBM-33-33-В-г ЯВОР JAWOR 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.4 MBM-33-34-Б-г ПРАЧЕ-ОДЖАНЬСКЕ PRACZE ODRZAŃSKIE 1975 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.8 MBM-33-34-В-а СЬРОДА-СЛЁНСКА ŚRODA ŚLĄSKA 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.7 MBM-33-34-Г-б ВРОЦЛАВ (западная часть) WROCŁAW (zach.) 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.7 MBM-33-36-В-г НАМЫСЛУВ NAMYSŁÓW 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.7 MBM-33-42-Б-а ГРОССХЕННЕРСДОРФ GROSSHENNERSDORF 1989 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.5 MBM-33-42-Б-б HИРШФЕЛЬДЕ HIRSCHFELDE 1989 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.2 MBM-33-42-Б-в ЦИТТАУ ZITTAU 1989 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 13.3 MBM-33-43-В-а ЛИБЕРЕЦ LIBEREC 1958 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 13.2 MBM-33-43-В-в ВРАТИСЛАВИЦЕ НАД НИСОУ VRATISLAVICE NAD NISOU 1958 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.7 MBM-33-44-Г-б ПИСАЖОВИЦЕ PISARZOWICE 1958 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.8 MBM-33-45-Б-а СТШЕГОМ STRZEGOM 1976 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.4 MBM-33-45-Б-б ЖАРУВ ŻARÓW 1976 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.5 MBM-33-45-Б-в СВЕБОДЗИЦЕ ŚWIEBODZICE 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.9 MBM-33-45-Б-г СВИДНИЦА ŚWIDNICA 1975 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 13.2 MBM-33-45-Г-а ВАЛБЖИH WAŁBRZYCH 1976 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 13.0 MBM-33-45-Г-в ОГОЖЕЛЕЦ OGORZELEC 1958 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 13.4 MBM-33-45-Г-г ВАЛИМ WALIM 1959 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.5 MBM-33-46-А-а МРОВИНЫ MROWINY 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.7 MBM-33-46-А-б МИЛИН MILIN 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.9 MBM-33-46-А-в ПШЕННО PSZENNO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.0 MBM-33-46-А-г СОБУТКА SOBÓTKA 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.3 MBM-33-46-В-а МОСЬЦИСКО MOŚCISKO 1975 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.2 MBM-33-46-В-б ЯЗВИНА JAŹWINA 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.5 MBM-33-46-В-в БЕЛЯВА BIELAWA 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.9 MBM-33-46-В-г ДЗЕРЖОНЮВ DZIERŻANÓW 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.0 MBM-33-47-Б-а ОЛАВА OŁAWA 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.8 MBM-33-6-А-б ВИЛЬГЕЛЬМ-ПИК-ШТАДТ-ГУБЕН WILHELM-PIECK-STADT GUBEN 1984 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.0 MBM-33-6-А-в ДРЕВИЦ DREWITZ 1981 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.2 MBM-33-6-А-в ДРЕВИЦ (2) DREWITZ 1981 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.2 MBM-33-6-А-г КЕРКВИЦ KERKWITZ 1984 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.2 MBM-33-6-Б-а ГУБИН-ОСЕДЛЕ GUBIN-OSIEDLE 1984 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBM-33-6-Б-в СТАРОСЕДЛЕ STAROSIEDLE 1984 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.9 MBM-33-6-В-а HАЙНЕРСБРЮКК HEINERSBRÜCK 1989 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.0 MBM-33-6-В-г ФОРСТ FORST 1989 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.8 MBM-33-6-Г-в ТУПЛИЦЕ TUPLICE 1989 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.3 MBM-33-7-А-а БОБРОВИЦЕ BOBROWICE 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.5 MBM-33-7-А-а БОБРОВИЦЕ BOBROWICE 1984 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.2 MBM-33-8-В-б НОВА-СУЛЬ NOWA SÓL 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.5 MBM-33-8-Г-в БЫТОМ-ОДЖАНЬСКИ BYTOM ODRZAŃSKI 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.4 MBM-33-8-Г-г ЖУКОВИЦЕ ŻUKOWICE 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.8 MBM-34-106-В-а БЕРЕГЫ-ГУРНЕ BEREHY GÓRNE 1951 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.1 MBM-34-106-В-в НОВ. СТУЖИЦА НОВ. СТУЖИЦЯ 1951 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.1 MBM-34-37-В-б ЛИГОТА-ТУРАВСКА LIGOTA TURAWSKA 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.4 MBM-34-38-В-а СЕРАКУВ SIERAKÓW 1960 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.5 MBM-34-64-Г-а ЗАБЕЖУВ ZABIERZÓW 1984 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBM-34-79-Г-г ЯСЛО Jasło 1944 400 dpi (2015-01-05) details
Arkusz 9.3 MBM-34-80-В-в ТАРНОВЕЦ Tarnowiec 1944 400 dpi (2015-01-05) details
Arkusz 9.6 MBM-34-91-Б-б М. ДЕМБОВЕЦ Dębowiec 1944 400 dpi (2015-01-05) details
Arkusz 6.5 MBM-35-114-В-а ДУМАНОВ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
dumanov
Arkusz 6.4 MBM-35-114-В-а ДУМАНОВ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
dumanov
Arkusz 6.7 MBM-35-114-В-б МАКОВ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
макov
Arkusz 6.6 MBM-35-114-В-б МАКОВ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
makov
Arkusz 6.8 MBM-35-114-В-в КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК 1939 400 dpi (2015-11-17) details
kamenec-podol`sk
Arkusz 7.1 MBM-35-114-В-в КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК 1939 400 dpi (2015-11-17) details
kamenec-podol`sk
Arkusz 6.5 MBM-35-114-В-г БЕЗНОСКОВЦЫ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
beznoskovcy`
Arkusz 6.4 MBM-35-114-В-г БЕЗНОСКОВЦЫ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
beznoskovcy`
Arkusz 6.0 MBM-35-114-Г-а КРИВЧИК 1939 400 dpi (2015-11-17) details
krivchik
Arkusz 6.4 MBM-35-114-Г-б ЖВАНЧИК 1939 400 dpi (2015-11-17) details
zhvanchik
Arkusz 6.8 MBM-35-114-Г-в ВЫХВАТНЕВЦЫ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
vy`xvatnevcy`
Arkusz 6.6 MBM-35-114-Г-г ПРИВОРОТЬЕ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
privorot`e
Arkusz 7.5 MBM-35-115-А-а МОРОЗОВ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
моrozov
Arkusz 6.9 MBM-35-115-А-б МАЙДАН АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
majdan aleksandrovskij
Arkusz 7.0 MBM-35-115-А-в МИНЬКОВЦЫ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
min`kovcy`
Arkusz 6.5 MBM-35-115-Б-а ГОВОРЫ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
govory`
Arkusz 6.4 MBM-35-115-Б-б ЯЛТЫШКОВ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
yalty`shkov
Arkusz 6.7 MBM-35-115-Б-в НОВАЯ УШИЦА 1939 400 dpi (2015-11-17) details
novaya ushica
Arkusz 7.1 MBM-35-115-Б-г КОНИЩЕВ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
konishhev
Arkusz 7.0 MBM-35-115-В-а ЛЫСЕЦ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
ly`sec
Arkusz 6.6 MBM-35-115-В-б ИВАШКОВЦЫ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
ivashkovcy`
Arkusz 6.3 MBM-35-115-В-в СОКОЛЕЦ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
sokolec
Arkusz 6.7 MBM-35-115-В-г БАРСУКИ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
barsuki
Arkusz 8.0 MBM-35-115-Г-а КУЧА 1933 400 dpi (2015-11-17) details
kucha
Arkusz 7.7 MBM-35-115-Г-б БАХТЫН 1934 400 dpi (2015-11-17) details
baxty`n
Arkusz 7.3 MBM-35-115-Г-в м. ОЛЬХОВЕЦ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
m. ol`xovec
Arkusz 7.7 MBM-35-115-Г-г м. ВЕРБОВЕЦ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
m. verbovec
Arkusz 6.9 MBM-35-116-А-а м. ЯЛТУШКОВ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
m. yaltushkov
Arkusz 6.9 MBM-35-116-А-в МИХАЙЛОВЦЫ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
mixajlovcy`
Arkusz 6.6 MBM-35-116-А-г м. ВЕРХОВКА 1933 400 dpi (2015-11-17) details
m. verxovka
Arkusz 7.0 MBM-35-116-Б-а МАТИЙКИВ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
matijkiv
Arkusz 6.9 MBM-35-116-Б-б НОСКИВЦЫ 1935 400 dpi (2015-11-17) details
noskivcy`
Arkusz 7.6 MBM-35-116-Б-в м. КОПАЙ ГОРОД 1933 400 dpi (2015-11-17) details
m. kopaj gorod
Arkusz 6.8 MBM-35-116-В-а КУРАШЕВЦЫ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
kurashevcy`
Arkusz 6.9 MBM-35-116-В-б м. СНИТКОВ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
m. snitkov
Arkusz 7.1 MBM-35-116-В-в м. МУРОВАНЫЕ КУРИЛОВЦЫ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
m. murovany`e kurilovcy`
Arkusz 6.7 MBM-35-116-В-г ВЫСШИЙ ОЛЬЧЕДАЕВ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
vy`sshij ol`chedaev
Arkusz 6.7 MBM-35-116-Г-в м. ЛУЧИНЕЦ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
m. luchinec
Arkusz 6.2 MBM-35-117-А-а СТАНИСЛАВЧИК 1935 400 dpi (2015-11-17) details
stanislavchik
Arkusz 6.9 MBM-35-117-А-а СТАНИСЛАВЧИК 1935 400 dpi (2015-11-17) details
stanislavchik
Arkusz 6.3 MBM-35-117-А-б БУДЬКИ 1935 400 dpi (2015-11-17) details
bud`ki
Arkusz 6.6 MBM-35-117-А-г КОПЫСТРИН 1935 400 dpi (2015-11-17) details
kopy`strin
Arkusz 7.9 MBM-35-117-В-а НОСИКОВКА 1934 400 dpi (2015-11-17) details
nosikovka
Arkusz 7.3 MBM-35-117-В-г ХОМЕНКИ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
xomenki
Arkusz 7.1 MBM-35-126-А-а ЯНЧЕНЦЫ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
yanchency`
Arkusz 6.5 MBM-35-127-А-а ВАХНЕВЦЫ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
vaxnevcy`
Arkusz 9.6 MBM-35-127-А-б ЗЕЛЕНѢ КУРИЛОВЦЫ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
zelenye kurilovcy`
Arkusz 6.7 MBM-35-127-А-в СЕЛИЩЕ 1940 400 dpi (2015-11-17) details
selishhe
Arkusz 6.7 MBM-35-127-А-в СЕЛИЩЕ 1940 400 dpi (2015-11-17) details
selishhe
Arkusz 6.8 MBM-35-127-А-г м. СТАР. УШИЦА 1940 400 dpi (2015-11-17) details
m. star. ushica
Arkusz 7.4 MBM-35-127-Б-б БЕРЕЗОВО 1940 400 dpi (2015-11-17) details
berezovo
Arkusz 6.4 MBM-35-128-Б-а ВЕНДИЧАНЫ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
vendichany`
Arkusz 6.0 MBM-35-128-Б-б ТРОПОВО 1939 400 dpi (2015-11-17) details
tropovo
Arkusz 6.1 MBM-35-128-Б-г САДОВАЯ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
sadovaya
Arkusz 5.6 MBM-35-128-В-а ЛЯШИВЦЫ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
lyashivcy`
Arkusz 7.6 MBM-35-128-Г-а МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ 1938 400 dpi (2015-11-17) details
mogilev-podol`skij
Arkusz 6.6 MBM-35-129-В-в ИВОНИВКА 1934 400 dpi (2015-11-17) details
ivonivka
Arkusz 6.6 MBM-35-141-А-б ГАЛЬЖБИЕВКА 1934 400 dpi (2015-11-17) details
gal`zhbievka
Arkusz 4.7 MBM-35-141-А-г ФЛЕМИНДА 1934 400 dpi (2015-11-17) details
fleminda
Arkusz 7.1 MBM-35-141-Б-а РУСАВА 1938 400 dpi (2015-11-17) details
rusava
Arkusz 3.1 MBM-36-112-Г-в 1931 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.4 MBM-36-113-В-в 1931 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.4 MBM-36-119-Г-а 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 6.0 MBM-36-119-Г-б 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 6.1 MBM-36-119-Г-в 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.8 MBM-36-119-Г-в 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 6.5 MBM-36-119-Г-г 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 7.1 MBM-36-120-В-в M-36-120-В-3 1933 400 dpi (2021-09-12) details
Arkusz 6.4 MBM-36-120-В-г M-36-120-V-4 1933 400 dpi (2021-09-12) details
Arkusz 4.3 MBM-36-124-А-б 1931 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 2.6 MBM-36-124-А-г 1931 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 2.3 MBM-36-124-Б-г 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.4 MBM-36-124-В-в 1931 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 3.3 MBM-36-124-Г-б 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 3.9 MBM-36-124-Г-г 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 3.0 MBM-36-125-А-а 1931 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 3.2 MBM-36-125-А-б 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 6.8 MBM-36-125-А-в 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.7 MBM-36-125-А-г 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.3 MBM-36-125-Б-б 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.8 MBM-36-125-Б-г 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.0 MBM-36-125-В-а 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.8 MBM-36-125-В-б 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.0 MBM-36-125-В-в 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.5 MBM-36-125-В-г 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 6.9 MBM-36-125-Г-а 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 7.0 MBM-36-125-Г-в 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 3.0 MBM-36-126-А-а 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 2.2 MBM-36-126-А-б 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 2.2 MBM-36-126-А-г 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 2.3 MBM-36-126-В-б 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 3.5 MBM-36-126-В-в 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 7.5 MBM-36-131-Б-а 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.0 MBM-36-131-Б-б 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.5 MBM-36-131-Б-б 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.5 MBM-36-132-А-4 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.2 MBM-36-132-А-а 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.6 MBM-36-132-А-а 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 6.3 MBM-36-132-А-б 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.7 MBM-36-132-А-в 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.0 MBM-36-132-Б-б M-36-132-B-2 ± 1932 400 dpi (2021-09-12) details
Arkusz 6.0 MBM-36-132-б-в 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.9 MBM-36-132-В-а M-36-132-B-1 1933 400 dpi (2021-09-12) details
Arkusz 6.8 MBM-36-132-Г-а M-36-132-G-1 1933 400 dpi (2021-09-12) details
Arkusz 4.4 MBM-36-132-Г-б 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.4 MBM-36-136-А-а 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.5 MBM-36-136-Б-б 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.7 MBM-36-136-Б-г 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 3.0 MBM-36-136-Г-б 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 6.2 MBM-36-137-А-б 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.4 MBM-36-137-А-в 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.1 MBM-36-137-А-г 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.2 MBM-36-137-Б-а 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.9 MBM-36-137-Б-б 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.7 MBM-36-137-Б-в 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.3 MBM-36-137-Б-г 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.5 MBM-36-137-В-а 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.4 MBM-36-137-В-б 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 6.2 MBM-36-137-Г-б 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 3.4 MBM-36-137-Г-г 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 3.0 MBM-36-138-А-а 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 2.7 MBM-36-138-А-ц. 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 7.9 MBM-36-26-В-а СТАР.-ГЛЫБОВ 1935 400 dpi (2015-11-17) details
star.-gly`bov
Arkusz 6.9 MBM-36-37-В-а ОЦИТЕЛЬ 1935 400 dpi (2015-11-17) details
ocitel`
Arkusz 6.9 MBM-36-37-В-г ЛИТВИНОВКА 1937 400 dpi (2015-11-17) details
litvinovka
Arkusz 7.1 MBM-36-37-Г-а ДЫМЕР 1940 400 dpi (2015-11-17) details
dy`mer
Arkusz 8.1 MBM-36-37-Г-б КАЗАРОВИЧИ 1940 400 dpi (2015-11-17) details
kazarovichi
Arkusz 7.8 MBM-36-37-Г-в ДЕМИДОВО 1940 400 dpi (2015-11-17) details
demidovo
Arkusz 7.6 MBM-36-37-Г-г ЛЮТЕЖ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
lyutezh
Arkusz 7.8 MBM-36-38-А-а ОШИТКИ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
oshitki
Arkusz 7.5 MBM-36-38-В-а ТАРАСОВИЧИ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
tarasovichi
Arkusz 8.0 MBM-36-38-В-б ЖУКИН 1940 400 dpi (2015-11-17) details
zhukin
Arkusz 7.7 MBM-36-38-В-в СВАРОМЬЕ 1940 400 dpi (2015-11-17) details
svarom`e
Arkusz 7.7 MBM-36-49-А-а БАБИНЦЫ 1935 400 dpi (2015-11-17) details
babincy`
Arkusz 7.2 MBM-36-49-А-б ЛУБЯНКА 1933 400 dpi (2015-11-17) details
lubyanka
Arkusz 6.4 MBM-36-49-А-в МИКУЛИЧИ 1935 400 dpi (2015-11-17) details
mikulichi
Arkusz 8.1 MBM-36-49-А-г ВОРЗЕЛЬ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
vorzel`
Arkusz 6.5 MBM-36-49-Б-а МОЩУН 1937 400 dpi (2015-11-17) details
moshhun
Arkusz 7.5 MBM-36-49-Б-б НОВО-ПЕТРОВЦЫ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
novo-petrovcy`
Arkusz 8.3 MBM-36-49-Б-в ГОСТОМЕЛЬ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
gostomel`
Arkusz 7.7 MBM-36-49-Б-г ПРИГ. ПРИОРКА 1933 400 dpi (2015-11-17) details
prig. priorka
Arkusz 8.1 MBM-36-49-В-б ПЕТРУШКИ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
petrushki
Arkusz 6.4 MBM-36-49-В-в ЯСНОГОРОДКА 1935 400 dpi (2015-11-17) details
yasnogorodka
Arkusz 7.5 MBM-36-49-В-г БЕЛОГОРОДКА 1936 400 dpi (2015-11-17) details
belogorodka
Arkusz 7.3 MBM-36-49-Г-а ДАЧИ СВЯТОШИНО 1932 400 dpi (2015-11-17) details
dachi svyatoshino
Arkusz 7.1 MBM-36-49-Г-а ДАЧИ СВЯТОШИНО 1937 400 dpi (2015-11-17) details
dachi svyatoshino
Arkusz 7.4 MBM-36-49-Г-б предм. СОЛОМЕНКА 400 dpi (2015-11-17) details
predm. solomenka
Arkusz 7.5 MBM-36-49-Г-б предм. СОЛОМЕНКА 1937 400 dpi (2015-11-17) details
predm. solomenka
Arkusz 6.0 MBM-36-49-Г-в ТАРАСОВКА 1937 400 dpi (2015-11-17) details
tarasovka
Arkusz 6.8 MBM-36-49-Г-г ЖУЛЯНЫ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
zhulyany`
Arkusz 6.9 MBM-36-50-А-а ХАТЯНОВКА 1940 400 dpi (2015-11-17) details
xatyanovka
Arkusz 8.0 MBM-36-50-А-б ПУХОВКА 1933 400 dpi (2015-11-17) details
puxovka
Arkusz 6.9 MBM-36-50-А-в ТРОЕЩИНА 1937 400 dpi (2015-11-17) details
troeshhina
Arkusz 6.9 MBM-36-50-А-в БЫГУРОВЩИНА 1940 400 dpi (2015-11-17) details
by`gurovshhina
Arkusz 8.1 MBM-36-50-А-г ЗАЗИМЬЕ 1940 400 dpi (2015-11-17) details
zazim`e
Arkusz 7.5 MBM-36-50-В-а КИЕВ 400 dpi (2015-11-17) details
kiev
Arkusz 8.8 MBM-36-50-В-а КИЕВ 1937 400 dpi (2015-11-17) details
kiev
Arkusz 6.3 MBM-36-50-В-б ДАРНИЦА 1937 400 dpi (2015-11-17) details
darnica
Arkusz 6.4 MBM-36-50-В-б ДАРНИЦА 1937 400 dpi (2015-11-17) details
darnica
Arkusz 7.8 MBM-36-50-В-в 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 7.8 MBM-36-50-В-в СТАЛИНКА 1933 400 dpi (2015-11-17) details
stalinka
Arkusz 5.9 MBM-36-50-В-г БОРТНИЧИ 1937 400 dpi (2015-11-17) details
bortnichi
Arkusz 6.5 MBM-36-61-А-а НОВОСЕЛКИ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
novoselki
Arkusz 7.8 MBM-36-61-А-в ПЛЕСЕЦКОЕ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
pleseckoe
Arkusz 6.4 MBM-36-61-А-г БОЛ. СОЛТАНОВКА 1933 400 dpi (2015-11-17) details
bol. soltanovka
Arkusz 7.2 MBM-36-61-Б-а БУДАЕВКА 1935 400 dpi (2015-11-17) details
budaevka
Arkusz 7.6 MBM-36-61-Б-б ЯНКОВИЧИ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
yankovichi
Arkusz 6.2 MBM-36-61-Б-в ВАСИЛЬКОВ 1932 400 dpi (2015-11-17) details
vasil`kov
Arkusz 6.6 MBM-36-61-Б-г БОЛ. БУГАЕВКА 1940 400 dpi (2015-11-17) details
bol. bugaevka
Arkusz 8.2 MBM-36-62-А-а ХОДОСИВКА 1934 400 dpi (2015-11-17) details
xodosivka
Arkusz 7.0 MBM-36-62-А-б ВИШЕНКИ 1935 400 dpi (2015-11-17) details
vishenki
Arkusz 8.2 MBM-36-62-А-в ВЕЛИКИЕ ДМИТРОВИЧИ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
velikie dmitrovichi
Arkusz 7.4 MBM-36-62-А-г КОЗИНО 1934 400 dpi (2015-11-17) details
kozino
Arkusz 6.6 MBM-36-63-В-а СТАРОЕ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
staroe
Arkusz 7.5 MBM-36-63-В-в ГУСЕНЦЫ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
gusency`
Arkusz 7.4 MBM-36-63-В-г КОВАЛИН 1934 400 dpi (2015-11-17) details
kovalin
Arkusz 7.5 MBM-36-70-Б-а ЧЕРНЕЧЧИНА 1933 400 dpi (2015-11-17) details
chernechchina
Arkusz 6.7 MBM-36-70-Б-б АХТЫРКА 1933 400 dpi (2015-11-17) details
axty`rka
Arkusz 7.3 MBM-36-72-Г-б 1941 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 7.2 MBM-36-72-Г-б 1941 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 7.5 MBM-36-75-А-а РЖИЩЕВ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
rzhishhev
Arkusz 7.9 MBM-36-75-А-б БАЛЫКО-ЩУЧИНКА 1933 400 dpi (2015-11-17) details
baly`ko-shhuchinka
Arkusz 7.9 MBM-36-84-А-в 1931 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 7.3 MBM-36-84-А-г 1931 400 dpi (2021-09-12) details
M-36-84-A-4
Arkusz 8.7 MBM-36-84-Б-г 1931 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 10.3 MBN-33-101-А-в ГРАМЦОВ GRAMZOW 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.6 MBN-33-101-В-а АНГЕРМЮНДЕ ANGERMÜNDE 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.1 MBN-33-101-В-б HАЙНЕРСДОРФ HEINERSDORF 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.2 MBN-33-101-В-г КРИВЕН CRIEWEN 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.6 MBN-33-101-Г-а ФИРРАДЕН VIERRADEN 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.1 MBN-33-101-Г-б ВИДУHОВА WIDUCHOWA 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.6 MBN-33-101-Г-в ШВЕДТ SCHWEDT 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBN-33-102-А-а ВЕЛТЫНЬ WEŁTYŃ 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.7 MBN-33-102-А-б ЖЕЛИСЛАВЕЦ ŻELISŁAWIEC 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.6 MBN-33-102-Б-а СТАРЕ-ЧАРНОВО STARE CZARNOWO 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 6.6 MBN-33-113-А-в ОДЕРБЕРГ ODERBERG 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.3 MBN-33-113-Б-б ХОЙНА CHOJNA 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.7 MBN-33-113-Б-в ОЖЕХУВ ORZECHÓW 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.4 MBN-33-113-Б-г МОРЫНЬ MORYŃ 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.0 MBN-33-113-В-а БАД-ФРАЙЕНВАЛЬДЕ BAD FREIENWALDE 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.9 MBN-33-113-Г-а СТАРЕ-ЛЫСОГУРКИ STARE ŁYSOGÓRKI 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 6.7 MBN-33-113-Г-б МЕШКОВИЦЕ MIESZKOWICE 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.2 MBN-33-114-Б-а МЫСЛИБУЖ MYŚLIBÓRZ 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.7 MBN-33-117-В-г ХОЙНО CHOJNO 1989 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.6 MBN-33-118-В-в ОБЖИЦКО OBRZYCKO 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.6 MBN-33-125-Б-а ЛЕЧИН LETSCHIN 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.9 MBN-33-125-Б-б ЦЭИН ZECHIN 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.9 MBN-33-125-Б-б ЦЭИН (2) ZECHIN (2) 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.6 MBN-33-125-Б-б ЦЭИН (3) ZECHIN (3) 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.2 MBN-33-125-Б-г ЗЕЕЛОВ SEELOW 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.3 MBN-33-126-А-а СТАРЕ-ДЖЕВИЦЕ STARE DRZEWICE 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBN-33-126-А-б КОСТШИН KOSTRZYN 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.8 MBN-33-126-А-в КИЦ KIETZ 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.6 MBN-33-126-А-г ЖАБИЦЕ ŻABICE 1982 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.5 MBN-33-126-Б-в СЛОНЬCК SŁOŃSK 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.1 MBN-33-126-В-а ЛЕБУС LEBUS 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.2 MBN-33-126-В-б ГУЖИЦА GÓRZYCA 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.9 MBN-33-126-В-в ФРАНКФУРТ-НА-ОДЕРЕ FRANKFURT AM ODER 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.8 MBN-33-126-В-г КУНОВИЦЕ KUNOWICE 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.1 MBN-33-126-Г-а СВИНЯРЫ ŚWINIARY 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.3 MBN-33-126-Г-в ЖЕПИН RZEPIN 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.5 MBN-33-127-Г-г СЕНЯВА SIENIAWA 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.7 MBN-33-130-А-а ШАМОТУЛЫ SZAMOTUŁY 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.1 MBN-33-138-А-а БРИСКОВ BRIESKOW 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.2 MBN-33-138-А-б РЫБОЦИЦЕ RYBOCICE 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.3 MBN-33-138-А-б РЫБОЦИЦЕ RYBOCICE 1981 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.3 MBN-33-138-А-в ВИЗЕНАУ WIESENAU 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.5 MBN-33-138-А-г ЦИЛЬТЕНДОРФ ZILTENDORF 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.3 MBN-33-138-В-а ШЁНФЛИС SCHÖNFLIEß 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.5 MBN-33-138-В-б СТАЛИНШТАДТ STALINSTADT 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.2 MBN-33-138-В-г ВЕЛЬМИЦ WELLMITZ 1982 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.6 MBN-33-138-Г-а ГЖМЁНЦА GRZMIĄCA 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.1 MBN-33-138-Г-в HЛЕБОВО CHLEBOWO 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.3 MBN-33-47-В-в - - 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.6 MBN-33-47-В-г СМОЛДЗИНЬСКИ-ЛАС SMOŁDZIŃSKI LAS 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 6.0 MBN-33-47-Г-а - - 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.8 MBN-33-47-Г-в КЛЮКИ KLUKI 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.7 MBN-33-47-Г-г ИЗБИЦА IZBICA 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.0 MBN-33-48-В-б УЛИНЯ ULINIA 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.5 MBN-33-48-В-в ШHЕНУЖЕ SZCZENURZE 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.4 MBN-33-48-Г-а САСИНО SASINO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.3 MBN-33-48-Г-б БЯЛОГУРА BIAŁOGÓRA 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.1 MBN-33-48-Г-в ЗВАРТОВО ZWARTOWO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.5 MBN-33-48-Г-г ХОЧЕВО CHOCZEWO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.1 MBN-33-57-Б-г ВИЦЕ WICIE 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 6.5 MBN-33-57-В-г оз. БУКОВО jez. BUKOWO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.1 MBN-33-57-Г-б ДАРЛОВО DARŁOWO 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 6.9 MBN-33-57-Г-б оз. ЛЕБСКО jez. ŁEBSKO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.5 MBN-33-57-Г-в БУКОВО-МОРСКЕ BUKOWO MORSKE 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.3 MBN-33-58-А-в ЯРОСЛАВЕЦ JAROSŁAWIEC 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 6.9 MBN-33-58-А-в ЯРОСЛАВЕЦ (2) JAROSŁAWIEC (2) 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.3 MBN-33-58-А-г МАРШЕВО MARSZEWO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 6.9 MBN-33-58-Б-а УСТКА USTKA 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.6 MBN-33-58-Б-б ВЫТОВНО WYTOWNO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.0 MBN-33-58-Б-б ВЫТОВНО (2) WYTOWNO (2) 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.5 MBN-33-58-Б-в ДУНИНОВО DUNINOWO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.8 MBN-33-58-Б-в ДУНИНОВО (2) DUNINOWO (2) 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.7 MBN-33-58-Б-г ХАРНОВО CHARNOWO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.4 MBN-33-58-В-а КРУПЫ KRUPY 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.3 MBN-33-58-В-б ПОСТОМИНО POSTOMINO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.4 MBN-33-58-Г-а ПЕЩ PIESZCZ 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.0 MBN-33-59-А-а ОБЬЙАЗДА OBJAZDA 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.8 MBN-33-59-А-а ОБЬЙАЗДА (2) OBJAZDA (2) 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.2 MBN-33-59-А-б СМОЛДЗИНО SMOŁDZINO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.8 MBN-33-59-А-в ВЖЕЦЬЦЕ WRZEŚCIE 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.4 MBN-33-59-А-г БЕНЦИНО BIĘCINO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.6 MBN-33-59-Б-а ГЛУВЧИЦЕ GŁÓWCZYCE 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.5 MBN-33-59-Б-б ЖУЩЕ RZUSZCZE 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBN-33-60-А-а ПОБЛОЦЕ POBŁOCIE 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.4 MBN-33-60-В-а МИКОРОВО MIKOROWO 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.1 MBN-33-60-Г-а ЛЕБУНЙА ŁEBUNIA 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBN-33-60-Г-а ЛЕБУНЙА (2) ŁEBUNIA (2) 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.2 MBN-33-62-Б-б ДРЕВНИЦА DREWNICA 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.1 MBN-33-66-В-г МЕНДЗЫВОДЗЕ MIĘDZYWODZIE 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.0 MBN-33-66-Г-в ДЗИВНУВ DZIWNÓW 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.6 MBN-33-66-Г-г ПОБЕРОВО POBIEROWO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.1 MBN-33-66-Г-г ПОБЕРОВО (2) POBIEROWO (2) 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 5.0 MBN-33-67-Б-г БАЛТИЙСКОРЕ МОРЕ MORZE BAŁTYCKIE 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.4 MBN-33-67-В-а НЭОЖЕ NIECHORZE 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.9 MBN-33-67-В-б ВЛОДАРКА WŁODARKA 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.7 MBN-33-67-В-в КАРНИЦЕ KARNICE 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.3 MBN-33-67-В-г САДЛЬНО SADLNO 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.3 MBN-33-67-В-г САДЛЬНО (2) SADLNO (2) 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.5 MBN-33-67-Г-а МЖЕЖИНО MRZEZINO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.8 MBN-33-67-Г-а МЖЕЖИНО (2) MRZEZINO (2) 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.0 MBN-33-67-Г-б СТАРЫ-БОРЕК STARY BOREK 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.0 MBN-33-67-Г-в ТШЕБЯТУВ TRZEBIATÓW 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.1 MBN-33-67-Г-г ГОСЛАВ GOSŁAW 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.0 MBN-33-67-Г-г ГОСЛАВ (2) GOSŁAW (2) 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 6.2 MBN-33-68-А-в КОЛОБЖЕГ KOŁOBRZEG 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.1 MBN-33-68-А-г БАГИЧ BAGICZ 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 6.6 MBN-33-68-А-г БАГИЧ (2) BAGICZ (2) 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 5.4 MBN-33-68-Б-б ХЛОПЫ CHŁOPY 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.3 MBN-33-68-Б-в УСТРОНЕ-МОРСКЕ USTRONIE MORSKE 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.5 MBN-33-68-Б-г ДОБЖИЦА DOBRZYCA 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.2 MBN-33-68-В-а ХАЖИНО CHARZYNO 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.9 MBN-33-68-В-б ДЫГОВО DYGOWO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.2 MBN-33-68-В-в СЕМЫСЛЬ SIEMYŚL 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.4 MBN-33-68-Г-а ВЖОСОВО WRZOSOWO 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.9 MBN-33-68-Г-б КРАСНИК-КОШАЛИНЬСКИ KRAŚNIK KOSZALIŃSKI 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.0 MBN-33-69-А-а МЕЛЬНО MIELNO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.3 MBN-33-69-А-б ОСЕКИ-КОШАЛИНЬСКЕ OSIEKI KOSZALIŃSKIE 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.3 MBN-33-69-А-в СТАРЕ-БЕЛИЦЕ STARE BIELICE 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.1 MBN-33-69-А-г КОШАЛИН KOSZALIN 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.3 MBN-33-69-Б-а ДОБЕСЛАВ DOBIESŁAW 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.2 MBN-33-69-В-а БЕСЕКЕЖ BIESIEKIERZ 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.5 MBN-33-70-Г-г МЙАСТКО MIASTKO 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.0 MBN-33-77-А-г СВИНОУЙСЬЦЕ ŚWINOUJŚCIE 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.3 MBN-33-77-Б-а ПОМОРСКАЯ БУХТА ZATOKA POMORSKA 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.5 MBN-33-77-Б-б МЕНДЗЫЗДРОЕ MIĘDZYZDROJE 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.7 MBN-33-77-Б-в КАРСИБУР KARSIBÓR 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.1 MBN-33-77-Б-г ЛЙУБИН LUBIN 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.2 MBN-33-77-Г-в НОВЕ-ВАРПНО NOWE WARPNO 1989 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.3 MBN-33-78-В-б СКОШЕВО SKOSZEWO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.5 MBN-33-78-В-в КОПИЦЕ KOPICE 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.3 MBN-33-78-В-г РАЦИМЕЖ RACIMIERZ 1959 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.4 MBN-33-78-В-г РАЦИМЕЖ (2) RACIMIERZ (2) 1959 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.8 MBN-33-78-Г-а ПШИБЕРНУВ PRZYBIERNÓW 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.7 MBN-33-78-Г-в БАБИГОЩ BABIGOSZCZ 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.0 MBN-33-79-А-а ПАПРОТНО-СТАРЕ PAPROTNO STARE 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.5 MBN-33-79-А-б ГУЖИЦА GÓRZYCA 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.8 MBN-33-79-В-б МЕХОВО MIECHOWO 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.6 MBN-33-80-Б-в БЛАНКЕНЗЕ BLANKENSEE 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBN-33-82-Б-в БЯЛЫ-БУР BIAŁY BÓR 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.8 MBN-33-84-А-в АСМУС ASMUS 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.2 MBN-33-89-А-б ГЕГЕНЗЕ GEGENSEE 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.4 MBN-33-89-А-г РОТЕНКЛЕМПЕНОВ ROTHENKLEMPENOW 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.7 MBN-33-89-Б-а HИНТЕРЗЕЕ HINTERSEE 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.1 MBN-33-89-Б-б ДРОГОРАДЗ DROGORADZ 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBN-33-89-Б-г ТАНОВО TANOWO 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.5 MBN-33-89-Г-а ПЛЁВЕН PLÖWEN 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.5 MBN-33-89-Г-б ГЛЕМБОКЕ GŁĘBOKIE 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.7 MBN-33-89-Г-в ГРАМБОВ GRAMBOW 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.9 MBN-33-89-Г-г КОЛБАСКОВО KOŁBASKOWO 1984 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.6 MBN-33-90-А-а ЯСЕНИЦА JASIENICA 1959 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.0 MBN-33-90-А-б СТЕПНИЦА STEPNICA 1959 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.2 MBN-33-90-В-а ШЕЦИН SZCZECIN 1959 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.3 MBN-33-90-В-б ЗАЛОМ ZAŁOM 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.4 MBN-33-90-В-в ПРИГ. ПОДЪЮХЫ PODJUCHY 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.1 MBN-33-90-В-г ПРИГ. ДОМБЕ DĄBIE 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.7 MBN-33-93-А-б КЛЮЧЕВО KLUCZEWO 1978 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBN-33-93-Б-б ЛУБОВО ŁUBOWO 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.1 MBN-33-93-В-а ВЕШHОВО WIERZCHOWO 1974 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.2 MBN-33-93-Г-б НАДАЖИЦЕ NADARZYCE 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBN-33-93-Г-г ГОЛЬЦЕ GOLCE 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBN-33-94-А-а КРОНГИ KRĄGI 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.4 MBN-33-94-А-а КРОНГИ (2) KRĄGI (2) 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.0 MBN-33-94-А-б ТУРОВО TUROWO 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.8 MBN-33-94-А-в БОРНЕ-СУЛИНОВО BORNE-SULINOWO 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.1 MBN-33-94-А-г ЧЕРСК CZERSK 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.6 MBN-33-94-Б-а ЛЙОТЫНЬ LOTYŃ 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.1 MBN-33-94-Б-в ОКОНЕК OKONEK 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.5 MBN-33-94-Б-г ЛЕНДЫЧЕК LĘDYCZEK 1959 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.8 MBN-33-94-В-а СЫПНЕВО SYPNIEWO 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.5 MBN-33-94-В-б БЖЕЗНИЦА BRZEŹNICA 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.7 MBN-33-94-Г-а ЯСТРОВЕ JASTROWIE 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 13.9 MBN-34-10-А-а п. ТРИШКЯЙ [P. TRISHKJAJ] Tryškiai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.8 MBN-34-10-А-б УПИНА [UPINA] Upyna (Šilalė) 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.1 MBN-34-10-А-в ЛУОКЕ [LUOKE] Luokė 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.2 MBN-34-10-А-г ВИДСОДИС [VIDSODIS] Vidsodis 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.9 MBN-34-10-Б-а ДИРВОНЕНАЙ [DIRVONENAJ] Dirvonėnai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.8 MBN-34-10-Б-б ПАВЕНЧЯЙ [PAVENCHJAJ] Pavenčiai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.1 MBN-34-10-Б-в КРИКЛЯЙ [KRIKLJAJ] Krikliai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.9 MBN-34-10-Б-г ВАРПУТЕНАЙ [VARPUTENAJ] Varputėnai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.2 MBN-34-10-В-а ШЛАПГИРЕ [SHLAPGIRE] Kietkalnis 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.3 MBN-34-10-В-б УЖВЕНТИС [UZHVENTIS] Užventis 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.4 MBN-34-10-В-в КОЛАЙНЯЙ [KOLAJNJAJ] Kolainiai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.4 MBN-34-10-В-г ЮНКИЛАЙ [JUNKILAJ] Junkilai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.0 MBN-34-10-Г-а ПАКУПЕЛЬКИС [PAKUPEL’’KIS] Pakupelkis 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.6 MBN-34-10-Г-б ШАУКЕНАЙ [SHAUKENAJ] Šaukėnai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.4 MBN-34-10-Г-в ВАЙГУВА [VAJGUVA] Vaiguva 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.3 MBN-34-10-Г-г ГИНЕЙКЯЙ [GINEJKJAJ] Švilpiškė 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.7 MBN-34-11-А-а СМИЛЬГЯЙ [SMIL’’GJAJ] Smilgės 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.6 MBN-34-11-А-б КУЖАЙ [KUZHAJ] Kužiai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.2 MBN-34-11-А-в ИОНЕЛАЙЧЯЙ [IONELAJCHJAJ] Jonelaičiai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.3 MBN-34-11-А-г БУБЯЙ [BUBJAJ] Bubiai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 16.5 MBN-34-11-Б-а ШЯУЛЯЙ [SHJAULJAJ] Šiauliai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.0 MBN-34-11-Б-б КАИРЯЙ [KAIRJAJ] Kairiai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.0 MBN-34-11-Б-в ПАБАЛЯЙ [PABALJAJ] Pabaliai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.9 MBN-34-11-Б-г ШИЛЕНАЙ [SHILENAJ] Šilėnai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.4 MBN-34-11-В-а КУРТУВЕНАЙ [KURTUVENAJ] Kurtuvėnai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.5 MBN-34-11-В-б БАЗИЛЁНАЙ [BAZILJONAJ] Bazilionai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.7 MBN-34-11-В-в ПАДУБИСИС [PADUBISIS] Padubisis 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.6 MBN-34-11-В-г ПАШЯУШЕ [PASHJAUSHE] Pašiaušė 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.6 MBN-34-11-Г-а ТИРУЛЯЙ [TIRULJAJ] Tyruliai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.1 MBN-34-11-Г-б ЛЮТКИШКЯЙ [LJUTKISHKJAJ] Liutkiškiai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.3 MBN-34-11-Г-в СИДЕРЯЙ [SIDERJAJ] Sidariai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.1 MBN-34-11-Г-г ШЯУЛЕНАЙ [SHJAULENAJ] Šiaulėnai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.4 MBN-34-12-А-а НАРУШАЙЧЯЙ [NARUSHAJCHJAJ] Norušaičiai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.8 MBN-34-12-А-б СТАЧЮНАЙ [STACHJUNAJ] Stačiūnai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.3 MBN-34-12-А-в ЛЯУДИШКЯЙ [LJAUDISHKJAJ] Liaudiškiai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.7 MBN-34-12-А-г АУКШТЕЛКАЙ [AUKSHTELKAJ] Aukštelkai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.7 MBN-34-12-Б-а ПАКРУОИС [PAKRUOIS] Pakruojis 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.9 MBN-34-12-Б-б КЛОВАЙНЯЙ [KLOVAJNJAJ] Klovainiai 1964 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.2 MBN-34-12-Б-в МЕДИКОНЯЙ [MEDIKONJAJ] Medikoniai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.4 MBN-34-12-Б-г РОЗАЛИМАС [ROZALIMAS] Rozalimas 1964 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.3 MBN-34-12-В-а РАДВИЛИШКИС [RADVILISHKIS] Radviliškis 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.5 MBN-34-12-В-б УЖУОЖЯРЯЙ [UZHUOZHJARJAJ] Užuožeriai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.2 MBN-34-12-В-в ВАРНЁНЯЙ [VARNJONJAJ] Varnioniai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.9 MBN-34-12-В-г ГИМБОГАЛА [GIMBOGALA] Gimbogala 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.4 MBN-34-12-Г-а ШЕДУВА [SHEDUVA] Šeduva 1964 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.5 MBN-34-12-Г-б ВАЛДЕЙКЯЙ [VALDEJKJAJ] Valdeikiai 1964 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.7 MBN-34-12-Г-в ПРАСТАВОНЯЙ [PRASTAVONJAJ] Prastavoniai 1964 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.8 MBN-34-12-Г-г СИДАБРАВАС [SIDABRAVAS] Sidabravas 1964 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 9.1 MBN-34-135-Б-г КШИЖАНУВ KRZYŻANÓW 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.7 MBN-34-139-А-г ВАВЕР WAWER 1959 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 15.2 MBN-34-19-А-а ур. МЕШКУ-ДАУБА [UR. MESHKU-DAUBA] Meškų Dauba 1985 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.6 MBN-34-19-А-б РИМКАЙ [RIMKAJ] Rimkai 1985 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.1 MBN-34-19-А-в НЕРИНГА [NERINGA] Neringa 1985 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.9 MBN-34-19-А-г ДРЕВЕРНА [DREVERNA] Dreverna 1985 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 11.8 MBN-34-19-Б-а ДИТУВА [DITUVA] Dituva 1985 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 11.6 MBN-34-19-Б-б АГЛУОНЕНАЙ [AGLUONENAJ] Agluonėnai 1985 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.5 MBN-34-19-Б-в ПРЕКУЛЕ [PREKULE] Priekulė 1985 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 11.9 MBN-34-19-Б-г ВИЛЬКИЧЯЙ [VIL’’KICHJAJ] Vilkyčiai 1985 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 11.4 MBN-34-19-В-а м. АРКЛЮ [m. ARKLJU] Žirgųragas 1958 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 9.7 MBN-34-19-В-б КУРСКИЙ ЗАЛИВ [KURSKIJ ZALIV] Kuršiųmarios 1958 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 11.0 MBN-34-19-В-в ПРЕЙЛАЙ [PREJLAJ] Preilai 1958 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 10.2 MBN-34-19-В-г ВЕНТЕ [VENTE] Ventė 1958 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.3 MBN-34-19-Г-а САКУОЧАЙ [SAKUOCHAJ] Sakūčiai 1958 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.6 MBN-34-19-Г-б САУГАЙ [SAUGAJ] Saugos 1958 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.2 MBN-34-19-Г-в МИНГЕ [MINGE] Minija (Mingė) 1958 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.2 MBN-34-19-Г-г ШИЛУТЕ [SHILUTE] Šilutė 1958 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.7 MBN-34-20-А-а ВЕЙВИРЖЕНАЙ [VEJVIRZHENAJ] Veiviržėnai 1967 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.5 MBN-34-20-А-б ЛЕПАЙЧЯЙ [LEPAJCHJAJ] Liepaičiai 1967 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.4 MBN-34-20-А-в ШВЕКШНА [SHVEKSHNA] Švėkšna 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.4 MBN-34-20-А-г ШАЛЬПЕНАЙ [SHAL’’PENAJ] Šalpėnai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.3 MBN-34-20-Б-а ЮДРЕНАЙ [JUDRENAJ] Judrėnai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.2 MBN-34-20-Б-б ЛЕМБАС [LEMBAS] Lembas 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.3 MBN-34-20-Б-в СТЕМПЛЕС [STEMPLES] Stemplės 1967 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.7 MBN-34-20-Б-г КВЕДАРНА [KVEDARNA] Kvėdarna 1967 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.5 MBN-34-20-В-а ЛАШАЙ [LASHAJ] Lašai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.5 MBN-34-20-В-б ЮШКАЙЧАЙ [JUSHKAJCHAJ] Juškaičiai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.2 MBN-34-20-В-в РАМУЧЯЙ [RAMUCHJAJ] Ramučiai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.3 MBN-34-20-В-г ЖЕМАЙЧЮ-НАУМЕСТИС [ZHEMAJCHJU-NAUMESTIS] Žemaičių Naumiestis 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.2 MBN-34-20-Г-а МЕШКИНЕ [MESHKINE] Meškinė 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.3 MBN-34-20-Г-б ТЕНЕНЯЙ [TENENJAJ] Teneniai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.6 MBN-34-20-Г-в ВАЙНУТАС [VAJNUTAS] Vainutas 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.3 MBN-34-20-Г-г КИВИЛЯЙ [KIVILJAJ] Kivyliai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.5 MBN-34-21-А-а СТИРБИШКЕ [STIRBISHKE] Stirbiškė 1962 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.1 MBN-34-21-А-б ЛАУКУВА [LAUKUVA] Laukuva 1962 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.1 MBN-34-21-А-в ДРОБУКЩЯЙ [DROBUKSHHJAJ] Drobūkščiai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.3 MBN-34-21-А-г БАЛЬСЯЙ [BAL’’SJAJ] Balsiai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.8 MBN-34-21-Б-а ПАЭЖЕРИС [PAJEZHERIS] Požerė 1962 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.9 MBN-34-21-Б-б ДИРГЕЛАЙ [DIRGELAJ] Dirgėlai 1962 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.8 MBN-34-21-Б-в ТУБИНЯЙ [TUBINJAJ] Tubiniai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.1 MBN-34-21-Б-г КАЛЬТИНЕНАЙ [KAL’’TINENAJ] Kaltanėnai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.1 MBN-34-21-В-а ПАЮРИС [PAJURIS] Pajūris 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.6 MBN-34-21-В-б ШИЛАЛЕ [SHILALE] Šilalė 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.3 MBN-34-21-В-в ЖВИНГЯЙ [ZHVINGJAJ] Žvingiai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.3 MBN-34-21-В-г ПАГРАМАНТИС [PAGRAMANTIS] Pãgramantis 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.9 MBN-34-21-Г-а ВАЙТИМЕНАЙ [VAJTIMENAJ] Vaitimėnai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.3 MBN-34-21-Г-б УПИНА [UPINA] Upyna 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.7 MBN-34-21-Г-в ШАКВЕТИС [SHAKVETIS] Šakvietis 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.3 MBN-34-21-Г-г ЛОМЯЙ [LOMJAJ] Lomiai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.5 MBN-34-22-А-а КАРКЛЕНАЙ [KARKLENAJ] Karklėnai 1962 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.1 MBN-34-22-А-б КРАЖЯЙ [KRAZHJAJ] Kražiai 1962 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.5 MBN-34-22-А-в АНТИНИНКАЙ [ANTININKAJ] Antininkai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.8 MBN-34-22-А-г ПЛУЩЯЙ [PLUSHHJAJ] Plūsčios 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.6 MBN-34-22-Б-а ГАНИПРОВА [GANIPROVA] Ganyprova 1962 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.7 MBN-34-22-Б-б КЕЛЬМЕ [KEL’’ME] Kelmė 1962 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.9 MBN-34-22-Б-в ПАКРАЖАНТИС [PAKRAZHANTIS] Pakražantis 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.1 MBN-34-22-Б-г ЛЁЛЯЙ [LJOLJAJ] Lioliai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.8 MBN-34-22-В-а ПАКАРЧЕМИС [PAKARCHEMIS] /incomplete/ Pakarčemis 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.3 MBN-34-22-В-б СТУЛЬГЯЙ [STUL’’GJAJ] Stulgiai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.0 MBN-34-22-В-в СКАУДВИЛЕ [SKAUDVILE] Skaudvilė 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.2 MBN-34-22-В-г АДАКАВАС [ADAKAVAS] Adakavas 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.7 MBN-34-22-Г-а НЕМАКЩЯЙ [NEMAKSHHJAJ] Nemakščiai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.1 MBN-34-22-Г-б ГИЛЯЙ [GILJAJ] Gyliai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.7 MBN-34-22-Г-в ВАЙЛАБАЙ [VAJLABAJ] Vailabai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.0 MBN-34-22-Г-г ВИДУКЛЕ [VIDUKLE] Viduklė 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.4 MBN-34-23-А-а МАЙРОНЯЙ [MAJRONJAJ] Maironiai 1962 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.2 MBN-34-23-А-б ТИТУВЕНАЙ [TITUVENAJ] Tytuvėnai 1962 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.0 MBN-34-23-А-в ЛИДУВЕНАЙ [LIDUVENAJ] Lyduvėnai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.3 MBN-34-23-А-г ШИЛУВА [SHILUVA] Šiluva 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.7 MBN-34-23-Б-а ШАДБАРАЙ [SHADBARAJ] Šedbarai 1962 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.7 MBN-34-23-Б-б ЛЕВИКАЙНЯЙ [LEVIKAJNJAJ] Žemieji Levikainiai 1962 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.6 MBN-34-23-Б-в ЖАЛАКИШКЯЙ [ZHALAKISHKJAJ] Žalakiškiai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.5 MBN-34-23-Б-г ШАУКОТАС [SHAUKOTAS] Šaukotas 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.3 MBN-34-23-В-а АЛЕЯЙ 1-й [ALEJAJ 1-j] Alėjai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.1 MBN-34-23-В-б СКАРАЙТИШКЕ [SKARAJTISHKE] Skaraitiškė 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.5 MBN-34-23-В-в РАСЕЙНЯЙ [RASEJNJAJ] Raseiniai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.4 MBN-34-23-В-г НОРГЕЛАЙ [NORGELAJ] Norgėlai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.8 MBN-34-23-Г-а ЖАЙГИНИС [ZHAJGINIS] Žaiginys 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.9 MBN-34-23-Г-б ТАУТУШЯЙ [TAUTUSHJAJ] Taučiūnai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.9 MBN-34-23-Г-в БЕТИГАЛА [BETIGALA] Betigala 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.4 MBN-34-23-Г-г НОРГЕЛИШКЯЙ [NORGELISHKJAJ] Norgeliškiai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.8 MBN-34-24-А-а МЕНАЙЧЯЙ [MENAJCHJAJ] Miežionys 1962 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.6 MBN-34-24-А-б БАЙСОГАЛА [BAJSOGALA] Baisogala 1962 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.2 MBN-34-24-А-в ПАШУШВИС [PASHUSHVIS] Pashushvis 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.6 MBN-34-24-А-г ГРИНКИШКИС [GRINKISHKIS] Grinkiškis 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.9 MBN-34-24-Б-а ПАЛОНОЙ [PALONOJ] Palonai 1962 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.7 MBN-34-24-Б-б ВАДАКТАЙ [VADAKTAJ] Vadaktai 1962 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.6 MBN-34-24-Б-в ГУДЖЮНАЙ [GUDZHJUNAJ] Gudžiūnai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.3 MBN-34-24-Б-г ДЕВИНДУОНЯЙ [DEVINDUONJAJ] Devynduoniai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.9 MBN-34-24-В-а АЖИТЕНАЙ [AZHITENAJ] Azytenai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.7 MBN-34-24-В-б ЙОКУБАЙЧАЙ [JOKUBAJCHAJ] Jokūbaičiai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.8 MBN-34-24-В-в ПАЛЕПЯЙ [PALEPJAJ] Paliepiai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.8 MBN-34-24-В-г КРАКЕС [KRAKES] Krakės 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.3 MBN-34-24-Г-а МОНТВИЛИШКИС [MONTVILISHKIS] Mantviliškis 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.4 MBN-34-24-Г-б ШЛАПАБЕРЖЕ [SHLAPABERZHE] Šlapaberžė 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.1 MBN-34-24-Г-в ДОТНУВА-АКАДЕМИЯ [DOTNUVA-AKADEMIJA] Akademija 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.3 MBN-34-24-Г-г ДОТНУВА [DOTNUVA] Dotnuva 1962 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 10.4 MBN-34-31-А-а НИДА [NIDA] Nida 1959 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 9.5 MBN-34-31-А-б банка КАЛЬВА [BANKA KAL’’VA] sekluma Kalva 1958 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.1 MBN-34-31-Б-а ПАКАЛЬНЕ [PAKAL’’NE] Pakalnė 1958 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.9 MBN-34-31-Б-б РУСНЕ [RUSNE] Rusnė 1958 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.9 MBN-34-31-Б-в МЫСОВКА [MYSOVKA] Мысовка 1958 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.4 MBN-34-31-Б-г ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ [LEVOBEREZHNOE] Левобережное 1958 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.7 MBN-34-32-А-а ЮКНАЙЧЯЙ [JUKNAJCHJAJ] Juknaičiai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.6 MBN-34-32-А-б ПАШИШЯЙ [PASHISHJAJ] Pašyšiai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.7 MBN-34-32-Б-а КАТИЧЯЙ [KATICHJAJ] Katyčiai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.1 MBN-34-32-Б-б СКИРЖЯМЕ [SKIRZHJAME] Skiržemė 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.7 MBN-34-32-Б-в СТОНИШКЯЙ [STONISHKJAJ] Stoniškiai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.1 MBN-34-32-Б-г НАТКИШКЯЙ [NATKISHKJAJ] Natkiškiai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.0 MBN-34-32-В-б ГОРОДКОВО [GORODKOVO] Городково 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.9 MBN-34-33-А-а ЖИГАЙЧЯЙ [ZHIGAJCHJAJ] Žygaičiai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.7 MBN-34-33-А-б ТРУКИШКЕ [TRUKISHKE] Trūkiškė 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.2 MBN-34-33-А-в ГРЕЖПЕЛЬКЯЙ [GREZHPEL’’KJAJ] Griežpelkiai I 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.6 MBN-34-33-А-г ЛАУКСАРГЯЙ [LAUKSARGJAJ] Lauksargiai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.8 MBN-34-33-Б-а ПАПУШИНЕ [PAPUSHINE] Papušynė 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.5 MBN-34-33-Б-б ЮОДПЕТРЯЙ [JUODPETRJAJ] Juodpetriai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.3 MBN-34-33-Б-в ТАУРАГЕ [TAURAGE] Tauragė 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.0 MBN-34-33-Б-г ГАУРЕ [GAURE] Gaurė 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.3 MBN-34-33-В-б ВИЛЬКИШКЯЙ [VIL’’KISHKJAJ] Vilkyškiai 1957 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.3 MBN-34-33-В-в НЕМАН [NEMAN] Неман 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.5 MBN-34-33-Г-б ЭЙЧАЙ [JEJCHAJ] Eičiai 1957 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.1 MBN-34-34-А-а ГЕРВЕЧЯЙ [GERVECHJAJ] Gervėčiai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.3 MBN-34-34-А-б ЭРЖВИЛКАС [JERZHVILKAS] Eržvilkas 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.0 MBN-34-34-А-в СТИРБАЙЧЯЙ [STIRBAJCHJAJ] Stirbaičiai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.1 MBN-34-34-А-г БАЛЬНЯЙ 1-й [BAL’’NJAJ 1-j] Balniai I 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.3 MBN-34-34-Б-а ПАЩВЕНТИС [PASHHVENTIS] Pašventys 1957 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.5 MBN-34-34-Б-а ПАУПИС [PAUPIS] Paupis 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.7 MBN-34-34-Б-б ВАДЖГИРИС [VADZHGIRIS] Vadžgirys 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.6 MBN-34-34-Б-в ПАВИДАУИС 1-е [PAVIDAUIS 1-e] Pavidaujys 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.3 MBN-34-34-Б-г ШИМКАЙЧЯЙ [SHIMKAJCHJAJ] Šimkaičiai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.7 MBN-34-34-В-б МАНТВИЛЯЙ 1-е [MANTVILJAJ 1-e] Mantviliai 1957 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.8 MBN-34-34-Г-а ГИРДЖЯЙ [GIRDZHJAJ] Girdžiai 1958 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.8 MBN-34-34-Г-в ЮРБАРКАС [JURBARKAS] Jurbarkas 1958 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.0 MBN-34-34-Г-г м. ГЕЛГАУДИШКИС [M. GELGAUDISHKIS] Gelgaudiškis 1958 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.3 MBN-34-35-А-а КАЛНУЯЙ [KALNUJAJ] Kalnujai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.4 MBN-34-35-А-б ГИРКАЛЬНИС [GIRKAL’’NIS] Girkalnis 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.6 MBN-34-35-А-в СТАКЯЙ [STAKJAJ] Stakiai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.2 MBN-34-35-А-г БИРБИЛИШКЕ 1-е [BIRBILISHKE 1-e] Birbiliškė 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.0 MBN-34-35-Б-а РАЖАЙЧЯЙ [RAZHAJCHJAJ] Ražaitėliai 1962 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.2 MBN-34-35-Б-б АРЁГАЛА [ARJOGALA] Ariogala 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.8 MBN-34-35-Б-в ЮОДАЙЦЯЙ [JUODAJCJAJ] Juodaičiai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.9 MBN-34-35-В-а РАУДОНЕНАЙ [RAUDONENAJ] Raudonėnai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.8 MBN-34-35-В-б РАУДОНЕ [RAUDONE] Raudonė 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.3 MBN-34-35-В-в ВОНИШКЯЙ [VONISHKJAJ] Voniškiai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.2 MBN-34-35-В-г ПРАНЦАЙ [PRANCAJ] Prancai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.3 MBN-34-35-Г-а АНТКАЛЬНЕ [ANTKAL’’NE] Antkalnė 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.8 MBN-34-35-Г-б МОТИШКЯЙ [MOTISHKJAJ] Motiškiai 1962 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.3 MBN-34-35-Г-в ВЕЛЮОНА [VELJUONA] Veliuona 1962 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.7 MBN-34-35-Г-г СЕРЕДЖЮС [SEREDZHJUS] Seredžius 1962 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.1 MBN-34-36-А-а НЕГИРВА [NEGIRVA] Negirva 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.3 MBN-34-36-А-б ПЕЛУТАВА [PELUTAVA] Pelutava 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.2 MBN-34-36-А-в ПРЕЙКАПЯЙ [PREJKAPJAJ] Preikapė 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.6 MBN-34-36-А-г РУГЕНАЙ [RUGENAJ] Rugėnai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.3 MBN-34-36-Б-а ЛИПЛЮНАЙ [LIPLJUNAJ] Lipliūnai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.1 MBN-34-36-Б-б КЕДАЙНЯЙ [KEDAJNJAJ] Kėdainiai 1962 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.6 MBN-34-36-Б-в ИОСВАЙНЯЙ [IOSVAJNJAJ] Josvainiai 1962 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.7 MBN-34-36-Б-г КАРУНАВА [KARUNAVA] Karūnava 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.2 MBN-34-36-В-а ЧЕКИШКЕ [CHEKISHKE] Čekiškė 1962 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.7 MBN-34-36-В-б КАРАЛГИРИС [KARALGIRIS] Karalgiris 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.3 MBN-34-36-В-в ВИЛЬКИЯ [VIL’’KIJA] Vilkija 1962 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.9 MBN-34-36-В-г ПАДАУГУВА [PADAUGUVA] Padauguva 1962 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.8 MBN-34-36-Г-а БАБТАЙ [BABTAJ] Babtai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.6 MBN-34-36-Г-б ВАНДЖЁГАЛА [VANDZHJOGALA] Vandžiogala 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.6 MBN-34-36-Г-в БИЛЮНАЙ [BILJUNAJ] Biliūnai 1962 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.2 MBN-34-36-Г-г ДИДЕЙИ ИБЕНАЙ [DIDEJI IBENAJ] Didieji Ibėnai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 11.2 MBN-34-37-А-в глубина 26 (2) głebina 26 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.6 MBN-34-37-А-г глубина 26 głebina 26 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.7 MBN-34-37-Б-в ЯСТШЕМБЯ-ГУРА JASTRZĘBIA GÓRA 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.3 MBN-34-38-В-а КУЗНИЦА KUŹNICA 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 13.5 MBN-34-46-А-б СЛАВИКАЙ [SLAVIKAJ] Slavikai 1984 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 11.7 MBN-34-46-Б-а ГОТЛИБИШКЯЙ [GOTLIBISHKJAJ] Gotlybiškiai 1984 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 11.8 MBN-34-46-Б-б ДУОБИШКЯЙ [DUOBISHKJAJ] Duobiškiai 1984 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.8 MBN-34-46-Б-в ШЕШУПА [SHESHUPA] Šešupė 1984 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 11.5 MBN-34-46-Б-г СИНТАУТАЙ [SINTAUTAJ] Sintautai 1984 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.7 MBN-34-46-В-г БАБУШКИНО [BABUSHKINO] Бабушкино 1984 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.6 MBN-34-46-Г-а КУДИРКОС-НАУМЕСТИС [KUDIRKOS-NAUMESTIS] Kudirkos Naumiestis 1984 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 11.2 MBN-34-46-Г-б БУБЛЕЛЯЙ [BUBLELJAJ] Būbleliai 1984 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.1 MBN-34-46-Г-в ГУТКАЙМИС [GUTKAJMIS] Gudkaimis 1984 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 10.9 MBN-34-46-Г-г ЖАЛЁЙИ [ZHALJOJI] Jaugiliai 1985 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.0 MBN-34-47-А-а ШАКЯЙ [SHAKJAJ] Šakiai 1960 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.6 MBN-34-47-А-б ЛУКШЯЙ [LUKSHJAJ] Lukšiai 1960 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 16.0 MBN-34-47-А-в СКАЙСГИРЯЙ [SKAJSGIRJAJ] Skaisgiriai 1960 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.3 MBN-34-47-А-г ГРИШКАБУДИС [GRISHKABUDIS] Griškabūdis 1960 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.5 MBN-34-47-Б-а СУТКАЙ [SUTKAJ] Sutkai 1960 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.2 MBN-34-47-Б-б ЛЕКЕЧАЙ [LEKECHAJ] Lekėčiai 1960 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.2 MBN-34-47-Б-в ЯНКАЙ [JANKAJ] Jankai 1984 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 16.1 MBN-34-47-В-а ВАЛЯЙ [VALJAJ] Valiai 1960 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.2 MBN-34-47-В-б БАРЗДАЙ [BARZDAJ] Barzdai 1960 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.7 MBN-34-47-В-в ДИДЕЙИ-ШЕЛЬВЯЙ [DIDEJI-SHEL’’VJAJ] Didieji Šelviai 1960 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.6 MBN-34-47-В-г ПИЛЬВИШКЯЙ [PIL’’VISHKJAJ] Pilviškiai 1960 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.1 MBN-34-47-Г-а БАГОТОЙИ [BAGOTOJI] Bagotoji 1984 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.1 MBN-34-48-А-а АЛТОНИШКЯЙ [ALTONISHKJAJ] Altoniškiai 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.0 MBN-34-48-А-б КУЛАУТУВА [KULAUTUVA] Kulautuva 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.9 MBN-34-48-А-в ЭЖЕРЕЛИС [JEZHERELIS] Ežerėlis 1984 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.3 MBN-34-48-А-г ГАЙЖЕНАЙ [GAJZHENAJ] Gaižiūnai 1984 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.3 MBN-34-48-Б-а РАУДОНДВАРИС [RAUDONDVARIS] Raudondvaris 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.5 MBN-34-48-Б-б ДОМЕЙКАВА [DOMEJKAVA] Domeikava 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 11.7 MBN-34-48-Б-в ТИРКИЛИШКЯЙ [TIRKILISHKJAJ] Tirkiliškiai 1988 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.0 MBN-34-48-Б-г КАУНАС [KAUNAS] Kaunas 1988 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.5 MBN-34-48-В-б ВЕЙВЕРЯЙ [VEJVERJAJ] Veiveriai 1984 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 10.9 MBN-34-48-Г-а ЮРАГЯЙ [JURAGJAJ] Juragiai 1988 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 11.7 MBN-34-48-Г-б ГАРЛЯВА [GARLJAVA] Garliava 1988 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 11.4 MBN-34-48-Г-в КЛЯБИШКИС [KLJABISHKIS] Klebiškis 1988 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.2 MBN-34-48-Г-г ИШЛАУЖАС [ISHLAUZHAS] Išlaužas 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 11.0 MBN-34-50-А-а РЕВА REWA 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.6 MBN-34-50-А-б ПУЦКИЙ ЗАЛИВ ZALEW PUCKI 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.5 MBN-34-50-А-в ГДЫНЯ GDYNIA 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.0 MBN-34-50-Б-а HЕЛ HEL 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.9 MBN-34-50-В-а СОПОТ SOPOT 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.7 MBN-34-50-В-в ГДАНЬСК (зап. часть) GDAŃSK (zach.) 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 13.0 MBN-34-50-В-г ГДАНЬСК GDAŃSK 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.9 MBN-34-50-Г-в СОБЕШЕВО SOBIESZEWO 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.8 MBN-34-50-Г-г МИКОШЕВО MIKOSZEWO 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.5 MBN-34-51-В-в ЯНТАР JANTAR 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBN-34-51-В-г КОНТЫ-РЫБАЦКЕ KĄTY RYBACKE 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.5 MBN-34-51-Г-в СКОВРОНКИ SKOWRONKI 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.5 MBN-34-51-Г-г КРЫНИЦА-МОРСКА KRYNICA MORSKA 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.6 MBN-34-52-В-а ПЙАСКИ PIASKI 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.9 MBN-34-52-В-б м. ГЛАВНЫЙ м. ГЛАВНЫЙ 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.8 MBN-34-52-В-в СВЕНТЫ-КАМЕНЬ ŚWIĘTY KAMIEŃ 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.7 MBN-34-52-В-г ФРОМБОРК FROMBORK 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.7 MBN-34-52-Г-а ПАСЛЕНКА PASŁĘKA 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.8 MBN-34-52-Г-б МАМОНОВО MAMONOWO 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.7 MBN-34-52-Г-в БРАНЕВО BRANIEWO 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.2 MBN-34-52-Г-г ЛИПОВИНА LIPOWINA 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.1 MBN-34-53-В-а БОГДАНОВКА БОГДАНОВКА 1959 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.4 MBN-34-53-В-а БОГДАНОВКА (2) БОГДАНОВКА (2) 1959 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.6 MBN-34-53-В-б ПОГРАНИЧНЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ 1959 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.4 MBN-34-53-Г-а КОРНЕВО КОРНЕВО 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 13.1 MBN-34-58-А-б ЧЕРНЫШЕБСКОЕ [CHERNYSHEBSKOE] Чернышевское 1966 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 18.0 MBN-34-58-Б-в ПАЕВОНИС [PAEVONIS] Pajevonys 1959 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 17.2 MBN-34-58-Б-г КАРАЛКРЕСЛИС [KARALKRESLIS] Karalkrėslis 1959 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 16.6 MBN-34-58-В-б ВИШТИТИС [VISHTITIS] Vištytis 1957 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.8 MBN-34-58-Г-а ПАВИШТИТИС [PAVISHTITIS] Pavištytis 1984 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.5 MBN-34-58-Г-б ГРАЖИШКЯЙ [GRAZHISHKJAJ] Gražiškiai 1985 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 18.2 MBN-34-58-Г-в ВИЖАЙНЫ [VIZHAJNY] Wiżajny 1959 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 19.1 MBN-34-58-Г-г ГРАЯУСКАЙ [GRAJAUSKAJ] Grajauskai 1959 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.1 MBN-34-59-А-а ВИЛКАВИШКИС [VILKAVISHKIS] Vilkaviškis 1960 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.1 MBN-34-59-А-б ГИЖАЙ [GIZHAJ] Gižai 1960 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.5 MBN-34-59-А-в БАРТНИНКАЙ [BARTNINKAJ] Bartninkai 1959 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.9 MBN-34-59-А-г КЕТУРВАЛАКЯЙ [KETURVALAKJAJ] Keturvalakiai 1960 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.4 MBN-34-59-Б-а ШУНСКАЙ [SHUNSKAJ] Šunskai 1960 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.8 MBN-34-59-Б-б САСНАВА [SASNAVA] Sasnava 1960 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.9 MBN-34-59-Б-в КАПСУКАС [KAPSUKAS] Kapsukas (Marijampolė) 1988 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.5 MBN-34-59-Б-г ПАТАШИНЕ [PATASHINE] Patašinė 1988 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.1 MBN-34-59-В-а ВАРТАЙ [VARTAJ] Vartai 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.4 MBN-34-59-В-б ИОНАЙ [IONAJ] Jonai 1959 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.2 MBN-34-59-В-б КАЛВАРИЯ [KALVARIJA] Kalvarija 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.0 MBN-34-59-В-в ЛЮБАВАС [LJUBAVAS] Liubavas 1959 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.6 MBN-34-59-В-г КАЛВАРИЯ [KALVARIJA] Kalvarija 1959 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.9 MBN-34-59-В-г ЮРГЯЖЯРЯЙ [JURGJAZHJARJAJ] Jurgežeriai 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.8 MBN-34-59-Г-а ЛЮДВИНАВАС [LJUDVINAVAS] Liudvinavas 1988 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.7 MBN-34-59-Г-б АЖУОЛИНАС [AZHUOLINAS] Ąžuolynas 1959 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.1 MBN-34-59-Г-б ЖЯЛСВА [ZHJALSVA] Želsva 1991 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.6 MBN-34-59-Г-в ЮСЯВИЧЯЙ [JUSJAVICHJAJ] Jusevičiai 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.2 MBN-34-60-А-б ЕСТРАКИС [ESTRAKIS] Jiestrakis 1988 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.7 MBN-34-60-А-в ОПВШРУТАЙ II [OPVSHRUTAJ II] Opšrūtai II 1991 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.1 MBN-34-60-А-г ИГЛЯУКА [IGLJAUKA] Igliauka 1988 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.3 MBN-34-60-Б-а ИНГАВАНГИС [INGAVANGIS] Ingavangis 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.3 MBN-34-60-Б-б ПРЕНАЙ [PRENAJ] Prienai 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.8 MBN-34-60-Б-в НАУЙОЙИ-УТА [NAUJOJI-UTA] Naujoji Ūta 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.1 MBN-34-60-Б-г БАЛЬБЕРИШКИС [BAL’’BERISHKIS] Balbieriškis 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.2 MBN-34-60-В-а АЖУОЛИНЯЙ [AZHUOLINJAJ] Ąžuoliniai 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.9 MBN-34-60-В-б ВЯРЯБЕЯЙ [VJARJABEJAJ] Verebiejai 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.7 MBN-34-60-В-в КРОСНА [KROSNA] Krosna 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.5 MBN-34-60-В-г СИМНАС [SIMNAS] Simnas 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.1 MBN-34-60-Г-а КРОКЯЛАУКИС [KROKJALAUKIS] Krokialaukis 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.0 MBN-34-60-Г-б ГЯНЯЙ [GJANJAJ] Geniai 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.4 MBN-34-60-Г-в КУМЯЧЯЙ [KUMJACHJAJ] Kumečiai 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.6 MBN-34-60-Г-г ЛУКСНЕНАЙ [LUKSNENAJ] Luksnėnai 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 11.4 MBN-34-62-А-а ЮШКОВО JUSZKOWO 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.6 MBN-34-62-А-б ПРУШH-ГДАНЬСКИ PRUSZCZ GDAŃSKI 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.6 MBN-34-62-Б-а КОШВАЛЫ KOSZWAŁY 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.8 MBN-34-62-Б-б ДРЕВНИЦА Drewnica 1983 400 dpi (2022-06-03) details
Arkusz 9.5 MBN-34-62-Б-в СУHЫ-ДОМБ SUCHY DĄB 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.0 MBN-34-63-А-а СТЕГНА STEGNA 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.2 MBN-34-63-А-б ШТУТОВО SZTUTOWO 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.7 MBN-34-63-А-в НОВЫ-ДВУР-ГДАНЬСКИ NOWY DWÓR GDAŃSKI 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.5 MBN-34-63-А-г МАЖЕНЦИНО MARZĘCINO 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBN-34-63-Б-а НОВОТКИ NOWOTKI 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBN-34-63-Б-б СУHАЧ SUCHACZ 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.6 MBN-34-63-Б-г ЭЛЬБЛОНГ (сев. часть) ELBLĄG (wsch.) 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.3 MBN-34-64-А-а ТОЛЬКМИЦКО TOLKMICKO 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.1 MBN-34-64-А-б ВЕЖНО-ВЕЛЬКЕ WIERZNO WIELKIE 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.7 MBN-34-64-А-в МИЛЕЕВО MILEJEWO 1953 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBN-34-64-А-г МЛЫНАРЫ MŁYNARY 1954 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.6 MBN-34-64-Б-а ХРУСЦЕЛЬ CHRUŚCIEL 1953 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.8 MBN-34-64-Б-б ПЛОСКИНЯ PŁOSKINIA 1954 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 13.9 MBN-34-7-А-а ПАЛАНГА [PALANGA] Palanga 1985 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.7 MBN-34-7-А-б РУДАЙЧЯЙ [RUDAJCHJAJ] Rūdaičiai 1985 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.6 MBN-34-7-А-в ПАЛАНГА (юж. часть) [PALANGA juzh. chast’] Palanga (P.) 1985 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.5 MBN-34-7-А-г КРЕТИНГА [KRETINGA] Kretinga 1985 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.8 MBN-34-7-Б-а КУРМАЙЧАЙ [KURMAJCHAJ] Kurmaičiai 1985 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.7 MBN-34-7-Б-б КУЛУПЕНАЙ [KULUPENAJ] Kūlupėnai 1985 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.0 MBN-34-7-Б-в КРЕТИНГА (ВОСТ. ЧАСТЬ) [KRETINGA VOST. CHAST’’] Kretinga (R.) 1985 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.6 MBN-34-7-Б-г РАГУВИВШКЯЙ [RAGUVIVSHKJAJ] Raguviškiai 1985 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.2 MBN-34-7-В-а КЛАЙПЕДА (ГИРУЛЯЙ) [KLAJPEDA GIRULJAJ] Klaipėda-Giruliai 1985 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.8 MBN-34-7-В-б ТАУРАЛАУКИС [TAURALAUKIS] Tauralaukio 1985 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.7 MBN-34-7-В-в КЛАЙПЕДА (МЕЛНРАГЕ) [KLAJPEDA MELNRAGE] Klaipėda-Melnrage 1985 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.8 MBN-34-7-В-г КЛАЙПЕДА [KLAJPEDA] Klaipėda 1985 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.0 MBN-34-7-Г-а ПЛИКЯЙ [PLIKJAJ] Plikiai 1985 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.6 MBN-34-7-Г-б ЛАПЯЙ [LAPJAJ] Lapiai 1985 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 8.1 MBN-34-7-Г-в ДОВИЛАЙ [DOVILAJ] /incomplete/ Dovilai 1985 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.7 MBN-34-7-Г-г ГАРГЖДАЙ [GARGZHDAJ] Gargždai 1985 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.2 MBN-34-71-А-а ШИПЛИШКИ [SHIPLISHKI] Szypliszki 1959 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.6 MBN-34-71-А-б ПУНЬСК [PUN’’SK] Puńsk 1959 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.9 MBN-34-71-Б-а БУДВЕТИС [BUDVETIS] Būdvietis 1960 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.1 MBN-34-71-Б-б РУДАМИНА [RUDAMINA] Rudamina 1959 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 17.2 MBN-34-71-Б-в ВИДУГЕРЫ [VIDUGERY] Widugiery 1959 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 16.3 MBN-34-71-Б-г ДЗИВИЛИШКЯЙ [DZIVILISHKJAJ] Dyviliškiai 1960 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.3 MBN-34-71-Г-б ЖЕГАРЫ [ZHEGARY] Żegary 1960 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.0 MBN-34-71-Г-в ГИБЫ [GIBY] Giby 1953 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.1 MBN-34-71-Г-г БЕРЖНИКИ [BERZHNIKI] Berżniki 1960 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.1 MBN-34-72-А-а ВЯРСТАМИНАЙ [VJARSTAMINAJ] Verstaminai 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 16.7 MBN-34-72-А-б МЯТЯЛЯЙ [MJATJALJAJ] Meteliai 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.6 MBN-34-72-А-в ЛАЗДИЯЙ [LAZDIJAJ] Lazdijai 1988 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.3 MBN-34-72-А-г ШВЯНТЯЖЯРИС [SHVJANTJAZHJARIS] Šventežeris 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.2 MBN-34-72-Б-а МАНКУНЕЛЯЙ [MANKUNELJAJ] Mankūnėliai 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.2 MBN-34-72-Б-б МИРОСЛАВАС [MIROSLAVAS] Miroslavas 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.7 MBN-34-72-Б-в СЕЙРИЯЙ [SEJRIJAJ] Seirijai 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.0 MBN-34-72-Б-г НОРАГЕЛЯЙ [NORAGELJAJ] Noragėliai 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 16.2 MBN-34-72-В-а КУЧЮНАЙ [KUCHJUNAJ] Kučiūnai 1960 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.7 MBN-34-72-В-б ВЕЙСЕЯЙ [VEJSEJAJ] Veisiejai 1988 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.5 MBN-34-72-В-в ПАВИСНИНКАЙ [PAVISNINKAJ] Paveisininkai 1960 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.7 MBN-34-72-В-г КАПЧЯМЕСТИС [KAPCHJAMESTIS] Kapčiamiestis 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.4 MBN-34-72-Г-а ЛЕЙПАЛИНГИС [LEJPALINGIS] Leipalingis 1959 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.5 MBN-34-72-Г-б ГУОБИНЯЙ [GUOBINJAJ] Guobiniai 1959 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.7 MBN-34-72-Г-в ВИКТАРИНАС [VIKTARINAS] Viktarinas 1988 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.9 MBN-34-72-Г-г ДРУСКИНИНКАЙ [DRUSKININKAJ] Druskininkai 1959 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.2 MBN-34-8-А-а ДАУГИНЧАЙ [DAUGINCHAJ] Dauginčiai 1987 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.8 MBN-34-8-А-б НАРВАЙШЯЙ [NARVAJSHJAJ] Narvaišiai 1987 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.3 MBN-34-8-А-в ЛУБЯЙ [LUBJAJ] Lubiai 1988 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.0 MBN-34-8-А-г КАРКЛЕНАЙ [KARKLENAJ] Karklėnai 1988 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.2 MBN-34-8-Б-а БАБРУНГАС [BABRUNGAS] Babrungas 1987 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.3 MBN-34-8-Б-б СТАНЯЛЯЙ [STANYALYAJ] Staneliai 1987 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.8 MBN-34-8-Б-в ПЛУНГЕ [PLUNGE] Plungė 1987 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.1 MBN-34-8-Б-г КАПСУДЖЯЙ [KAPSUDZHJAJ] Kapsūdžiai 1962 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.5 MBN-34-8-В-а ШАКИНЯЙ [SHAKINJAJ] Šakiniai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.3 MBN-34-8-В-б КУЛЯЙ [KULJAJ] Kuliai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.2 MBN-34-8-В-в ГИРИНИНКАЙ [GIRININKAJ] Girininkai 1967 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.0 MBN-34-8-В-г ЭНДРЕЯВАС [JENDREJAVAS] Endriejavas 1967 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.7 MBN-34-8-Г-а ЛУКНЕНАЙ [LUKNENAJ] Luknėnai 1967 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.5 MBN-34-8-Г-б СТАЛЬГЕНАЙ [STAL’’GENAJ] Stalgėnai 1967 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.4 MBN-34-8-Г-в ГИРДВАЙНЯЙ [GIRDVAJNJAJ] Girdvainiai 1961 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.1 MBN-34-8-Г-г РЕТАВАС [RETAVAS] Rietavas 1962 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.5 MBN-34-83-Б-б СТАНОВИСКО [STANOVISKO] Stanowisko 1985 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.2 MBN-34-84-А-а КАЛЕТЫ [KALETY] Калеты 1985 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 12.4 MBN-34-84-А-б ВАЙНЮНАЙ [VAJNJUNAJ] Vainiūnai 1982 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.7 MBN-34-84-Б-а БУГЕДА [BUGEDA] Bugeda 1990 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.1 MBN-34-84-Б-б ПРИВАЛКА [PRIVALKA] Прывалкі 1982 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.4 MBN-34-84-Б-в ПОЛЬНИЦА [POL’’NICA] Польніца 1982 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.5 MBN-34-9-А-а ЛЕПЛАУКЕ [LEPLAUKE] Lieplaukė 1988 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.7 MBN-34-9-А-б ТЕЛЬШЯЙ [TEL’’SHJAJ] Telšiai 1987 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.9 MBN-34-9-А-в КОНТАУЧЯЙ [KONTAUCHJAJ] Kantaučiai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.8 MBN-34-9-А-г ЖАРЕНАЙ [ZHARENAJ] Žarėnai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.0 MBN-34-9-Б-а ВЕШВЕНАЙ [VESHVENAJ] Viešvėnai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.9 MBN-34-9-Б-б ДУСЕЙКЯЙ [DUSEJKJAJ] Dūseikiai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.0 MBN-34-9-Б-в ЛАУКО-СОДА [LAUKO-SODA] Lauko Soda 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.0 MBN-34-9-Б-г КУРШАЙ [KURSHAJ] Kuršai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.1 MBN-34-9-В-а МЕДИНГЕНАЙ [MEDINGENAJ] Medingėnai (Rietavas) 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.1 MBN-34-9-В-б ЛОПАЙЧЯЙ [LOPAJCHJAJ] Lopaičiai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.2 MBN-34-9-В-в ЛАБАРДЖЯЙ [LABARDZHJAJ] Labardžiai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.4 MBN-34-9-В-г ТВЕРАЙ [TVERAJ] Tverai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.1 MBN-34-9-Г-а ГИНТАЛАЙ [GINTALAJ] Gintalai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.8 MBN-34-9-Г-б ПАВАНДЕНИС [PAVANDENIS] Pavandenė 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 15.7 MBN-34-9-Г-в ВАРНЯЙ [VARNJAJ] Varniai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 9.3 MBN-34-9-Г-г НЕВАРДЕНАЙ [NEVARDENAJ] /incomplete/ Nevardėnai 1963 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.0 MBN-35-1-А-а КАПЧЮНАЙ [KAPCHJUNAJ] Kapčiūnai 1951 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.8 MBN-35-1-А-б м. ПУШАЛОТАС [m. PUSHALOTAS] Pušalotas 1951 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.1 MBN-35-1-А-в ЯКУБОНЯЙ [JAKUBONJAJ] Jakūboniai 1951 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 13.1 MBN-35-1-А-г МЕДИКОНЯЙ [MEDIKONJAJ] Medikoniai 1951 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.4 MBN-35-1-Б-а м. ПУМПЕНАЙ [M. PUMPENAJ] Pumpėnai 1951 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.4 MBN-35-1-Б-б РИМКУНАЙ [RIMKUNAJ] Rimkūnai 1951 600 dpi (2022-01-21) details
Arkusz 14.3 MBN-35-1-Б-в ПАЙСТРИС [PAJSTRIS] Pajstrys 1951 600 dpi (2022-01-21) <