Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
UWAGA: Do tej kategorii są także załączniki, umieszczone NA DOLE LISTY.
Arkusz 6.7 MBL-35-105-Б-а ЛУНКАВИЦА 1941 400 dpi (2015-11-17) details
lunkavica
Arkusz 6.8 MBL-35-105-Б-б КАРТАЛ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
kartal
Arkusz 6.5 MBL-35-106-А-а САТУНОВ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
satunov
Arkusz 7.2 MBL-35-106-А-в ПАРКЕШЬ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
parkesh`
Arkusz 10.3 MBL-35-32-А-а СКУЛЯНЫ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.8 MBL-35-32-А-а СКУЛЯНЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
skulyany`
Arkusz 7.3 MBL-35-32-А-б СКУЛЯНЫ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.6 MBL-35-32-А-б СКУЛЯНЫ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.3 MBL-35-32-Б-а ТОДОРЕШТЫ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.4 MBL-35-32-Б-а ТОДОРЕШТЫ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 8.1 MBL-35-32-Б-б ПЫРЛИЧА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.5 MBL-35-32-Б-б ПЫРЛИЧА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.3 MBL-35-32-Б-в УНГЕНЫ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.0 MBL-35-32-Б-в УНГЕНЫ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 8.6 MBL-35-32-Б-г ЧЕТЫРЯНЫ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.8 MBL-35-32-Б-г ЧЕТЫРЯНЫ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.7 MBL-35-32-Г-а ВАЛЯ-МАРЕ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
valya-mare
Arkusz 7.8 MBL-35-32-Г-а ВАЛЯ-МАРЕ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
valya-mare
Arkusz 8.0 MBL-35-32-Г-б БРАТУЛЯНЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
bratulyany`
Arkusz 7.9 MBL-35-32-Г-г МАКАРЕШТЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
makareshty`
Arkusz 9.2 MBL-35-33-А-а БАХМУТ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
baxmut
Arkusz 9.7 MBL-35-33-А-в МИЛЕШТЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
mileshty`
Arkusz 9.7 MBL-35-33-А-г СЕЛИШТЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
selishty`
Arkusz 9.1 MBL-35-33-Б-в ТУЗОРА 1941 400 dpi (2015-11-17) details
tuzora
Arkusz 9.0 MBL-35-33-В-а БОЛДУРЕШТЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
boldureshty`
Arkusz 9.7 MBL-35-33-В-б ВАРЗАРЕШТЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
varzareshty`
Arkusz 7.8 MBL-35-33-В-в СОЛТАНЕШТЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
soltaneshty`
Arkusz 7.6 MBL-35-33-В-г НИСТОРЯНЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
nistoryany`
Arkusz 9.3 MBL-35-33-Г-а МИКЛАУШАНЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
miklaushany`
Arkusz 7.3 MBL-35-45-А-б ШИШКАНЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
shishkany`
Arkusz 7.2 MBL-35-45-Г-а КАРПИНЯНЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
karpinyany`
Arkusz 7.5 MBL-35-45-Г-б НЕГРЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
negry`
Arkusz 6.8 MBL-35-45-Г-в РЕЖИНА-МАРИЯ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
rezhina-mariya
Arkusz 7.5 MBL-35-45-Г-г ЧАДЫР 1941 400 dpi (2015-11-17) details
chady`r
Arkusz 7.1 MBL-35-57-Б-б КУГУРЛУЙ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
kugurluj
Arkusz 6.5 MBL-35-57-Б-в ТОМАЙ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
tomaj
Arkusz 6.8 MBL-35-57-Б-г КОЗАНЧУК 1941 400 dpi (2015-11-17) details
kozanchuk
Arkusz 7.4 MBL-35-57-В-б ВЕТРИШОАЯ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
vetrishoaya
Arkusz 7.5 MBL-35-57-В-г ТОЧЕНЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
tocheny`
Arkusz 7.8 MBL-35-57-Г-а ЛЕОВО 1941 400 dpi (2015-11-17) details
leovo
Arkusz 7.0 MBL-35-57-Г-б ЯРГОРА 1941 400 dpi (2015-11-17) details
yargora
Arkusz 7.6 MBL-35-57-Г-в ГАНАСЕНИ-ДИ-ПАДУРИ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
ganaseni-di-paduri
Arkusz 8.1 MBL-35-57-Г-г КОЧАЛИЯ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
kochaliya
Arkusz 8.1 MBL-35-58-А-а САРАЦИНКА 1941 400 dpi (2015-11-17) details
saracinka
Arkusz 8.5 MBL-35-58-А-в БЕШТЫМИК 1941 400 dpi (2015-11-17) details
beshty`mik
Arkusz 7.8 MBL-35-58-В-а ДЕЗГИНЖЕ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
dezginzhe
Arkusz 7.6 MBL-35-58-В-в БОРОГАНЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
borogany`
Arkusz 7.2 MBL-35-69-А-б ЕПУРЕНИ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
epureni
Arkusz 6.9 MBL-35-69-А-в РЫНЗЕШТИЙ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
ry`nzeshtij
Arkusz 6.8 MBL-35-69-А-г ЦЫГАНКА 1941 400 dpi (2015-11-17) details
cy`ganka
Arkusz 8.1 MBL-35-69-Б-б ШАМАЛИЯ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
shamaliya
Arkusz 7.9 MBL-35-69-Б-в ТАРТАУЛ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
tartaul
Arkusz 7.5 MBL-35-69-Б-г БАЙМАКЛИЯ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
bajmakliya
Arkusz 5.8 MBL-35-69-В-а БЛЕHЖЕЩИЙ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
blehzheshhij
Arkusz 7.0 MBL-35-69-В-а БЛЕHЖЕЩИЙ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
blehzheshhij
Arkusz 6.5 MBL-35-69-В-б НОВ. ГОТЕШТЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
nov. goteshty`
Arkusz 6.9 MBL-35-69-В-в КАВАДИНЕЩИЙ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
kavadineshhij
Arkusz 6.4 MBL-35-69-В-г РОМЫНЬ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
romy`n`
Arkusz 7.9 MBL-35-69-Г-а СТАР. БАДИКО 1941 400 dpi (2015-11-17) details
star. badiko
Arkusz 7.4 MBL-35-69-Г-б КИСЕЛИЯ МИКА 1941 400 dpi (2015-11-17) details
kiseliya mika
Arkusz 7.6 MBL-35-69-Г-в ТАТАР БАУРЧИ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
tatar baurchi
Arkusz 7.6 MBL-35-69-Г-г ТАРАКЛИЯ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
tarakliya
Arkusz 6.8 MBL-35-70-А-а САДЫК 1941 400 dpi (2015-11-17) details
sady`k
Arkusz 6.0 MBL-35-70-А-в ТАРАКЛИЙКА 1940 400 dpi (2015-11-17) details
taraklijka
Arkusz 7.8 MBL-35-81-А-а ОАНЧА 1941 400 dpi (2015-11-17) details
oancha
Arkusz 7.3 MBL-35-81-А-б РОША 1941 400 dpi (2015-11-17) details
rosha
Arkusz 7.5 MBL-35-81-А-в ВЛЭДЕШИЙ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
vle`deshij
Arkusz 8.4 MBL-35-81-А-г КАГУЛ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
kagul
Arkusz 7.5 MBL-35-81-Б-а ЧИКУР 1941 400 dpi (2015-11-17) details
chikur
Arkusz 7.4 MBL-35-81-Б-б ВЕРХ. АЛБОТА 1941 400 dpi (2015-11-17) details
verx. albota
Arkusz 7.4 MBL-35-81-Б-в НОВ. КИРГАНЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
nov. kirgany`
Arkusz 8.0 MBL-35-81-Б-г КАРБОЛИЯ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
karboliya
Arkusz 8.3 MBL-35-81-В-а МЭСТЭКАНЬ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
me`ste`kan`
Arkusz 7.8 MBL-35-81-В-б МАНТА 1941 400 dpi (2015-11-17) details
маnta
Arkusz 8.4 MBL-35-81-В-г КОЛИБАШ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
kolibash
Arkusz 6.9 MBL-35-81-Г-а ПИЛИНЕЙ МОЛДОВАН 1941 400 dpi (2015-11-17) details
pilinej moldovan
Arkusz 6.7 MBL-35-81-Г-б ГАВАНОССА 1940 400 dpi (2015-11-17) details
gavanossa
Arkusz 6.9 MBL-35-81-Г-в 1941 400 dpi (2015-11-17) details
#VALUE!
Arkusz 5.7 MBL-35-81-Г-г ВОЛКАНЕШТЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
volkaneshty`
Arkusz 7.2 MBL-35-81-Г-г ВОЛКАНЕШТЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
volkaneshty`
Arkusz 6.3 MBL-35-82-А-а БАЛАБАН 1940 400 dpi (2015-11-17) details
balaban
Arkusz 7.6 MBL-35-82-А-в Алуата 1940 400 dpi (2015-11-17) details
aluata
Arkusz 7.4 MBL-35-82-В-а КАЙРАКЛИЯ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
kajrakliya
Arkusz 7.6 MBL-35-82-В-в БОЛГРАД 1941 400 dpi (2015-11-17) details
bolgrad
Arkusz 7.1 MBL-35-93-А-а ШЫВИЦА 1941 400 dpi (2015-11-17) details
shy`vica
Arkusz 6.0 MBL-35-93-А-а ШЫВИЦА 1941 400 dpi (2015-11-17) details
shy`vica
Arkusz 7.6 MBL-35-93-А-б ВАЛЕНЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
valeny`
Arkusz 5.7 MBL-35-93-А-в ТУЛУЧЕШТИ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
tulucheshti
Arkusz 4.4 MBL-35-93-А-в ТУЛУЧЕШТИ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
tulucheshti
Arkusz 8.1 MBL-35-93-А-г СЛОБОДЗЕЯ МАРЕ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
slobodzeya mare
Arkusz 6.0 MBL-35-93-Б-а ВЫСОТА 68.3 1941 400 dpi (2015-11-17) details
vy`sota 68.3
Arkusz 5.6 MBL-35-93-Б-б HАДЖИ-АБДУЛ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
hadzhi-abdul
Arkusz 6.7 MBL-35-93-Б-в ЧЕШМИКИОЙ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
cheshmikioj
Arkusz 6.5 MBL-35-93-Б-г ЭТУЛИЯ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
e`tuliya
Arkusz 6.9 MBL-35-93-В-б ДЖУРЖУЛЕШТЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
dzhurzhuleshty`
Arkusz 7.3 MBL-35-93-Г-а РЕНИ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
reni
Arkusz 6.4 MBL-35-93-Г-б ФРИКАЦЕЙ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
frikacej
Arkusz 5.3 MBL-35-93-Г-в ОЗ. КАГУЛ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
oz. kagul
Arkusz 4.4 MBL-35-93-Г-г ОЗ. КАГУЛ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
oz. kagul
Arkusz 6.0 MBL-35-94-А-а ОЗ. ЯЛПУH 1941 400 dpi (2015-11-17) details
oz. yalpuh
Arkusz 6.3 MBL-35-94-В-а БОЛБОКА 1941 400 dpi (2015-11-17) details
bolboka
Arkusz 5.5 MBL-35-94-В-в БАРТА 1941 400 dpi (2015-11-17) details
barta
Arkusz 4.8 MBL-36-106-Б-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-36-107-А-а СЕМЕНОВКА 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.7 MBL-36-107-А-б ШУБИНО-БАЙГОДЖА 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.3 MBL-36-107-А-в НАРИМАНОВКА 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.5 MBL-36-107-А-г ИСЛАМ-ТЕРЕК 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.9 MBL-36-107-Б-а УЧ. ЗАГОТСКОТ 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-36-107-Б-б АРАБАТ 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-36-107-Б-в АЛЛАК-ДЖАНКОЙ 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-36-107-Б-г КОЙ-АСАН РУССК. 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-36-107-В-а ДЖУМА-ЭЛИ 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.3 MBL-36-107-В-б СЕИТ-ЭЛИ 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 8.2 MBL-36-107-В-в СТАР. КРЫМ 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-36-107-В-г ИЗЮМОВКА 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.0 MBL-36-107-Г-а АДЖИГАЛ 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.7 MBL-36-107-Г-б ВЛАДИСЛАВОВКА 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.4 MBL-36-107-Г-в ДАЛЬН. БАЙБУГА 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.3 MBL-36-107-Г-г ФЕОДОСИЯ 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.7 MBL-36-108-А-а АК-МОНАЙ 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.4 MBL-36-108-А-б КИЯТ 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-36-108-А-в СЕМИСОТКА 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.0 MBL-36-108-А-г КОШАЙ 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.8 MBL-36-108-Б-а СЕМЬ КОЛОДЕЗЕЙ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-36-108-Б-б ЛЕНИНСКОЕ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-36-108-Б-в КЕНЕГЕЗ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-36-108-Б-г ЧАЛТЕМИР 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.8 MBL-36-108-В-а БАЛКА ПЕСЧАНАЯ 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-36-108-В-б СЕЙТДЖЕУТ 1942 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-36-108-Г-а УЗУН-АЯК 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-36-108-Г-б ДЖЕВ-ТЕБЕ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.8 MBL-36-108-Г-в САРЫЛАР 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-36-108-Г-г КАРАНГАТ 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.5 MBL-36-20-А-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.0 MBL-36-68-А-г ПЕРВО-КОНСТАНТИНОВКА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 2.7 MBL-36-68-Б-в СТОГАНОВКА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.4 MBL-36-68-Б-г ИВАНОВКА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-36-68-В-б АРМЯНСК 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-36-68-В-г БУДАНОВКА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.3 MBL-36-68-Г-а НОВ. ЧУВАШ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 2.7 MBL-36-68-Г-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.8 MBL-36-68-Г-в ФИЛАТОВКА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-36-68-Г-г УРЖИНО 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.9 MBL-36-69-А-в НОВ. НИКОЛАЕВКА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-36-69-А-г МОЛОКАНСКИЙ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.3 MBL-36-69-Б-в КАИРКА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-36-69-Б-г НОВО-МИХАЙЛОВКА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 2.6 MBL-36-69-В-а ЧИГАРЫ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.9 MBL-36-69-В-б ПЕТРОВКА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.2 MBL-36-69-В-в БИЮК КИЯТ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.9 MBL-36-69-В-г ЧУЧАК 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.2 MBL-36-69-Г-а УР. СТРЕЛКА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.3 MBL-36-69-Г-б СИВАКИ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.9 MBL-36-69-Г-в БИЮК-НАЙМАН 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.6 MBL-36-69-Г-г ЧЕНЬ-ТРЕНЬ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.3 MBL-36-70-А-в 1941 400 dpi (2015-11-17) details
#VALUE!
Arkusz 3.3 MBL-36-70-А-в УКРГИПРОВОД 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.3 MBL-36-70-А-г 1941 400 dpi (2015-11-17) details
#VALUE!
Arkusz 3.3 MBL-36-70-А-г УКРГИПРОВОД 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.8 MBL-36-70-Б-в УКРГИПРОВОД 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-36-70-Б-г УКРГИПРОВОД 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-36-70-Б-г УКРГИПРОВОД 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.4 MBL-36-70-В-а НОВО-НИКОЛАЕВКА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.2 MBL-36-70-В-б ГЕНИЧЕСКИЙ КУТ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.2 MBL-36-70-В-в ЧОНГАР 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.3 MBL-36-70-В-в ЧОНГАР 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-36-70-В-г СЕМЕНОВСКИЙ КУТ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.5 MBL-36-70-Г-а ГЕНИЧЕСК 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.3 MBL-36-70-Г-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 2.8 MBL-36-70-Г-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.2 MBL-36-70-Г-в СЧАСТЛИВЦЕВА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-36-70-Г-в СЧАСТЛИВЦЕВА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-36-80-А-б 20-й ПЕРЕЦ. УЧАСТОК 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.4 MBL-36-80-А-б КАРТ-КАЗАК No 3 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.7 MBL-36-80-А-г СРЕДНИЙ САРАЙ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-36-80-Б-а ИШУНЬ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-36-80-Б-б ТАРХАН 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.7 MBL-36-80-Б-в ВОРОНЦОВКА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.6 MBL-36-80-Б-г ВОИНКА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.3 MBL-36-81-А-а АШКАДАН 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.1 MBL-36-81-А-б ПАСУРМАН 2-ой 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.8 MBL-36-81-А-в БОЛ. МАГАЗИНКА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-36-81-А-г 21-й УЧАСТОК 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.3 MBL-36-81-Б-а 20-й ПЕРЕС. УЧАСТОК 1941 400 dpi (2015-11-17) details
20-j peres. uchastok
Arkusz 4.8 MBL-36-81-Б-б СТАР. СИВАШ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-36-81-Б-в КАРАДЖА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-36-81-Б-г ТАГАНАШ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.9 MBL-36-82-А-а ТЮН-ДЖАНКОЙ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.2 MBL-36-82-А-б ТЮН-ДЖАНКОЙ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-36-82-А-в АУЗ-КИРК 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.1 MBL-36-82-А-г ТЮН-АКЧЕРА 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.5 MBL-36-82-Б-а НАБИРКИНО 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.6 MBL-36-82-Б-в ЧОКРАК 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-36-82-Б-г КОЗАР ЧОКРАКСКАЯ 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-36-96-Г-а КАЗАНТИП 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-36-96-Г-в КИТЕНЬ РУССКИЙ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.7 MBL-36-96-Г-г ТЫШЛЫЯР 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.7 MBL-36-99-А-б КЛХ. ВПЕРЕД 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.8 MBL-37-100-А-а 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.1 MBL-37-102-В-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.5 MBL-37-102-В-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.4 MBL-37-102-В-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.4 MBL-37-102-В-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.6 MBL-37-104-Г-в 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.4 MBL-37-104-Г-г 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.4 MBL-37-107-А-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-37-107-А-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.8 MBL-37-107-А-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.6 MBL-37-107-А-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-37-107-Б-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.7 MBL-37-107-Б-б 1941 400 dpi (2015-11-17) details
#VALUE!
Arkusz 3.8 MBL-37-107-Б-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.5 MBL-37-107-Б-г 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.6 MBL-37-107-Г-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-37-107-Г-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.5 MBL-37-107-Г-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-37-108-А-б 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.6 MBL-37-108-А-в 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.3 MBL-37-108-А-г 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.2 MBL-37-108-Б-а 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.4 MBL-37-108-Б-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.8 MBL-37-108-Б-г 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.5 MBL-37-108-В-а 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-37-108-В-в 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.7 MBL-37-108-В-г 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.2 MBL-37-108-Г-а 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.1 MBL-37-108-Г-а 1936 400 dpi (2015-11-17) details
#VALUE!
Arkusz 5.5 MBL-37-108-Г-в 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.0 MBL-37-111-Б-а СВХ. ДЖЕМЕТЕ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.8 MBL-37-111-Б-б КЛХ. КРАСНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.0 MBL-37-111-Б-в АНАПА 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.2 MBL-37-111-Б-г АНАПСКАЯ-НИКОЛАЕВСКАЯ 0 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.6 MBL-37-111-Г-а ВАРВАРОВКА 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.9 MBL-37-111-Г-б КЛХ. ПАМЯТИ ЛЕНИНА 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.0 MBL-37-111-Г-б КЛХ. ПАМЯТИ ЛЕНИНА 1935 400 dpi (2015-11-17) details
klx. pamyati lenina
Arkusz 6.4 MBL-37-111-Г-г ЛОБАНОВО 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.2 MBL-37-116-Б-а 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-37-116-Б-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.0 MBL-37-116-Б-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-37-116-Б-г 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.0 MBL-37-116-Г-а 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-37-120-А-б 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.4 MBL-37-120-Б-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.6 MBL-37-120-Б-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.4 MBL-37-120-Б-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.7 MBL-37-142-Г-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-37-142-Г-г 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-37-143-В-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 8.2 MBL-37-143-В-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-37-32-А-б г. РОСТОВ на ДОНУ и окрест. (1) 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.3 MBL-37-32-А-г г. РОСТОВ на ДОНУ и окрест. (3) 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.4 MBL-37-32-Б-а г. РОСТОВ на ДОНУ и окрест. (2) 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.3 MBL-37-32-Б-в г. РОСТОВ на ДОНУ и окрест. (4) 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-37-58-Б-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 2.9 MBL-37-70-Г-б 1941 400 dpi (2015-11-17) details
#VALUE!
Arkusz 6.1 MBL-37-82-А-г 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-37-82-В-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.1 MBL-37-82-В-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-37-82-В-г 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.6 MBL-37-82-Г-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.1 MBL-37-83-А-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.3 MBL-37-83-А-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-37-84-А-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.2 MBL-37-84-А-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-37-84-Б-а 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-37-84-Б-б 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-37-84-Б-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.8 MBL-37-84-Б-в 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-37-84-В-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-37-84-В-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-37-84-Г-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.7 MBL-37-84-Г-г 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.5 MBL-37-85-В-а ЧЕГЕНИ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.6 MBL-37-85-В-б ДЖЕЙЛАВ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-37-85-В-в АДЖИЗЛИ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-37-85-В-г МАЯК САЛЫН 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.2 MBL-37-85-Г-а КЕЗЫ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-37-85-Г-б ТАРХАН 1935 400 dpi (2015-11-17) details
tarxan
Arkusz 5.0 MBL-37-85-Г-в СВХ. БАГЕРОВО 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.9 MBL-37-85-Г-г КЕРЧЬ 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.0 MBL-37-86-В-а ОССОВИНЫ 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.7 MBL-37-86-В-в АДЖИ МУШКАЙ 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.6 MBL-37-86-В-г МАЯК 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-37-86-Г-а КЛХ. ИМ. ИЛЬИЧА 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-37-86-Г-б КОМ. ПУТЬ К ЦОЦИАЛИЗМУ 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.8 MBL-37-86-Г-в ЗАПОРОЖСКАЯ 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.8 MBL-37-86-Г-г ФОНТАЛОВСКАЯ 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-37-87-В-в СИНЯЯ БАЛКА 0 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.5 MBL-37-87-Г-г ЛИМАН ГОРЬКИЙ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-37-88-А-г 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 8.5 MBL-37-89-А-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-37-91-А-б 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-37-91-А-б СУЛТАНОВКА 1935 400 dpi (2015-06-25) details
Arkusz 3.9 MBL-37-94-Б-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-37-94-Б-в 400 dpi (2015-11-17) details
#VALUE!
Arkusz 3.6 MBL-37-94-Б-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.0 MBL-37-94-Г-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.6 MBL-37-95-А-а 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-37-95-А-б 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.7 MBL-37-95-А-в 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-37-95-А-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-37-95-Б-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-37-95-б-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-37-95-Б-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-37-95-Б-в 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.3 MBL-37-95-Б-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-37-95-В-а 1938 400 dpi (2015-11-17) details
#VALUE!
Arkusz 5.5 MBL-37-95-В-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-37-95-В-в 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-37-95-В-г 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.6 MBL-37-95-Г-а 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.0 MBL-37-95-Г-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-37-95-Г-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-37-95-Г-г 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.8 MBL-37-96-А-а 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-37-96-А-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-37-96-А-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-37-96-А-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.2 MBL-37-96-Б-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.7 MBL-37-96-Б-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.6 MBL-37-96-Б-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.7 MBL-37-96-Б-г 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.6 MBL-37-96-В-а 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-37-96-В-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.2 MBL-37-96-В-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-37-96-В-г 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.0 MBL-37-96-Г-а 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-37-96-Г-б 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.3 MBL-37-96-Г-в 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.8 MBL-37-97-А-а НОВО-НИКОЛАЕВКА 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-37-97-А-б СУЛТАНОВКА 1935 400 dpi (2015-11-17) details
sultanovka
Arkusz 5.0 MBL-37-97-А-в МАРФОВКА 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-37-97-А-г САРАЙМИН 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-37-97-Б-а ЧУРУБАШ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.4 MBL-37-97-Б-б СТАР. КАРАНТИН 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-37-97-Б-в ОРТАЭЛИ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.2 MBL-37-97-Б-г ЭЛЬТИГЕН 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-37-97-В-а СВХ. КЕНЕГЕЗ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-37-97-В-б МАРЬЕВКА 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-37-97-В-в АТАН-АЛЧИН 0 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-37-97-В-г ОПУК 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-37-97-Г-а ШЕЙХАСАН 0 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.5 MBL-37-97-Г-б КОН-ТАКЫЛ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.8 MBL-37-97-Г-в КАЗАУЛ 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-37-98-А-а ТУЗЛИНСКАЯ КОСА 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.3 MBL-37-98-А-б КОСА ЧУШКА 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.2 MBL-37-98-А-в КРОТКОВ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.4 MBL-37-98-А-г ТАМАНЬ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-37-98-Б-а СВХ. ГАРКУША 0 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.8 MBL-37-98-Б-б КЛХ. БЕРЕГОВАЯ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-37-98-Б-в СВХ. ИМ. КОРТЮХА 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.4 MBL-37-98-Б-г ВЫШЕСТЕБЛИЕНБСКАЯ 0 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.6 MBL-37-98-В-б МЫС ЖЕЛЕЗНЫЙ РОГ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.6 MBL-37-98-Г-а СВХ. БУГАС 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.2 MBL-37-98-Г-б ВЕСЕЛОВКА 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-37-99-А-а СТАНИЦА АХТАНИЗОВСКАЯ 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.7 MBL-37-99-А-б КЛХ. ВПЕРЕД 1936 400 dpi (2015-11-17) details
klx. vpered
Arkusz 5.7 MBL-37-99-А-в Г. ГИРКА 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.6 MBL-37-99-А-г СТАНИЦА СТАРОТИТАРОВСКАЯ 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.1 MBL-37-99-Б-а ГОЛУБИЦКАЯ 0 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.3 MBL-37-99-Б-б ТЕМРЮК 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.0 MBL-37-99-Б-в КЛХ. КРАСНАЯ СТРЕЛА 0 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-37-99-Б-г ЮЖНЫЕ САДЫ 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-37-99-В-а КОСА ГОЛЕНЬКАЯ 0 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.9 MBL-37-99-В-а БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.0 MBL-37-99-В-б ГИРЛЯННАЯ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.2 MBL-37-99-В-в БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.5 MBL-37-99-В-г БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.0 MBL-37-99-Г-а ДЖИГИТСКОЕ 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.4 MBL-37-99-Г-б ПЕРВОМАЙСКОЕ 0 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-37-99-Г-в СВХ. ИМ. МОЛОТОВА 1935 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-37-99-Г-г ГОСТАГАЕБСКАЯ 1936 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-38-100-А-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-38-100-Б-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-38-100-Б-г 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-38-100-В-а 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.1 MBL-38-100-В-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-38-100-В-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-38-100-В-г 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-38-100-Г-а 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-38-100-Г-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-38-100-Г-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-38-100-Г-г 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.0 MBL-38-101-А-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.8 MBL-38-101-В-а 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-38-101-В-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.4 MBL-38-109-А-а 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.8 MBL-38-109-А-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.6 MBL-38-109-А-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.2 MBL-38-109-А-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.9 MBL-38-109-Б-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.4 MBL-38-109-Б-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.8 MBL-38-109-Б-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.1 MBL-38-109-Б-г 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-38-109-В-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.0 MBL-38-109-В-в 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.7 MBL-38-109-В-г 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.0 MBL-38-109-Г-а 1932 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.6 MBL-38-109-Г-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.4 MBL-38-109-Г-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.3 MBL-38-109-Г-г 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.3 MBL-38-110-А-а 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.9 MBL-38-110-А-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.3 MBL-38-110-А-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.8 MBL-38-110-А-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.7 MBL-38-110-Б-а 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.8 MBL-38-110-Б-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.0 MBL-38-110-Б-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.4 MBL-38-110-Б-г 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.4 MBL-38-110-В-а 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-38-110-В-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-38-110-В-в 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.4 MBL-38-110-В-г 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.6 MBL-38-110-Г-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-38-111-А-а 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-38-111-А-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.5 MBL-38-111-А-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-38-111-Б-а 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.1 MBL-38-111-Б-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.4 MBL-38-111-В-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.9 MBL-38-111-В-г 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.0 MBL-38-111-Г-а 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.6 MBL-38-111-Г-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.3 MBL-38-111-Г-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.6 MBL-38-111-Г-г 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-38-112-А-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.7 MBL-38-112-А-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-38-112-Б-а 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-38-112-Б-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.6 MBL-38-112-Б-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.1 MBL-38-112-Б-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.0 MBL-38-112-В-а 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.7 MBL-38-112-В-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-38-112-В-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.7 MBL-38-112-В-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.6 MBL-38-112-В-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-38-112-В-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.3 MBL-38-112-Г-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.9 MBL-38-112-Г-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.3 MBL-38-112-Г-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.3 MBL-38-112-Г-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.8 MBL-38-113-А-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.3 MBL-38-113-А-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-38-113-А-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.2 MBL-38-113-Б-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-38-113-Б-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.5 MBL-38-113-Б-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-38-113-В-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.7 MBL-38-113-В-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-38-113-В-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.4 MBL-38-113-В-г 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.0 MBL-38-113-Г-а 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.0 MBL-38-113-Г-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-38-113-Г-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-38-113-Г-г 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.3 MBL-38-61-В-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.6 MBL-38-61-В-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.5 MBL-38-61-В-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.0 MBL-38-61-В-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.5 MBL-38-62-В-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.6 MBL-38-62-В-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.5 MBL-38-62-Г-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-38-62-Г-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.1 MBL-38-62-Г-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.1 MBL-38-63-В-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 12.8 MBL-38-71-А-а 1930 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.8 MBL-38-71-А-б 1931 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.3 MBL-38-71-А-г 1930 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 8.3 MBL-38-71-В-а 1931 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 9.0 MBL-38-71-В-б 1931 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.6 MBL-38-71-В-в 1930 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.2 MBL-38-71-В-г 1930 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.2 MBL-38-73-А-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-38-73-А-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-38-73-А-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-38-73-А-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.2 MBL-38-73-Б-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.4 MBL-38-73-Б-г 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-38-73-В-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-38-73-В-б 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-38-73-В-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.4 MBL-38-73-Г-а 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.6 MBL-38-73-Г-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.0 MBL-38-73-Г-в 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.4 MBL-38-73-Г-г 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-38-74-А-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.4 MBL-38-74-А-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.3 MBL-38-74-А-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-38-74-А-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-38-74-Б-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-38-74-Б-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-38-74-Б-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.9 MBL-38-74-Б-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.8 MBL-38-74-В-а 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.5 MBL-38-74-В-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.9 MBL-38-74-В-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-38-74-В-г 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-38-74-Г-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.0 MBL-38-74-Г-в 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.7 MBL-38-74-Г-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-38-75-А-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.2 MBL-38-75-А-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.1 MBL-38-75-В-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.2 MBL-38-75-В-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.2 MBL-38-75-В-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.5 MBL-38-75-В-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 8.3 MBL-38-83-А-а 1931 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.9 MBL-38-83-А-г 1929 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.2 MBL-38-85-А-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.6 MBL-38-85-А-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-38-85-А-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.9 MBL-38-85-А-г 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.8 MBL-38-85-Б-а 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-38-85-Б-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-38-85-Б-в 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-38-85-Б-г 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.3 MBL-38-85-В-а 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-38-85-В-б 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.0 MBL-38-85-В-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-38-85-В-г 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.1 MBL-38-85-Г-а 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.1 MBL-38-85-Г-в 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-38-86-А-а 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.6 MBL-38-86-А-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.7 MBL-38-86-А-г 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.1 MBL-38-86-Б-а 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-38-86-Б-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.7 MBL-38-86-Б-в 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-38-86-В-а 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.1 MBL-38-86-В-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.1 MBL-38-86-В-в 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.5 MBL-38-86-Г-а 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-38-86-Г-б 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-38-86-Г-в 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-38-86-Г-г 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.9 MBL-38-87-А-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-38-87-А-г 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-38-87-Б-а 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.3 MBL-38-87-Б-в 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 8.1 MBL-38-87-В-б 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-38-87-В-г 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.8 MBL-38-87-Г-а 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.0 MBL-38-87-Г-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.0 MBL-38-97-А-а 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.7 MBL-38-97-А-б 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-38-97-А-г 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.5 MBL-38-97-А-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-38-97-Б-а 1937 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.8 MBL-38-97-Б-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-38-97-Б-г 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.5 MBL-38-97-В-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.2 MBL-38-97-В-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.2 MBL-38-97-В-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.6 MBL-38-98-А-а 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.5 MBL-38-98-А-б 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.8 MBL-38-98-А-г 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-38-98-Б-а 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.1 MBL-38-98-Б-б 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.5 MBL-38-98-Б-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.5 MBL-38-98-Б-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.8 MBL-38-98-В-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-38-98-В-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.9 MBL-38-98-В-г 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.4 MBL-38-98-Г-а 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.8 MBL-38-98-Г-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.5 MBL-38-98-Г-в 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 7.0 MBL-38-98-Г-г 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-38-99-А-а 1938 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-38-99-А-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.3 MBL-38-99-А-в 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.4 MBL-38-99-Б-а 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.3 MBL-38-99-Б-б 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.2 MBL-38-99-Б-б 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.6 MBL-38-99-Б-в 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.7 MBL-38-99-Б-г 1940 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 6.6 MBL-38-99-В-а 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 3.6 MBL-38-99-В-г 1939 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 4.7 MBL-38-99-Г-б 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.9 MBL-38-99-Г-в 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 5.1 MBL-38-99-Г-г 1941 400 dpi (2015-06-24) details
Arkusz 10.9 MBM-33-114-Б-а КШИМУВ KRZYMÓW 1957 400 dpi (2021-09-13) details
Arkusz 8.9 MBM-33-18-В-а НОХТЕН NOCHTEN 1984 400 dpi (2021-09-13) details
Arkusz 9.3 MBM-33-18-В-б ВАЙСКАЙСЕЛ WEIßKEIßEL 1984 400 dpi (2021-09-13) details
Arkusz 6.7 MBM-33-18-Г-б ПШЕВУЗ PRZEWÓZ 1989 400 dpi (2021-09-13) details
Arkusz 10.5 MBM-33-18-Г-г РОТЕНБУРГ ROTHENBURG 1989 400 dpi (2021-09-13) details
Arkusz 9.1 MBM-33-19-Б-а ЖАГАН ŻAGAŃ 1984 400 dpi (2021-09-13) details
Arkusz 8.5 MBM-33-19-Б-в ДОБРЕ-НАД-КВИСОН DOBRE NAD KWISĄ 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.5 MBM-33-19-Б-г МАЛОМИЦЕ MAŁOMICE 1979 400 dpi (2021-09-13) details
Arkusz 9.0 MBM-33-19-В-а ГОЗДНИЦА GOZDNICA 1984 400 dpi (2021-09-13) details
Arkusz 8.9 MBM-33-19-В-б БОРОВЕ BOROWE 1984 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 6.7 MBM-33-19-Г-б СВЕНТОШУВ ŚWIĘTOSZÓW 1979 400 dpi (2021-09-13) details
Arkusz 13.4 MBM-33-20-В-а ЛЕШНО-ГУРНЕ LESZNO-GÓRNE 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.9 MBM-33-20-В-в ТШЕБЕНЬ TRZEBIEŃ 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.9 MBM-33-20-В-в ТШЕБЕНЬ TRZEBIEŃ 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.8 MBM-33-20-В-г БОРУВКИ BORÓWKI 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.4 MBM-33-32-А-а БОЛЕСЛАВЕЦ BOLESŁAWIEC 1984 400 dpi (2021-09-13) details
Arkusz 10.3 MBM-33-32-Б-а КШИВА KRZYWA 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.4 MBM-33-33-А-а МИЛКОВИЦЕ MIŁKOWICE 1975 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.2 MBM-33-33-А-б ЖЕШОТАРЫ RZESZOTARY 1975 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.6 MBM-33-33-А-г ЛЕГНИЦА LEGNICA 1975 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.3 MBM-33-33-Б-а ПРОХОВИЦЕ PROCHOWICE 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.8 MBM-33-33-Б-в РОСОХАТА ROSOCHATA 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.1 MBM-33-33-Б-г МАЛЬЧИЦЕ MALCZYCE 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.8 MBM-33-33-В-а КРОТОШИЦЕ KROTOSZYCE 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.1 MBM-33-33-В-б ЖАРЕК ŻAREK 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.4 MBM-33-33-В-г ЯВОР JAWOR 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.4 MBM-33-34-Б-г ПРАЧЕ-ОДЖАНЬСКЕ PRACZE ODRZAŃSKIE 1975 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.8 MBM-33-34-В-а СЬРОДА-СЛЁНСКА ŚRODA ŚLĄSKA 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.7 MBM-33-34-Г-б ВРОЦЛАВ (западная часть) WROCŁAW (zach.) 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.7 MBM-33-36-В-г НАМЫСЛУВ NAMYSŁÓW 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.7 MBM-33-42-Б-а ГРОССХЕННЕРСДОРФ GROSSHENNERSDORF 1989 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.5 MBM-33-42-Б-б HИРШФЕЛЬДЕ HIRSCHFELDE 1989 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.2 MBM-33-42-Б-в ЦИТТАУ ZITTAU 1989 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 13.3 MBM-33-43-В-а ЛИБЕРЕЦ LIBEREC 1958 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 13.2 MBM-33-43-В-в ВРАТИСЛАВИЦЕ НАД НИСОУ VRATISLAVICE NAD NISOU 1958 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.7 MBM-33-44-Г-б ПИСАЖОВИЦЕ PISARZOWICE 1958 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.8 MBM-33-45-Б-а СТШЕГОМ STRZEGOM 1976 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.4 MBM-33-45-Б-б ЖАРУВ ŻARÓW 1976 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.5 MBM-33-45-Б-в СВЕБОДЗИЦЕ ŚWIEBODZICE 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.9 MBM-33-45-Б-г СВИДНИЦА ŚWIDNICA 1975 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 13.2 MBM-33-45-Г-а ВАЛБЖИH WAŁBRZYCH 1976 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 13.0 MBM-33-45-Г-в ОГОЖЕЛЕЦ OGORZELEC 1958 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 13.4 MBM-33-45-Г-г ВАЛИМ WALIM 1959 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.5 MBM-33-46-А-а МРОВИНЫ MROWINY 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.7 MBM-33-46-А-б МИЛИН MILIN 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.9 MBM-33-46-А-в ПШЕННО PSZENNO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.0 MBM-33-46-А-г СОБУТКА SOBÓTKA 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.3 MBM-33-46-В-а МОСЬЦИСКО MOŚCISKO 1975 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.2 MBM-33-46-В-б ЯЗВИНА JAŹWINA 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.5 MBM-33-46-В-в БЕЛЯВА BIELAWA 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.9 MBM-33-46-В-г ДЗЕРЖОНЮВ DZIERŻANÓW 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.0 MBM-33-47-Б-а ОЛАВА OŁAWA 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.8 MBM-33-6-А-б ВИЛЬГЕЛЬМ-ПИК-ШТАДТ-ГУБЕН WILHELM-PIECK-STADT GUBEN 1984 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.0 MBM-33-6-А-в ДРЕВИЦ DREWITZ 1981 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.2 MBM-33-6-А-в ДРЕВИЦ (2) DREWITZ 1981 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.2 MBM-33-6-А-г КЕРКВИЦ KERKWITZ 1984 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.2 MBM-33-6-Б-а ГУБИН-ОСЕДЛЕ GUBIN-OSIEDLE 1984 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBM-33-6-Б-в СТАРОСЕДЛЕ STAROSIEDLE 1984 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.9 MBM-33-6-В-а HАЙНЕРСБРЮКК HEINERSBRÜCK 1989 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.0 MBM-33-6-В-г ФОРСТ FORST 1989 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.8 MBM-33-6-Г-в ТУПЛИЦЕ TUPLICE 1989 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.3 MBM-33-7-А-а БОБРОВИЦЕ BOBROWICE 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.5 MBM-33-7-А-а БОБРОВИЦЕ BOBROWICE 1984 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.2 MBM-33-8-В-б НОВА-СУЛЬ NOWA SÓL 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.5 MBM-33-8-Г-в БЫТОМ-ОДЖАНЬСКИ BYTOM ODRZAŃSKI 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.4 MBM-33-8-Г-г ЖУКОВИЦЕ ŻUKOWICE 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.8 MBM-34-106-В-а БЕРЕГЫ-ГУРНЕ BEREHY GÓRNE 1951 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.1 MBM-34-106-В-в НОВ. СТУЖИЦА НОВ. СТУЖИЦЯ 1951 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.1 MBM-34-37-В-б ЛИГОТА-ТУРАВСКА LIGOTA TURAWSKA 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.4 MBM-34-38-В-а СЕРАКУВ SIERAKÓW 1960 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.5 MBM-34-64-Г-а ЗАБЕЖУВ ZABIERZÓW 1984 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBM-34-79-Г-г ЯСЛО Jasło 1944 400 dpi (2015-01-05) details
Arkusz 9.3 MBM-34-80-В-в ТАРНОВЕЦ Tarnowiec 1944 400 dpi (2015-01-05) details
Arkusz 7.3 MBM-34-84-А-г 1931 400 dpi (2021-09-12) details
M-36-84-A-4
Arkusz 9.6 MBM-34-91-Б-б М. ДЕМБОВЕЦ Dębowiec 1944 400 dpi (2015-01-05) details
Arkusz 6.5 MBM-35-114-В-а ДУМАНОВ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
dumanov
Arkusz 6.4 MBM-35-114-В-а ДУМАНОВ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
dumanov
Arkusz 6.7 MBM-35-114-В-б МАКОВ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
макov
Arkusz 6.6 MBM-35-114-В-б МАКОВ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
makov
Arkusz 6.8 MBM-35-114-В-в КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК 1939 400 dpi (2015-11-17) details
kamenec-podol`sk
Arkusz 7.1 MBM-35-114-В-в КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК 1939 400 dpi (2015-11-17) details
kamenec-podol`sk
Arkusz 6.5 MBM-35-114-В-г БЕЗНОСКОВЦЫ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
beznoskovcy`
Arkusz 6.4 MBM-35-114-В-г БЕЗНОСКОВЦЫ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
beznoskovcy`
Arkusz 6.0 MBM-35-114-Г-а КРИВЧИК 1939 400 dpi (2015-11-17) details
krivchik
Arkusz 6.4 MBM-35-114-Г-б ЖВАНЧИК 1939 400 dpi (2015-11-17) details
zhvanchik
Arkusz 6.8 MBM-35-114-Г-в ВЫХВАТНЕВЦЫ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
vy`xvatnevcy`
Arkusz 6.6 MBM-35-114-Г-г ПРИВОРОТЬЕ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
privorot`e
Arkusz 7.5 MBM-35-115-А-а МОРОЗОВ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
моrozov
Arkusz 6.9 MBM-35-115-А-б МАЙДАН АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
majdan aleksandrovskij
Arkusz 7.0 MBM-35-115-А-в МИНЬКОВЦЫ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
min`kovcy`
Arkusz 6.5 MBM-35-115-Б-а ГОВОРЫ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
govory`
Arkusz 6.4 MBM-35-115-Б-б ЯЛТЫШКОВ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
yalty`shkov
Arkusz 6.7 MBM-35-115-Б-в НОВАЯ УШИЦА 1939 400 dpi (2015-11-17) details
novaya ushica
Arkusz 7.1 MBM-35-115-Б-г КОНИЩЕВ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
konishhev
Arkusz 7.0 MBM-35-115-В-а ЛЫСЕЦ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
ly`sec
Arkusz 6.6 MBM-35-115-В-б ИВАШКОВЦЫ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
ivashkovcy`
Arkusz 6.3 MBM-35-115-В-в СОКОЛЕЦ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
sokolec
Arkusz 6.7 MBM-35-115-В-г БАРСУКИ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
barsuki
Arkusz 8.0 MBM-35-115-Г-а КУЧА 1933 400 dpi (2015-11-17) details
kucha
Arkusz 7.7 MBM-35-115-Г-б БАХТЫН 1934 400 dpi (2015-11-17) details
baxty`n
Arkusz 7.3 MBM-35-115-Г-в м. ОЛЬХОВЕЦ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
m. ol`xovec
Arkusz 7.7 MBM-35-115-Г-г м. ВЕРБОВЕЦ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
m. verbovec
Arkusz 6.9 MBM-35-116-А-а м. ЯЛТУШКОВ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
m. yaltushkov
Arkusz 6.9 MBM-35-116-А-в МИХАЙЛОВЦЫ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
mixajlovcy`
Arkusz 6.6 MBM-35-116-А-г м. ВЕРХОВКА 1933 400 dpi (2015-11-17) details
m. verxovka
Arkusz 7.0 MBM-35-116-Б-а МАТИЙКИВ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
matijkiv
Arkusz 6.9 MBM-35-116-Б-б НОСКИВЦЫ 1935 400 dpi (2015-11-17) details
noskivcy`
Arkusz 7.6 MBM-35-116-Б-в м. КОПАЙ ГОРОД 1933 400 dpi (2015-11-17) details
m. kopaj gorod
Arkusz 6.8 MBM-35-116-В-а КУРАШЕВЦЫ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
kurashevcy`
Arkusz 6.9 MBM-35-116-В-б м. СНИТКОВ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
m. snitkov
Arkusz 7.1 MBM-35-116-В-в м. МУРОВАНЫЕ КУРИЛОВЦЫ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
m. murovany`e kurilovcy`
Arkusz 6.7 MBM-35-116-В-г ВЫСШИЙ ОЛЬЧЕДАЕВ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
vy`sshij ol`chedaev
Arkusz 6.7 MBM-35-116-Г-в м. ЛУЧИНЕЦ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
m. luchinec
Arkusz 6.2 MBM-35-117-А-а СТАНИСЛАВЧИК 1935 400 dpi (2015-11-17) details
stanislavchik
Arkusz 6.9 MBM-35-117-А-а СТАНИСЛАВЧИК 1935 400 dpi (2015-11-17) details
stanislavchik
Arkusz 6.3 MBM-35-117-А-б БУДЬКИ 1935 400 dpi (2015-11-17) details
bud`ki
Arkusz 6.6 MBM-35-117-А-г КОПЫСТРИН 1935 400 dpi (2015-11-17) details
kopy`strin
Arkusz 7.9 MBM-35-117-В-а НОСИКОВКА 1934 400 dpi (2015-11-17) details
nosikovka
Arkusz 7.3 MBM-35-117-В-г ХОМЕНКИ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
xomenki
Arkusz 7.1 MBM-35-126-А-а ЯНЧЕНЦЫ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
yanchency`
Arkusz 6.5 MBM-35-127-А-а ВАХНЕВЦЫ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
vaxnevcy`
Arkusz 9.6 MBM-35-127-А-б ЗЕЛЕНѢ КУРИЛОВЦЫ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
zelenye kurilovcy`
Arkusz 6.7 MBM-35-127-А-в СЕЛИЩЕ 1940 400 dpi (2015-11-17) details
selishhe
Arkusz 6.7 MBM-35-127-А-в СЕЛИЩЕ 1940 400 dpi (2015-11-17) details
selishhe
Arkusz 6.8 MBM-35-127-А-г м. СТАР. УШИЦА 1940 400 dpi (2015-11-17) details
m. star. ushica
Arkusz 7.4 MBM-35-127-Б-б БЕРЕЗОВО 1940 400 dpi (2015-11-17) details
berezovo
Arkusz 6.4 MBM-35-128-Б-а ВЕНДИЧАНЫ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
vendichany`
Arkusz 6.0 MBM-35-128-Б-б ТРОПОВО 1939 400 dpi (2015-11-17) details
tropovo
Arkusz 6.1 MBM-35-128-Б-г САДОВАЯ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
sadovaya
Arkusz 5.6 MBM-35-128-В-а ЛЯШИВЦЫ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
lyashivcy`
Arkusz 7.6 MBM-35-128-Г-а МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ 1938 400 dpi (2015-11-17) details
mogilev-podol`skij
Arkusz 6.6 MBM-35-129-В-в ИВОНИВКА 1934 400 dpi (2015-11-17) details
ivonivka
Arkusz 6.6 MBM-35-141-А-б ГАЛЬЖБИЕВКА 1934 400 dpi (2015-11-17) details
gal`zhbievka
Arkusz 4.7 MBM-35-141-А-г ФЛЕМИНДА 1934 400 dpi (2015-11-17) details
fleminda
Arkusz 7.1 MBM-35-141-Б-а РУСАВА 1938 400 dpi (2015-11-17) details
rusava
Arkusz 3.1 MBM-36-112-Г-в 1931 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.4 MBM-36-113-В-в 1931 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.4 MBM-36-119-Г-а 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 6.0 MBM-36-119-Г-б 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 6.1 MBM-36-119-Г-в 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.8 MBM-36-119-Г-в 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 6.5 MBM-36-119-Г-г 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 7.1 MBM-36-120-В-в M-36-120-В-3 1933 400 dpi (2021-09-12) details
Arkusz 6.4 MBM-36-120-В-г M-36-120-V-4 1933 400 dpi (2021-09-12) details
Arkusz 4.3 MBM-36-124-А-б 1931 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 2.6 MBM-36-124-А-г 1931 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 2.3 MBM-36-124-Б-г 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.4 MBM-36-124-В-в 1931 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 3.3 MBM-36-124-Г-б 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 3.9 MBM-36-124-Г-г 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 3.0 MBM-36-125-А-а 1931 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 3.2 MBM-36-125-А-б 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 6.8 MBM-36-125-А-в 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.7 MBM-36-125-А-г 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.3 MBM-36-125-Б-б 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.8 MBM-36-125-Б-г 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.0 MBM-36-125-В-а 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.8 MBM-36-125-В-б 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.0 MBM-36-125-В-в 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.5 MBM-36-125-В-г 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 6.9 MBM-36-125-Г-а 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 7.0 MBM-36-125-Г-в 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 3.0 MBM-36-126-А-а 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 2.2 MBM-36-126-А-б 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 2.2 MBM-36-126-А-г 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 2.3 MBM-36-126-В-б 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 3.5 MBM-36-126-В-в 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 7.5 MBM-36-131-Б-а 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.0 MBM-36-131-Б-б 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.5 MBM-36-131-Б-б 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.5 MBM-36-132-А-4 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.2 MBM-36-132-А-а 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.6 MBM-36-132-А-а 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 6.3 MBM-36-132-А-б 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.7 MBM-36-132-А-в 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.0 MBM-36-132-Б-б M-36-132-B-2 ± 1932 400 dpi (2021-09-12) details
Arkusz 6.0 MBM-36-132-б-в 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.9 MBM-36-132-В-а M-36-132-B-1 1933 400 dpi (2021-09-12) details
Arkusz 6.8 MBM-36-132-Г-а M-36-132-G-1 1933 400 dpi (2021-09-12) details
Arkusz 4.4 MBM-36-132-Г-б 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.4 MBM-36-136-А-а 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.5 MBM-36-136-Б-б 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.7 MBM-36-136-Б-г 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 3.0 MBM-36-136-Г-б 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 6.2 MBM-36-137-А-б 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.4 MBM-36-137-А-в 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.1 MBM-36-137-А-г 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.2 MBM-36-137-Б-а 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.9 MBM-36-137-Б-б 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.7 MBM-36-137-Б-в 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.3 MBM-36-137-Б-г 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.5 MBM-36-137-В-а 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.4 MBM-36-137-В-б 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 6.2 MBM-36-137-Г-б 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 3.4 MBM-36-137-Г-г 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 3.0 MBM-36-138-А-а 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 2.7 MBM-36-138-А-ц. 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 7.9 MBM-36-26-В-а СТАР.-ГЛЫБОВ 1935 400 dpi (2015-11-17) details
star.-gly`bov
Arkusz 6.9 MBM-36-37-В-а ОЦИТЕЛЬ 1935 400 dpi (2015-11-17) details
ocitel`
Arkusz 6.9 MBM-36-37-В-г ЛИТВИНОВКА 1937 400 dpi (2015-11-17) details
litvinovka
Arkusz 7.1 MBM-36-37-Г-а ДЫМЕР 1940 400 dpi (2015-11-17) details
dy`mer
Arkusz 8.1 MBM-36-37-Г-б КАЗАРОВИЧИ 1940 400 dpi (2015-11-17) details
kazarovichi
Arkusz 7.8 MBM-36-37-Г-в ДЕМИДОВО 1940 400 dpi (2015-11-17) details
demidovo
Arkusz 7.6 MBM-36-37-Г-г ЛЮТЕЖ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
lyutezh
Arkusz 7.8 MBM-36-38-А-а ОШИТКИ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
oshitki
Arkusz 7.5 MBM-36-38-В-а ТАРАСОВИЧИ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
tarasovichi
Arkusz 8.0 MBM-36-38-В-б ЖУКИН 1940 400 dpi (2015-11-17) details
zhukin
Arkusz 7.7 MBM-36-38-В-в СВАРОМЬЕ 1940 400 dpi (2015-11-17) details
svarom`e
Arkusz 7.7 MBM-36-49-А-а БАБИНЦЫ 1935 400 dpi (2015-11-17) details
babincy`
Arkusz 7.2 MBM-36-49-А-б ЛУБЯНКА 1933 400 dpi (2015-11-17) details
lubyanka
Arkusz 6.4 MBM-36-49-А-в МИКУЛИЧИ 1935 400 dpi (2015-11-17) details
mikulichi
Arkusz 8.1 MBM-36-49-А-г ВОРЗЕЛЬ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
vorzel`
Arkusz 6.5 MBM-36-49-Б-а МОЩУН 1937 400 dpi (2015-11-17) details
moshhun
Arkusz 7.5 MBM-36-49-Б-б НОВО-ПЕТРОВЦЫ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
novo-petrovcy`
Arkusz 8.3 MBM-36-49-Б-в ГОСТОМЕЛЬ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
gostomel`
Arkusz 7.7 MBM-36-49-Б-г ПРИГ. ПРИОРКА 1933 400 dpi (2015-11-17) details
prig. priorka
Arkusz 8.1 MBM-36-49-В-б ПЕТРУШКИ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
petrushki
Arkusz 6.4 MBM-36-49-В-в ЯСНОГОРОДКА 1935 400 dpi (2015-11-17) details
yasnogorodka
Arkusz 7.5 MBM-36-49-В-г БЕЛОГОРОДКА 1936 400 dpi (2015-11-17) details
belogorodka
Arkusz 7.3 MBM-36-49-Г-а ДАЧИ СВЯТОШИНО 1932 400 dpi (2015-11-17) details
dachi svyatoshino
Arkusz 7.1 MBM-36-49-Г-а ДАЧИ СВЯТОШИНО 1937 400 dpi (2015-11-17) details
dachi svyatoshino
Arkusz 7.4 MBM-36-49-Г-б предм. СОЛОМЕНКА 400 dpi (2015-11-17) details
predm. solomenka
Arkusz 7.5 MBM-36-49-Г-б предм. СОЛОМЕНКА 1937 400 dpi (2015-11-17) details
predm. solomenka
Arkusz 6.0 MBM-36-49-Г-в ТАРАСОВКА 1937 400 dpi (2015-11-17) details
tarasovka
Arkusz 6.8 MBM-36-49-Г-г ЖУЛЯНЫ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
zhulyany`
Arkusz 6.9 MBM-36-50-А-а ХАТЯНОВКА 1940 400 dpi (2015-11-17) details
xatyanovka
Arkusz 8.0 MBM-36-50-А-б ПУХОВКА 1933 400 dpi (2015-11-17) details
puxovka
Arkusz 6.9 MBM-36-50-А-в ТРОЕЩИНА 1937 400 dpi (2015-11-17) details
troeshhina
Arkusz 6.9 MBM-36-50-А-в БЫГУРОВЩИНА 1940 400 dpi (2015-11-17) details
by`gurovshhina
Arkusz 8.1 MBM-36-50-А-г ЗАЗИМЬЕ 1940 400 dpi (2015-11-17) details
zazim`e
Arkusz 7.5 MBM-36-50-В-а КИЕВ 400 dpi (2015-11-17) details
kiev
Arkusz 8.8 MBM-36-50-В-а КИЕВ 1937 400 dpi (2015-11-17) details
kiev
Arkusz 6.3 MBM-36-50-В-б ДАРНИЦА 1937 400 dpi (2015-11-17) details
darnica
Arkusz 6.4 MBM-36-50-В-б ДАРНИЦА 1937 400 dpi (2015-11-17) details
darnica
Arkusz 7.8 MBM-36-50-В-в 1933 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 7.8 MBM-36-50-В-в СТАЛИНКА 1933 400 dpi (2015-11-17) details
stalinka
Arkusz 5.9 MBM-36-50-В-г БОРТНИЧИ 1937 400 dpi (2015-11-17) details
bortnichi
Arkusz 6.5 MBM-36-61-А-а НОВОСЕЛКИ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
novoselki
Arkusz 7.8 MBM-36-61-А-в ПЛЕСЕЦКОЕ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
pleseckoe
Arkusz 6.4 MBM-36-61-А-г БОЛ. СОЛТАНОВКА 1933 400 dpi (2015-11-17) details
bol. soltanovka
Arkusz 7.2 MBM-36-61-Б-а БУДАЕВКА 1935 400 dpi (2015-11-17) details
budaevka
Arkusz 7.6 MBM-36-61-Б-б ЯНКОВИЧИ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
yankovichi
Arkusz 6.2 MBM-36-61-Б-в ВАСИЛЬКОВ 1932 400 dpi (2015-11-17) details
vasil`kov
Arkusz 6.6 MBM-36-61-Б-г БОЛ. БУГАЕВКА 1940 400 dpi (2015-11-17) details
bol. bugaevka
Arkusz 8.2 MBM-36-62-А-а ХОДОСИВКА 1934 400 dpi (2015-11-17) details
xodosivka
Arkusz 7.0 MBM-36-62-А-б ВИШЕНКИ 1935 400 dpi (2015-11-17) details
vishenki
Arkusz 8.2 MBM-36-62-А-в ВЕЛИКИЕ ДМИТРОВИЧИ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
velikie dmitrovichi
Arkusz 7.4 MBM-36-62-А-г КОЗИНО 1934 400 dpi (2015-11-17) details
kozino
Arkusz 6.6 MBM-36-63-В-а СТАРОЕ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
staroe
Arkusz 7.5 MBM-36-63-В-в ГУСЕНЦЫ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
gusency`
Arkusz 7.4 MBM-36-63-В-г КОВАЛИН 1934 400 dpi (2015-11-17) details
kovalin
Arkusz 7.5 MBM-36-70-Б-а ЧЕРНЕЧЧИНА 1933 400 dpi (2015-11-17) details
chernechchina
Arkusz 6.7 MBM-36-70-Б-б АХТЫРКА 1933 400 dpi (2015-11-17) details
axty`rka
Arkusz 7.3 MBM-36-72-Г-б 1941 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 7.2 MBM-36-72-Г-б 1941 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 7.5 MBM-36-75-А-а РЖИЩЕВ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
rzhishhev
Arkusz 7.9 MBM-36-75-А-б БАЛЫКО-ЩУЧИНКА 1933 400 dpi (2015-11-17) details
baly`ko-shhuchinka
Arkusz 7.9 MBM-36-84-А-в 1931 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 8.7 MBM-36-84-Б-г 1931 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 10.3 MBN-33-101-А-в ГРАМЦОВ GRAMZOW 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.6 MBN-33-101-В-а АНГЕРМЮНДЕ ANGERMÜNDE 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.1 MBN-33-101-В-б HАЙНЕРСДОРФ HEINERSDORF 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.2 MBN-33-101-В-г КРИВЕН CRIEWEN 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.6 MBN-33-101-Г-а ФИРРАДЕН VIERRADEN 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.1 MBN-33-101-Г-б ВИДУHОВА WIDUCHOWA 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.6 MBN-33-101-Г-в ШВЕДТ SCHWEDT 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBN-33-102-А-а ВЕЛТЫНЬ WEŁTYŃ 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.7 MBN-33-102-А-б ЖЕЛИСЛАВЕЦ ŻELISŁAWIEC 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.6 MBN-33-102-Б-а СТАРЕ-ЧАРНОВО STARE CZARNOWO 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 6.6 MBN-33-113-А-в ОДЕРБЕРГ ODERBERG 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.3 MBN-33-113-Б-б ХОЙНА CHOJNA 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.7 MBN-33-113-Б-в ОЖЕХУВ ORZECHÓW 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.4 MBN-33-113-Б-г МОРЫНЬ MORYŃ 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.0 MBN-33-113-В-а БАД-ФРАЙЕНВАЛЬДЕ BAD FREIENWALDE 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.9 MBN-33-113-Г-а СТАРЕ-ЛЫСОГУРКИ STARE ŁYSOGÓRKI 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 6.7 MBN-33-113-Г-б МЕШКОВИЦЕ MIESZKOWICE 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.2 MBN-33-114-Б-а МЫСЛИБУЖ MYŚLIBÓRZ 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.7 MBN-33-117-В-г ХОЙНО CHOJNO 1989 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.6 MBN-33-118-В-в ОБЖИЦКО OBRZYCKO 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.6 MBN-33-125-Б-а ЛЕЧИН LETSCHIN 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.9 MBN-33-125-Б-б ЦЭИН ZECHIN 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.9 MBN-33-125-Б-б ЦЭИН (2) ZECHIN (2) 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.6 MBN-33-125-Б-б ЦЭИН (3) ZECHIN (3) 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.2 MBN-33-125-Б-г ЗЕЕЛОВ SEELOW 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.3 MBN-33-126-А-а СТАРЕ-ДЖЕВИЦЕ STARE DRZEWICE 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBN-33-126-А-б КОСТШИН KOSTRZYN 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.8 MBN-33-126-А-в КИЦ KIETZ 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.6 MBN-33-126-А-г ЖАБИЦЕ ŻABICE 1982 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.5 MBN-33-126-Б-в СЛОНЬCК SŁOŃSK 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.1 MBN-33-126-В-а ЛЕБУС LEBUS 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.2 MBN-33-126-В-б ГУЖИЦА GÓRZYCA 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.9 MBN-33-126-В-в ФРАНКФУРТ-НА-ОДЕРЕ FRANKFURT AM ODER 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.8 MBN-33-126-В-г КУНОВИЦЕ KUNOWICE 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.1 MBN-33-126-Г-а СВИНЯРЫ ŚWINIARY 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.3 MBN-33-126-Г-в ЖЕПИН RZEPIN 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.5 MBN-33-127-Г-г СЕНЯВА SIENIAWA 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.7 MBN-33-130-А-а ШАМОТУЛЫ SZAMOTUŁY 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.1 MBN-33-138-А-а БРИСКОВ BRIESKOW 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.2 MBN-33-138-А-б РЫБОЦИЦЕ RYBOCICE 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.3 MBN-33-138-А-б РЫБОЦИЦЕ RYBOCICE 1981 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.3 MBN-33-138-А-в ВИЗЕНАУ WIESENAU 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.5 MBN-33-138-А-г ЦИЛЬТЕНДОРФ ZILTENDORF 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.3 MBN-33-138-В-а ШЁНФЛИС SCHÖNFLIEß 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.5 MBN-33-138-В-б СТАЛИНШТАДТ STALINSTADT 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.2 MBN-33-138-В-г ВЕЛЬМИЦ WELLMITZ 1982 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.6 MBN-33-138-Г-а ГЖМЁНЦА GRZMIĄCA 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.1 MBN-33-138-Г-в HЛЕБОВО CHLEBOWO 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.3 MBN-33-47-В-в - - 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.6 MBN-33-47-В-г СМОЛДЗИНЬСКИ-ЛАС SMOŁDZIŃSKI LAS 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 6.0 MBN-33-47-Г-а - - 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.8 MBN-33-47-Г-в КЛЮКИ KLUKI 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.7 MBN-33-47-Г-г ИЗБИЦА IZBICA 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.0 MBN-33-48-В-б УЛИНЯ ULINIA 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.5 MBN-33-48-В-в ШHЕНУЖЕ SZCZENURZE 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.4 MBN-33-48-Г-а САСИНО SASINO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.3 MBN-33-48-Г-б БЯЛОГУРА BIAŁOGÓRA 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.1 MBN-33-48-Г-в ЗВАРТОВО ZWARTOWO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.5 MBN-33-48-Г-г ХОЧЕВО CHOCZEWO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.1 MBN-33-57-Б-г ВИЦЕ WICIE 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 6.5 MBN-33-57-В-г оз. БУКОВО jez. BUKOWO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.1 MBN-33-57-Г-б ДАРЛОВО DARŁOWO 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 6.9 MBN-33-57-Г-б оз. ЛЕБСКО jez. ŁEBSKO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.5 MBN-33-57-Г-в БУКОВО-МОРСКЕ BUKOWO MORSKE 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.3 MBN-33-58-А-в ЯРОСЛАВЕЦ JAROSŁAWIEC 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 6.9 MBN-33-58-А-в ЯРОСЛАВЕЦ (2) JAROSŁAWIEC (2) 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.3 MBN-33-58-А-г МАРШЕВО MARSZEWO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 6.9 MBN-33-58-Б-а УСТКА USTKA 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.6 MBN-33-58-Б-б ВЫТОВНО WYTOWNO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.0 MBN-33-58-Б-б ВЫТОВНО (2) WYTOWNO (2) 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.5 MBN-33-58-Б-в ДУНИНОВО DUNINOWO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.8 MBN-33-58-Б-в ДУНИНОВО (2) DUNINOWO (2) 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.7 MBN-33-58-Б-г ХАРНОВО CHARNOWO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.4 MBN-33-58-В-а КРУПЫ KRUPY 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.3 MBN-33-58-В-б ПОСТОМИНО POSTOMINO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.4 MBN-33-58-Г-а ПЕЩ PIESZCZ 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.0 MBN-33-59-А-а ОБЬЙАЗДА OBJAZDA 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.8 MBN-33-59-А-а ОБЬЙАЗДА (2) OBJAZDA (2) 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.2 MBN-33-59-А-б СМОЛДЗИНО SMOŁDZINO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.8 MBN-33-59-А-в ВЖЕЦЬЦЕ WRZEŚCIE 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.4 MBN-33-59-А-г БЕНЦИНО BIĘCINO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.6 MBN-33-59-Б-а ГЛУВЧИЦЕ GŁÓWCZYCE 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.5 MBN-33-59-Б-б ЖУЩЕ RZUSZCZE 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBN-33-60-А-а ПОБЛОЦЕ POBŁOCIE 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.4 MBN-33-60-В-а МИКОРОВО MIKOROWO 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.1 MBN-33-60-Г-а ЛЕБУНЙА ŁEBUNIA 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBN-33-60-Г-а ЛЕБУНЙА (2) ŁEBUNIA (2) 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.2 MBN-33-62-Б-б ДРЕВНИЦА DREWNICA 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.1 MBN-33-66-В-г МЕНДЗЫВОДЗЕ MIĘDZYWODZIE 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.0 MBN-33-66-Г-в ДЗИВНУВ DZIWNÓW 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.6 MBN-33-66-Г-г ПОБЕРОВО POBIEROWO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.1 MBN-33-66-Г-г ПОБЕРОВО (2) POBIEROWO (2) 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 5.0 MBN-33-67-Б-г БАЛТИЙСКОРЕ МОРЕ MORZE BAŁTYCKIE 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.4 MBN-33-67-В-а НЭОЖЕ NIECHORZE 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.9 MBN-33-67-В-б ВЛОДАРКА WŁODARKA 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.7 MBN-33-67-В-в КАРНИЦЕ KARNICE 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.3 MBN-33-67-В-г САДЛЬНО SADLNO 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.3 MBN-33-67-В-г САДЛЬНО (2) SADLNO (2) 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.5 MBN-33-67-Г-а МЖЕЖИНО MRZEZINO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.8 MBN-33-67-Г-а МЖЕЖИНО (2) MRZEZINO (2) 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.0 MBN-33-67-Г-б СТАРЫ-БОРЕК STARY BOREK 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.0 MBN-33-67-Г-в ТШЕБЯТУВ TRZEBIATÓW 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.1 MBN-33-67-Г-г ГОСЛАВ GOSŁAW 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.0 MBN-33-67-Г-г ГОСЛАВ (2) GOSŁAW (2) 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 6.2 MBN-33-68-А-в КОЛОБЖЕГ KOŁOBRZEG 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.1 MBN-33-68-А-г БАГИЧ BAGICZ 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 6.6 MBN-33-68-А-г БАГИЧ (2) BAGICZ (2) 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 5.4 MBN-33-68-Б-б ХЛОПЫ CHŁOPY 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.3 MBN-33-68-Б-в УСТРОНЕ-МОРСКЕ USTRONIE MORSKE 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.5 MBN-33-68-Б-г ДОБЖИЦА DOBRZYCA 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.2 MBN-33-68-В-а ХАЖИНО CHARZYNO 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.9 MBN-33-68-В-б ДЫГОВО DYGOWO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.2 MBN-33-68-В-в СЕМЫСЛЬ SIEMYŚL 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.4 MBN-33-68-Г-а ВЖОСОВО WRZOSOWO 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.9 MBN-33-68-Г-б КРАСНИК-КОШАЛИНЬСКИ KRAŚNIK KOSZALIŃSKI 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 7.0 MBN-33-69-А-а МЕЛЬНО MIELNO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.3 MBN-33-69-А-б ОСЕКИ-КОШАЛИНЬСКЕ OSIEKI KOSZALIŃSKIE 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.3 MBN-33-69-А-в СТАРЕ-БЕЛИЦЕ STARE BIELICE 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.1 MBN-33-69-А-г КОШАЛИН KOSZALIN 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.3 MBN-33-69-Б-а ДОБЕСЛАВ DOBIESŁAW 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.2 MBN-33-69-В-а БЕСЕКЕЖ BIESIEKIERZ 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.5 MBN-33-70-Г-г МЙАСТКО MIASTKO 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.0 MBN-33-77-А-г СВИНОУЙСЬЦЕ ŚWINOUJŚCIE 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.3 MBN-33-77-Б-а ПОМОРСКАЯ БУХТА ZATOKA POMORSKA 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.5 MBN-33-77-Б-б МЕНДЗЫЗДРОЕ MIĘDZYZDROJE 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.7 MBN-33-77-Б-в КАРСИБУР KARSIBÓR 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.1 MBN-33-77-Б-г ЛЙУБИН LUBIN 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.2 MBN-33-77-Г-в НОВЕ-ВАРПНО NOWE WARPNO 1989 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.3 MBN-33-78-В-б СКОШЕВО SKOSZEWO 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.5 MBN-33-78-В-в КОПИЦЕ KOPICE 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.3 MBN-33-78-В-г РАЦИМЕЖ RACIMIERZ 1959 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.4 MBN-33-78-В-г РАЦИМЕЖ (2) RACIMIERZ (2) 1959 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.8 MBN-33-78-Г-а ПШИБЕРНУВ PRZYBIERNÓW 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.7 MBN-33-78-Г-в БАБИГОЩ BABIGOSZCZ 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.0 MBN-33-79-А-а ПАПРОТНО-СТАРЕ PAPROTNO STARE 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.5 MBN-33-79-А-б ГУЖИЦА GÓRZYCA 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.8 MBN-33-79-В-б МЕХОВО MIECHOWO 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.6 MBN-33-80-Б-в БЛАНКЕНЗЕ BLANKENSEE 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBN-33-82-Б-в БЯЛЫ-БУР BIAŁY BÓR 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.8 MBN-33-84-А-в АСМУС ASMUS 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.2 MBN-33-89-А-б ГЕГЕНЗЕ GEGENSEE 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.4 MBN-33-89-А-г РОТЕНКЛЕМПЕНОВ ROTHENKLEMPENOW 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.7 MBN-33-89-Б-а HИНТЕРЗЕЕ HINTERSEE 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.1 MBN-33-89-Б-б ДРОГОРАДЗ DROGORADZ 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBN-33-89-Б-г ТАНОВО TANOWO 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.5 MBN-33-89-Г-а ПЛЁВЕН PLÖWEN 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.5 MBN-33-89-Г-б ГЛЕМБОКЕ GŁĘBOKIE 1988 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.7 MBN-33-89-Г-в ГРАМБОВ GRAMBOW 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.9 MBN-33-89-Г-г КОЛБАСКОВО KOŁBASKOWO 1984 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.6 MBN-33-90-А-а ЯСЕНИЦА JASIENICA 1959 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.0 MBN-33-90-А-б СТЕПНИЦА STEPNICA 1959 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.2 MBN-33-90-В-а ШЕЦИН SZCZECIN 1959 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.3 MBN-33-90-В-б ЗАЛОМ ZAŁOM 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.4 MBN-33-90-В-в ПРИГ. ПОДЪЮХЫ PODJUCHY 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.1 MBN-33-90-В-г ПРИГ. ДОМБЕ DĄBIE 1955 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.7 MBN-33-93-А-б КЛЮЧЕВО KLUCZEWO 1978 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBN-33-93-Б-б ЛУБОВО ŁUBOWO 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.1 MBN-33-93-В-а ВЕШHОВО WIERZCHOWO 1974 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.2 MBN-33-93-Г-б НАДАЖИЦЕ NADARZYCE 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBN-33-93-Г-г ГОЛЬЦЕ GOLCE 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBN-33-94-А-а КРОНГИ KRĄGI 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.4 MBN-33-94-А-а КРОНГИ (2) KRĄGI (2) 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.0 MBN-33-94-А-б ТУРОВО TUROWO 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.8 MBN-33-94-А-в БОРНЕ-СУЛИНОВО BORNE-SULINOWO 1973 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.1 MBN-33-94-А-г ЧЕРСК CZERSK 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.6 MBN-33-94-Б-а ЛЙОТЫНЬ LOTYŃ 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.1 MBN-33-94-Б-в ОКОНЕК OKONEK 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.5 MBN-33-94-Б-г ЛЕНДЫЧЕК LĘDYCZEK 1959 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.8 MBN-33-94-В-а СЫПНЕВО SYPNIEWO 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.5 MBN-33-94-В-б БЖЕЗНИЦА BRZEŹNICA 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.7 MBN-33-94-Г-а ЯСТРОВЕ JASTROWIE 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.1 MBN-34-135-Б-г КШИЖАНУВ KRZYŻANÓW 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.7 MBN-34-139-А-г ВАВЕР WAWER 1959 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.2 MBN-34-37-А-в глубина 26 (2) głebina 26 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.6 MBN-34-37-А-г глубина 26 głebina 26 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.7 MBN-34-37-Б-в ЯСТШЕМБЯ-ГУРА JASTRZĘBIA GÓRA 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.3 MBN-34-38-В-а КУЗНИЦА KUŹNICA 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBN-34-50-А-а РЕВА REWA 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.6 MBN-34-50-А-б ПУЦКИЙ ЗАЛИВ ZALEW PUCKI 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.5 MBN-34-50-А-в ГДЫНЯ GDYNIA 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.0 MBN-34-50-Б-а HЕЛ HEL 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.9 MBN-34-50-В-а СОПОТ SOPOT 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.7 MBN-34-50-В-в ГДАНЬСК (зап. часть) GDAŃSK (zach.) 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 13.0 MBN-34-50-В-г ГДАНЬСК GDAŃSK 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.9 MBN-34-50-Г-в СОБЕШЕВО SOBIESZEWO 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.8 MBN-34-50-Г-г МИКОШЕВО MIKOSZEWO 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.5 MBN-34-51-В-в ЯНТАР JANTAR 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBN-34-51-В-г КОНТЫ-РЫБАЦКЕ KĄTY RYBACKE 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.5 MBN-34-51-Г-в СКОВРОНКИ SKOWRONKI 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.5 MBN-34-51-Г-г КРЫНИЦА-МОРСКА KRYNICA MORSKA 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.6 MBN-34-52-В-а ПЙАСКИ PIASKI 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.9 MBN-34-52-В-б м. ГЛАВНЫЙ м. ГЛАВНЫЙ 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.8 MBN-34-52-В-в СВЕНТЫ-КАМЕНЬ ŚWIĘTY KAMIEŃ 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.7 MBN-34-52-В-г ФРОМБОРК FROMBORK 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 8.7 MBN-34-52-Г-а ПАСЛЕНКА PASŁĘKA 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.8 MBN-34-52-Г-б МАМОНОВО MAMONOWO 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.7 MBN-34-52-Г-в БРАНЕВО BRANIEWO 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.2 MBN-34-52-Г-г ЛИПОВИНА LIPOWINA 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.1 MBN-34-53-В-а БОГДАНОВКА БОГДАНОВКА 1959 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.4 MBN-34-53-В-а БОГДАНОВКА (2) БОГДАНОВКА (2) 1959 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.6 MBN-34-53-В-б ПОГРАНИЧНЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ 1959 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.4 MBN-34-53-Г-а КОРНЕВО КОРНЕВО 1956 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.4 MBN-34-62-А-а ЮШКОВО JUSZKOWO 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.6 MBN-34-62-А-б ПРУШH-ГДАНЬСКИ PRUSZCZ GDAŃSKI 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.6 MBN-34-62-Б-а КОШВАЛЫ KOSZWAŁY 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.5 MBN-34-62-Б-в СУHЫ-ДОМБ SUCHY DĄB 1983 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.0 MBN-34-63-А-а СТЕГНА STEGNA 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.2 MBN-34-63-А-б ШТУТОВО SZTUTOWO 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.7 MBN-34-63-А-в НОВЫ-ДВУР-ГДАНЬСКИ NOWY DWÓR GDAŃSKI 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.5 MBN-34-63-А-г МАЖЕНЦИНО MARZĘCINO 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBN-34-63-Б-а НОВОТКИ NOWOTKI 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBN-34-63-Б-б СУHАЧ SUCHACZ 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.6 MBN-34-63-Б-г ЭЛЬБЛОНГ (сев. часть) ELBLĄG (wsch.) 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 12.3 MBN-34-64-А-а ТОЛЬКМИЦКО TOLKMICKO 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.1 MBN-34-64-А-б ВЕЖНО-ВЕЛЬКЕ WIERZNO WIELKIE 1979 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.7 MBN-34-64-А-в МИЛЕЕВО MILEJEWO 1953 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 11.0 MBN-34-64-А-г МЛЫНАРЫ MŁYNARY 1954 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 10.6 MBN-34-64-Б-а ХРУСЦЕЛЬ CHRUŚCIEL 1953 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 9.8 MBN-34-64-Б-б ПЛОСКИНЯ PŁOSKINIA 1954 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 20.6 MBN-35-33-Г-в ВЕСНИЦК 1940 600 dpi (2015-01-04) details
Arkusz 7.0 MBN-35-33-Г-в ВЕСНИЦК 1940 400 dpi (2015-11-17) details
vesnick
Arkusz 11.3 MBN-35-39-В-г ВИРШУЛИШКЯЙ Viršuliškės 1961 400 dpi (2015-01-05) details
Arkusz 11.2 MBN-35-39-Г-в ВИЛЬНЮС Vilnius 1967 400 dpi (2015-01-05) details
Arkusz 7.8 MBN-35-40-А-а ГРИЦЮНЫ Griciūnai 1943 300 dpi (2015-01-05) details
Arkusz 6.4 MBN-35-40-А-б КОРКОЖИШКИ Karkažiškė 1943 300 dpi (2015-01-05) details
Arkusz 7.6 MBN-35-40-А-в СТРИПУНЫ Stripūnai 1943 300 dpi (2015-01-05) details
Arkusz 7.7 MBN-35-40-А-г БУЙВИДЗЫ Buivydžiai 1943 300 dpi (2015-01-05) details
Arkusz 7.6 MBN-35-40-Б-в ПРЕНЫ Preniai 1943 300 dpi (2015-01-05) details
Arkusz 7.9 MBN-35-40-В-а БЕЗДАНЫ Bezdonys 1943 300 dpi (2015-01-05) details
Arkusz 7.5 MBN-35-40-В-в МИЦКУНЫ Mickūnai 1943 300 dpi (2015-01-05) details
Arkusz 8.0 MBN-35-40-В-г ЛАВАРИШКИ Lavoriškės 1943 300 dpi (2015-01-05) details
Arkusz 20.4 MBN-35-44-Б-г ВОЛЬБАРОВИЧИ 1940 600 dpi (2015-01-04) details
Arkusz 6.8 MBN-35-44-Б-г ВОЛЬБАРОВИЧИ 1940 400 dpi (2015-11-17) details
vol`barovichi
Arkusz 23.0 MBN-35-45-А-в ПУСТОСЕЛЬЕ 1940 600 dpi (2015-01-04) details
Arkusz 7.1 MBN-35-45-А-в ПУСТОСЕЛЬЕ 1940 400 dpi (2015-11-17) details
pustosel`e
Arkusz 9.7 MBN-35-51-А-б ПАНЕРЯЙ Paneriai 1968 400 dpi (2015-01-05) details
Arkusz 9.9 MBN-35-51-Б-а ВИЛЬНЮС (южн. часть) 1968 400 dpi (2015-01-05) details
Vilnius (Pietų)
Arkusz 4.8 MBN-35-56-А-а КЛХ. ИМ. ВОРОШИЛОВА 1934 400 dpi (2015-11-17) details
klx. im. voroshilova
Arkusz 6.8 MBN-35-56-А-б ИЗБИШЕ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
izbishe
Arkusz 6.1 MBN-35-56-А-в м. КРАЙСК 1934 400 dpi (2015-11-17) details
m. krajsk
Arkusz 6.4 MBN-35-56-А-г ДВИНОСА 1934 400 dpi (2015-11-17) details
dvinosa
Arkusz 6.6 MBN-35-56-Б-а ВИЛЕЙКА 1934 400 dpi (2015-11-17) details
vilejka
Arkusz 6.8 MBN-35-56-Б-б КЛХ. ЗВЕЗДА 1934 400 dpi (2015-11-17) details
klx. zvezda
Arkusz 6.4 MBN-35-56-Б-в ХОРОШЕЕ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
xoroshee
Arkusz 7.3 MBN-35-56-Б-г ГЛЕБОВЩИНА 1934 400 dpi (2015-11-17) details
glebovshhina
Arkusz 6.6 MBN-35-56-В-а ЗАПОЛЬЕ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
zapol`e
Arkusz 6.7 MBN-35-56-В-б М. ХАТАЕВИЧИ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
m. xataevichi
Arkusz 6.8 MBN-35-56-В-в ЗАРЕЧЬЕ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
zarech`e
Arkusz 23.0 MBN-35-56-В-г КОРЕНЬ 1939 600 dpi (2015-01-04) details
Arkusz 7.6 MBN-35-56-В-г КОРЕНЬ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
koren`
Arkusz 7.3 MBN-35-56-Г-а м. ПЛЕЩЕНИЦЫ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
m. pleshhenicy`
Arkusz 7.2 MBN-35-56-Г-б МЕТЛИЧИЦЫ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
metlichicy`
Arkusz 6.5 MBN-35-56-Г-в РУДНЯ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
rudnya
Arkusz 22.4 MBN-35-56-Г-в РУДНЯ 1939 600 dpi (2015-01-04) details
Arkusz 6.8 MBN-35-56-Г-г КЛХ. ИМ. Г.П.У. 1934 400 dpi (2015-11-17) details
klx. im. g.p.u.
Arkusz 7.2 MBN-35-57-В-а СЛОБОДА КАМЕНСКАЯ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
sloboda kamenskaya
Arkusz 6.7 MBN-35-57-В-б ЗАМОШЬЯ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
zamosh`ya
Arkusz 6.5 MBN-35-57-В-в КАМЕНЬ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
kamen`
Arkusz 6.5 MBN-35-57-В-г м. ЗЕМБИН 1934 400 dpi (2015-11-17) details
m. zembin
Arkusz 5.5 MBN-35-67-Б-б КОЛАЧИ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
kolachi
Arkusz 5.5 MBN-35-67-Б-в ПОС. ШЕРШУНЫ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
pos. shershuny`
Arkusz 8.0 MBN-35-67-Б-г КАМИНЕЦ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
kaminec
Arkusz 5.3 MBN-35-67-В-б ЛИПЕНИ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
lipeni
Arkusz 6.0 MBN-35-67-В-г КИРШИ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
kirshi
Arkusz 6.6 MBN-35-67-Г-а ПОРОВО 1934 400 dpi (2015-11-17) details
porovo
Arkusz 7.1 MBN-35-67-Г-б КОЗЕКОВО 1934 400 dpi (2015-11-17) details
kozekovo
Arkusz 8.7 MBN-35-67-Г-в м. ЗАСЛАВЛЬ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
m. zaslavl`
Arkusz 7.0 MBN-35-67-Г-г м. ГОРОДОК СЕМКОВ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
m. gorodok semkov
Arkusz 7.0 MBN-35-68-А-а КЛХ. НА ВАРТЕ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
klx. na varte
Arkusz 7.0 MBN-35-68-А-б КЛХ. ЭНЕРГИЯ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
klx. e`nergiya
Arkusz 7.5 MBN-35-68-А-в ВЕЛ. БЕСЯДЫ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
vel. besyady`
Arkusz 7.8 MBN-35-68-А-г м. СТАР ГАЙНА 1934 400 dpi (2015-11-17) details
m. star gajna
Arkusz 7.1 MBN-35-68-Б-б КЛХ. ЧЫРВОНЫ ОЛЕШНИКИ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
klx. chy`rvony` oleshniki
Arkusz 6.9 MBN-35-68-Б-в м. ЛОГОЙСК 1934 400 dpi (2015-11-17) details
m. logojsk
Arkusz 6.9 MBN-35-68-Б-г КЛХ. ЧЫРВОНЫ СТЯГ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
klx. chy`rvony` styag
Arkusz 7.1 MBN-35-68-В-а м. БЕЛАРУЧЬ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
m. belaruch`
Arkusz 7.6 MBN-35-68-В-б БРОДОК 1934 400 dpi (2015-11-17) details
brodok
Arkusz 7.6 MBN-35-68-В-б БРОДОК 1934 400 dpi (2015-11-17) details
brodok
Arkusz 6.8 MBN-35-68-В-в ПАПЕРНЯ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
papernya
Arkusz 9.1 MBN-35-68-В-г м. ОСТРОШИЦКИЙ ГОРОДОК 1934 400 dpi (2015-11-17) details
m. ostroshickij gorodok
Arkusz 6.7 MBN-35-68-Г-а ЧУДЗИНИЧИ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
chudzinichi
Arkusz 6.9 MBN-35-68-Г-б КЛХ. ПЕРЕМОГА 1934 400 dpi (2015-11-17) details
klx. peremoga
Arkusz 22.2 MBN-35-68-Г-в ПРИЛЕПЫ 1939 600 dpi (2015-01-04) details
Arkusz 7.4 MBN-35-68-Г-в ПРИЛЕПЫ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
prilepy`
Arkusz 7.7 MBN-35-68-Г-г СЛОБОДА 1939 400 dpi (2015-11-17) details
sloboda
Arkusz 22.8 MBN-35-68-Г-г СЛОВОДА 1939 600 dpi (2015-01-04) details
Arkusz 6.8 MBN-35-69-А-а ЮРКОВИЧИ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
yurkovichi
Arkusz 7.2 MBN-35-69-А-б КЛХ. ЧЫРВОНАЯ ШВАБОРКА 1934 400 dpi (2015-11-17) details
klx. chy`rvonaya shvaborka
Arkusz 6.8 MBN-35-69-А-в СУТОКИ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
sutoki
Arkusz 7.4 MBN-35-69-А-г ГРАДА МЫЛЬНИЦА 1933 400 dpi (2015-11-17) details
grada my`l`nica
Arkusz 6.4 MBN-35-69-В-а ЮРОВА 1934 400 dpi (2015-11-17) details
yurova
Arkusz 4.4 MBN-35-78-Б-г КОВАЛЕВЦЫ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
kovalevcy`
Arkusz 6.0 MBN-35-78-Г-б НАКВАСЫ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
nakvasy`
Arkusz 6.6 MBN-35-78-Г-г ВЕЛИКОЕ СЕЛО 1934 400 dpi (2015-11-17) details
velikoe selo
Arkusz 6.0 MBN-35-79-А-а ВЕЛИКОЕ СЕЛО 1934 400 dpi (2015-11-17) details
velikoe selo
Arkusz 6.8 MBN-35-79-А-б ЗАТЫЧИНА 1934 400 dpi (2015-11-17) details
zaty`china
Arkusz 6.4 MBN-35-79-А-в ЛУКАШИ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
lukashi
Arkusz 7.0 MBN-35-79-А-в ЛУКАШИ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
lukashi
Arkusz 6.2 MBN-35-79-А-г ЧАЧКОВО 1934 400 dpi (2015-11-17) details
chachkovo
Arkusz 20.6 MBN-35-79-А-г ЧАЧКОВО 1939 600 dpi (2015-01-04) details
Arkusz 7.3 MBN-35-79-Б-а РАТОМКА 1934 400 dpi (2015-11-17) details
ratomka
Arkusz 7.1 MBN-35-79-Б-б МАСЮКОВЩИНА 1934 400 dpi (2015-11-17) details
masyukovshhina
Arkusz 6.2 MBN-35-79-Б-в НОВЫЙ ДВОР 1934 400 dpi (2015-11-17) details
novy`j dvor
Arkusz 6.0 MBN-35-79-Б-г СУХАРЕВО 1934 400 dpi (2015-11-17) details
suxarevo
Arkusz 7.1 MBN-35-79-В-а ПУТЧИНО 1934 400 dpi (2015-11-17) details
putchino
Arkusz 6.5 MBN-35-79-В-б ПАУСЬЕ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
paus`e
Arkusz 6.9 MBN-35-79-В-в МАКАВЧИЦЫ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
makavchicy`
Arkusz 6.7 MBN-35-79-В-г ДЗЕРЖИНСК 1934 400 dpi (2015-11-17) details
dzerzhinsk
Arkusz 6.7 MBN-35-79-Г-а ПАВЕЛКОВО 1934 400 dpi (2015-11-17) details
pavelkovo
Arkusz 6.7 MBN-35-79-Г-б РУСИНОВИЧИ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
rusinovichi
Arkusz 6.7 MBN-35-79-Г-в ЗАБОЛОТЬЕ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
zabolot`e
Arkusz 6.2 MBN-35-79-Г-в ЗАБОЛОТЬЕ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
zabolot`e
Arkusz 5.9 MBN-35-79-Г-г ГРИЧИНО 1934 400 dpi (2015-11-17) details
grichino
Arkusz 10.5 MBN-35-80-А-а МИНСК 1937 400 dpi (2015-01-04) details
Arkusz 7.9 MBN-35-80-А-а МИНСК 1937 400 dpi (2015-11-17) details
minsk
Arkusz 6.5 MBN-35-80-А-б КЛХ. БОЛЬШЕВИК 1934 400 dpi (2015-11-17) details
klx. bol`shevik
Arkusz 7.2 MBN-35-80-А-в МИНСК 1934 400 dpi (2015-11-17) details
minsk
Arkusz 7.4 MBN-35-80-А-г БОЛ. ТРОСТЕНЕЦ 1938 400 dpi (2015-11-17) details
bol. trostenec
Arkusz 6.8 MBN-35-80-Б-а КОРОЛЕВ СТАН 1934 400 dpi (2015-11-17) details
korolev stan
Arkusz 7.9 MBN-35-80-Б-б Х-РА СМОЛЬНИЦА 1936 400 dpi (2015-11-17) details
x-ra smol`nica
Arkusz 7.4 MBN-35-80-Б-в ДУБНИКИ 1937 400 dpi (2015-11-17) details
dubniki
Arkusz 7.8 MBN-35-80-Б-г ВОЛМА 1937 400 dpi (2015-11-17) details
volma
Arkusz 6.0 MBN-35-80-В-а КОЛЯДИЧИ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
kolyadichi
Arkusz 6.2 MBN-35-80-В-б КОРАЛИЩЕВИЧИ 1935 400 dpi (2015-11-17) details
koralishhevichi
Arkusz 7.3 MBN-35-80-В-в м. САМОХВАЛОВИЧИ 1937 400 dpi (2015-11-17) details
m. samoxvalovichi
Arkusz 7.3 MBN-35-80-В-г КЛХ. 1-ГО МАЯ 1937 400 dpi (2015-11-17) details
klx. 1-go maya
Arkusz 6.7 MBN-35-80-Г-а АПЧАК 1934 400 dpi (2015-11-17) details
apchak
Arkusz 6.3 MBN-35-80-Г-б КЛХ. ПОБЕДА 1934 400 dpi (2015-11-17) details
klx. pobeda
Arkusz 6.1 MBN-35-80-Г-в ПЕРЕЖИР 1934 400 dpi (2015-11-17) details
perezhir
Arkusz 5.9 MBN-35-80-Г-г м. ДУКОРА 1934 400 dpi (2015-11-17) details
m. dukora
Arkusz 6.2 MBN-35-91-А-а БАЛАМУТОВИЧИ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
balamutovichi
Arkusz 6.7 MBN-35-91-А-а НЕГОРЕЛОЕ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
negoreloe
Arkusz 6.5 MBN-35-91-А-в ЛОГВИЩЕ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
logvishhe
Arkusz 6.6 MBN-35-91-А-г ВЕЛИКАЯ УССА 1934 400 dpi (2015-11-17) details
velikaya ussa
Arkusz 6.0 MBN-35-91-Б-а ДАНИЛОВИЧИ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
danilovichi
Arkusz 6.3 MBN-35-91-Б-б ОЗЕРО 1934 400 dpi (2015-11-17) details
ozero
Arkusz 6.8 MBN-35-91-Б-в ЧУРИЛОВО 1934 400 dpi (2015-11-17) details
churilovo
Arkusz 6.2 MBN-35-91-Б-г ТЕЛЯКОВО 1934 400 dpi (2015-11-17) details
telyakovo
Arkusz 6.8 MBN-35-91-В-а РАКОШИЦЫ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
rakoshicy`
Arkusz 6.5 MBN-35-91-В-б м. УЗДА 1934 400 dpi (2015-11-17) details
m. uzda
Arkusz 6.5 MBN-35-91-В-в м ПЕСОЧНОЕ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
m pesochnoe
Arkusz 6.6 MBN-35-91-В-г НИЗОК 1934 400 dpi (2015-11-17) details
nizok
Arkusz 6.7 MBN-35-91-Г-а БОРКИ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
borki
Arkusz 6.6 MBN-35-91-Г-б м. ЛОША 1934 400 dpi (2015-11-17) details
m. losha
Arkusz 6.1 MBN-35-91-Г-в СЛ. ПЫРАШЕВСКАЯ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
sl. py`rashevskaya
Arkusz 6.8 MBN-35-91-Г-г ЕЗЕРЦЫ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
ezercy`
Arkusz 6.8 MBN-35-92-А-б м. УЗЛЯНЫ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
m. uzlyany`
Arkusz 7.0 MBN-35-92-А-в ТЕПЛЕНЬ 1934 400 dpi (2015-11-17) details
teplen`
Arkusz 6.2 MBN-35-92-А-г ОЗЕРЕЧИН 1934 400 dpi (2015-11-17) details
ozerechin
Arkusz 19.6 MBN-35-97-В-а КВАТЕРЫ 1940 400 dpi (2015-11-17) details
kvatery`
Arkusz 3.8 MBN-36-10-А-а 1941 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 3.8 MBN-36-104-Б-а 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.9 MBN-36-104-Б-б 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 2.7 MBN-36-104-Б-в 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.9 MBN-36-104-Б-г 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 6.9 MBN-36-105-А-а 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 6.2 MBN-36-105-А-б 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 3.9 MBN-36-105-А-в 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 6.0 MBN-36-105-А-г 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 2.5 MBN-36-105-Б-а 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.4 MBN-36-109-А-г 1935 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 6.5 MBN-36-109-В-а 1935 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 6.4 MBN-36-110-А-г 1935 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 6.3 MBN-36-110-В-а 1934 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 6.8 MBN-36-110-В-б 1934 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 6.4 MBN-36-110-В-г 1934 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 6.9 MBN-36-43-Б-б ПОЛИБИНО 1936 400 dpi (2015-11-17) details
polibino
Arkusz 6.3 MBN-36-43-Б-в ДОРОГОБУЖ 1936 400 dpi (2015-11-17) details
dorogobuzh
Arkusz 7.2 MBN-36-43-Б-г БРАЖИНО 1936 400 dpi (2015-11-17) details
brazhino
Arkusz 6.7 MBN-36-43-Г-б ЕЛОВКА 1937 400 dpi (2015-11-17) details
elovka
Arkusz 6.8 MBN-36-44-А-а СЛОБОДА 1937 400 dpi (2015-11-17) details
sloboda
Arkusz 7.6 MBN-36-44-А-в ВЫРЬЯ 1936 400 dpi (2015-11-17) details
vy`r`ya
Arkusz 6.1 MBN-36-44-А-г СЕННАЯ 1936 400 dpi (2015-11-17) details
sennaya
Arkusz 6.1 MBN-36-44-В-а СИКАРЕВО 1936 400 dpi (2015-11-17) details
sikarevo
Arkusz 7.5 MBN-36-44-В-б КРЯКОВО 1936 400 dpi (2015-11-17) details
kryakovo
Arkusz 6.4 MBN-36-50-А-б 1935 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.8 MBN-36-50-Б-а 1935 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 3.9 MBN-36-92-Г-г 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 2.1 MBN-36-93-В-в 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.4 MBN-39-10-А-г 1935 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.3 MBN-39-10-Б-в 1935 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.9 MBN-39-10-В-б 1935 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.8 MBN-39-10-В-г 1935 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.9 MBN-39-10-Г-а 1935 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.2 MBN-39-10-Г-б 1935 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.3 MBN-39-10-Г-в 1935 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.2 MBN-39-10-Г-г 1935 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.9 MBN-39-11-В-в 1935 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.6 MBN-39-22-А-б 1935 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.8 MBN-39-22-Б-а 1935 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.2 MBN-39-22-Б-б 1935 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.5 MBN-39-23-А-а 1935 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.5 MBN-39-30-Г-г 1935 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 3.9 MBN-39-31-А-б 1935 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.6 MBN-39-31-А-г 1935 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.4 MBN-39-31-Б-а 1934 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.9 MBN-39-31-Б-в 1934 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.8 MBN-39-31-Б-г 1934 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.7 MBN-39-31-В-б 1935 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.5 MBN-39-31-Г-а 1935 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.3 MBN-39-31-Г-б 1935 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.2 MBN-39-42-Б-б 1934 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.7 MBN-39-92-Г-г 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.8 MBN-39-93-Г-г 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.4 MBN-39-93-Г-г 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.5 MBN-39-99-Г-а 1932 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.2 MBN-40-1-А-а САКЛОВО 1935 400 dpi (2015-11-17) details
saklovo
Arkusz 5.7 MBN-40-1-Б-а МОЖАРОВКА 1935 400 dpi (2015-11-17) details
mozharovka
Arkusz 5.7 MBN-40-2-А-а КЕЛЬТЕЙ 1935 400 dpi (2015-11-17) details
kel`tej
Arkusz 4.0 MBN-41-25-Г-в 1940 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.6 MBN-41-25-Г-г 1939 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.5 MBN-41-25-Г-г 1939 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.7 MBN-41-26-В-а 1938 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.4 MBN-41-26-В-б 1938 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.5 MBN-41-26-Г-а 1938 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.7 MBN-41-26-Г-в 1938 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 4.9 MBN-41-37-Б-а 1940 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.2 MBN-41-37-Б-б 1940 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.5 MBN-41-37-Б-б 1940 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 7.5 MBN33-48-В-а ЛЕБА ŁEBA 1957 400 dpi (2021-09-14) details
Arkusz 6.9 MBO-35-10-В-аи ЛОВКОЛОВО 1939 400 dpi (2015-11-17) details
lovkolovo
Arkusz 6.3 MBO-35-10-В-б СТ. ГОРКОЛОВО 1932 400 dpi (2015-11-17) details
st. gorkolovo
Arkusz 5.5 MBO-35-10-В-б СТ. ГОРКОЛОВО 1932 400 dpi (2015-11-17) details
st. gorkolovo
Arkusz 6.6 MBO-35-10-В-в СОЙКИНО 1939 400 dpi (2015-11-17) details
sojkino
Arkusz 5.0 MBO-35-10-В-г ВОЛ. СТРЕМЛЕНИЕ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
vol. stremlenie
Arkusz 6.2 MBO-35-10-Г-а УРМИЗНО 1939 400 dpi (2015-11-17) details
urmizno
Arkusz 6.4 MBO-35-10-Г-б СИСТА-ПАЛКИНО 1939 400 dpi (2015-11-17) details
sista-palkino
Arkusz 6.1 MBO-35-10-Г-в СЕМЕЙСКАЯ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
semejskaya
Arkusz 6.1 MBO-35-10-Г-г ПОДМОШЬЕ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
podmosh`e
Arkusz 6.0 MBO-35-11-А-а ЛИПОВО 1939 400 dpi (2015-11-17) details
lipovo
Arkusz 6.0 MBO-35-11-А-б ГОРЫ ВАЛДАЙ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
gory` valdaj
Arkusz 6.7 MBO-35-11-А-в СТАР. КАЛИЩЕ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
star. kalishhe
Arkusz 4.4 MBO-35-11-А-г НОВ. КАЛИЩЕ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
nov. kalishhe
Arkusz 6.0 MBO-35-11-Б-а НЕРНАЯ ЛАХТА 1939 400 dpi (2015-11-17) details
nernaya laxta
Arkusz 6.0 MBO-35-11-Б-б ЛЕБЯЗЬЕ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
lebyaz`e
Arkusz 6.2 MBO-35-11-Б-в КОВАШИ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
kovashi
Arkusz 6.1 MBO-35-11-Б-г ПУЛЬМАН 1939 400 dpi (2015-11-17) details
pul`man
Arkusz 6.6 MBO-35-11-В-а ВЕРХ. ЛУЖКИ 1935 400 dpi (2015-11-17) details
verx. luzhki
Arkusz 6.5 MBO-35-11-В-б ГОТОБУЖИ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
gotobuzhi
Arkusz 4.9 MBO-35-11-В-в КОПОРЬЕ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
kopor`e
Arkusz 5.6 MBO-35-11-В-г ПЕТРОВИЦЫ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
petrovicy`
Arkusz 5.7 MBO-35-11-Г-а ЗАКОРНОВО 1939 400 dpi (2015-11-17) details
zakornovo
Arkusz 5.4 MBO-35-11-Г-б УСТЬ РУДИЦЫ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
ust` rudicy`
Arkusz 6.6 MBO-35-11-Г-б УСТЬ РУДИЦЫ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
ust` rudicy`
Arkusz 5.3 MBO-35-11-Г-в ВОРОНИНА 1933 400 dpi (2015-11-17) details
voronina
Arkusz 4.7 MBO-35-11-Г-г МУХОВИЦЫ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
muxovicy`
Arkusz 5.8 MBO-35-12-А-а БОЛ. ИЖОРА 1940 400 dpi (2015-11-17) details
bol. izhora
Arkusz 3.3 MBO-35-12-А-б МАЛ. ИЖОРА 1941 400 dpi (2015-11-17) details
mal. izhora
Arkusz 4.7 MBO-35-12-А-в ТАМЕНГОНТ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
tamengont
Arkusz 6.0 MBO-35-12-А-г БОЛ. ИЛИКИ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
bol. iliki
Arkusz 4.6 MBO-35-12-Б-г ПЕТЕРГОФ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
petergof
Arkusz 5.8 MBO-35-12-В-а ГОСТИЛИЦЫ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
gostilicy`
Arkusz 6.0 MBO-35-12-В-б НОВАЯ 1941 400 dpi (2015-11-17) details
novaya
Arkusz 5.1 MBO-35-12-В-г ДЯТЛИЦЫ 1940 400 dpi (2015-11-17) details
dyatlicy`
Arkusz 5.2 MBO-35-18-Г-б КЕСТЛА-ОЙДУ 1936 400 dpi (2015-11-17) details
kestla-ojdu
Arkusz 5.7 MBO-35-18-Г-г САЛА 1936 400 dpi (2015-11-17) details
sala
Arkusz 4.9 MBO-35-19-В-а МОЛДОВА 1936 400 dpi (2015-11-17) details
moldova
Arkusz 5.0 MBO-35-19-В-б САКА 1936 400 dpi (2015-11-17) details
saka
Arkusz 5.8 MBO-35-19-В-в ПЮССИ 1936 400 dpi (2015-11-17) details
pyussi
Arkusz 5.3 MBO-35-19-В-г КОХТЛА 1936 400 dpi (2015-11-17) details
koxtla
Arkusz 5.3 MBO-35-19-Г-а ВАЛАСТЕ 1936 400 dpi (2015-11-17) details
valaste
Arkusz 5.3 MBO-35-19-Г-б ТОЙЛА-АСУЛА 1936 400 dpi (2015-11-17) details
tojla-asula
Arkusz 5.5 MBO-35-19-Г-в ЯРЬВЕ 1936 400 dpi (2015-11-17) details
yar`ve
Arkusz 5.6 MBO-35-19-Г-г ИЫХВИ 1936 400 dpi (2015-11-17) details
iy`xvi
Arkusz 6.1 MBO-35-20-В-а ТОЙЛА 1936 400 dpi (2015-11-17) details
tojla
Arkusz 5.8 MBO-35-20-В-г ПЯЙТЕ 1936 400 dpi (2015-11-17) details
pyajte
Arkusz 5.2 MBO-35-20-Г-б МЕРЕКЮЛЯ 1936 400 dpi (2015-11-17) details
merekyulya
Arkusz 5.0 MBO-35-21-А-а КИРЬЯМО 1933 400 dpi (2015-11-17) details
kir`yamo
Arkusz 4.3 MBO-35-21-А-б БОЛ. КУЗЕМКИНО 1933 400 dpi (2015-11-17) details
bol. kuzemkino
Arkusz 5.4 MBO-35-21-А-в 1937 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 6.6 MBO-35-21-А-г ВОЛКОВО 1939 400 dpi (2015-11-17) details
volkovo
Arkusz 5.0 MBO-35-21-Б-б ПОЛУЧЬЕ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
poluch`e
Arkusz 4.1 MBO-35-21-Б-г ГЛУБОКОЕ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
glubokoe
Arkusz 5.7 MBO-35-21-В-а КАМАРНА 1936 400 dpi (2015-11-17) details
kamarna
Arkusz 4.6 MBO-35-21-В-а НАРВА-ИЫЭСУУ 1936 400 dpi (2015-11-17) details
narva-iy`e`suu
Arkusz 4.7 MBO-35-21-В-Б ФИТИНКА 400 dpi (2015-11-17) details
fitinka
Arkusz 5.6 MBO-35-21-В-в СУУР-СОЛДИНО 1936 400 dpi (2015-11-17) details
suur-soldino
Arkusz 5.9 MBO-35-21-В-г НАРВА 1938 400 dpi (2015-11-17) details
narva
Arkusz 6.2 MBO-35-21-Г-а ОРЛЫ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
оrly`
Arkusz 5.9 MBO-35-21-Г-б КАЛМОТКА 1933 400 dpi (2015-11-17) details
kalmotka
Arkusz 6.0 MBO-35-21-Г-в КОМАРОВКА 1934 400 dpi (2015-11-17) details
komarovka
Arkusz 6.2 MBO-35-21-Г-г ДУБРОВКА 1933 400 dpi (2015-11-17) details
dubrovka
Arkusz 6.1 MBO-35-22-А-а ВЕЛИКИНО 1939 400 dpi (2015-11-17) details
velikino
Arkusz 5.4 MBO-35-22-А-б КАРАВАЙ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
karavaj
Arkusz 6.0 MBO-35-22-А-в БАБИНО 1939 400 dpi (2015-11-17) details
babino
Arkusz 6.1 MBO-35-22-А-г ПИЛЛОВО 1939 400 dpi (2015-11-17) details
pillovo
Arkusz 5.8 MBO-35-22-Б-а КОТЛЫ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
kotly`
Arkusz 5.6 MBO-35-22-Б-б УДОСОЛОВО 1939 400 dpi (2015-11-17) details
udosolovo
Arkusz 5.6 MBO-35-22-Б-в ВОЙНОСОЛОВО 1939 400 dpi (2015-11-17) details
vojnosolovo
Arkusz 5.4 MBO-35-22-Б-г КАЙБОЛОВО 1939 400 dpi (2015-11-17) details
kajbolovo
Arkusz 5.3 MBO-35-22-В-а СОЛКИНСКИЕ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
solkinskie
Arkusz 5.7 MBO-35-22-В-б КИЛЛИ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
killi
Arkusz 6.4 MBO-35-22-В-в КИНГИСЕПП 1939 400 dpi (2015-11-17) details
kingisepp
Arkusz 6.4 MBO-35-22-В-г ТИКОПИСЬ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
tikopis`
Arkusz 5.4 MBO-35-22-Г-а КЕРСТОВО 1935 400 dpi (2015-11-17) details
kerstovo
Arkusz 5.4 MBO-35-22-Г-б ГУРЛЕВО 1939 400 dpi (2015-11-17) details
gurlevo
Arkusz 5.7 MBO-35-22-Г-в МАНУЙЛОВО 1935 400 dpi (2015-11-17) details
manujlovo
Arkusz 5.6 MBO-35-22-Г-г ТОРМА 1935 400 dpi (2015-11-17) details
torma
Arkusz 5.3 MBO-35-22-Г-г БОЛ. ПУСТОМЕРЖА 1939 400 dpi (2015-11-17) details
bol. pustomerzha
Arkusz 4.7 MBO-35-23-А-а БОЛ. СИСТА 1933 400 dpi (2015-11-17) details
bol. sista
Arkusz 6.2 MBO-35-23-А-б МЕСТАНОВО 1939 400 dpi (2015-11-17) details
mestanovo
Arkusz 5.8 MBO-35-23-А-в БОЛ. КАРЧАНЫ 1935 400 dpi (2015-11-17) details
bol. karchany`
Arkusz 5.8 MBO-35-23-А-г ЧЕРЕНКОВИЦЫ 1935 400 dpi (2015-11-17) details
cherenkovicy`
Arkusz 5.5 MBO-35-23-Б-а БЕГУНИЦЫ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
begunicy`
Arkusz 5.5 MBO-35-23-Б-б СЛЕПИНО 1939 400 dpi (2015-11-17) details
slepino
Arkusz 5.6 MBO-35-23-Б-в АРТЮШКИНО 1939 400 dpi (2015-11-17) details
artyushkino
Arkusz 5.4 MBO-35-23-Б-г КЛОПИЦЫ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
klopicy`
Arkusz 4.9 MBO-35-23-В-а БОЛ. ХОТЫНИЦЫ 1939 400 dpi (2015-11-17) details
bol. xoty`nicy`
Arkusz 5.4 MBO-35-23-В-б КНЯЖЕВО 1939 400 dpi (2015-11-17) details
knyazhevo
Arkusz 5.4 MBO-35-23-Г-а ПЕЖОВИЦЫ 1935 400 dpi (2015-11-17) details
pezhovicy`
Arkusz 5.8 MBO-35-24-А-а КЛЯСИНА 1933 400 dpi (2015-11-17) details
klyasina
Arkusz 5.5 MBO-35-24-А-б ВИТИНО 1933 400 dpi (2015-11-17) details
vitino
Arkusz 5.2 MBO-35-24-А-в ТОРОСОВО 1933 400 dpi (2015-11-17) details
torosovo
Arkusz 5.8 MBO-35-24-А-г ГОРКИ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
gorki
Arkusz 5.7 MBO-35-24-Б-а ПЕРЕЯРОВО 1933 400 dpi (2015-11-17) details
pereyarovo
Arkusz 5.5 MBO-35-24-Б-б КЛХ. ТУРАНИЦЫ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
klx. turanicy`
Arkusz 5.2 MBO-35-24-Б-в ВОХОНОВО 1933 400 dpi (2015-11-17) details
voxonovo
Arkusz 5.5 MBO-35-24-Б-г Б. БОРНИЦЫ 1933 400 dpi (2015-11-17) details
b. bornicy`
Arkusz 5.0 MBO-35-24-Г-б 1941 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.9 MBO-35-24-Г-г 1941 400 dpi (2015-11-17) details
Arkusz 5.8 MBO-35-30-Б-б СООНУРМЕ 1936 400 dpi (2015-11-17) details
soonurme
Arkusz 5.5 MBO-35-30-Б-г КАУКВЕРЕ 1936 400 dpi (2015-11-17) details
kaukvere
Arkusz 5.6 MBO-35-30-Г-б ООНУРМЕ 1936 400 dpi (2015-11-17) details
oonurme
Arkusz 6.5 MBO-35-30-Г-г ЭННИКСААРЕ 1936 400 dpi (2015-11-17) details
e`nniksaare
Arkusz 5.6 MBO-35-31-А-а УНИКЮЛА 1936 400 dpi (2015-11-17) details
unikyula
Arkusz 5.3 MBO-35-31-А-б ВЫРНЫ 1936 400 dpi (2015-11-17) details
vy`rny`
Arkusz 4.7 MBO-35-31-Б-а КАЛИНА 1936 400 dpi (2015-11-17) details
kalina
Arkusz 5.6 MBO-35-31-Б-б ПУРУКЮЛА 1936 400 dpi (2015-11-17) details
purukyula
Arkusz 5.8 MBO-35-31-Б-в АТСАЛАМА 1936 400 dpi (2015-11-17) details
atsalama
Arkusz 5.7 MBO-35-31-В-а БОЛ. МУРАКА-СОО 1936 400 dpi (2015-11-17) details
bol. muraka-soo
Arkusz 5.8 MBO-35-31-В-б СААРЕБЯЛЬЯ 1936 400 dpi (2015-11-17) details
saarebyal`ya
Arkusz 6.4 MBO-35-31-В-в ТУДУЛИННА 1936 400 dpi (2015-11-17) details
tudulinna
Arkusz 6.3 MBO-35-31-В-г ЛЕММАКУ 1936 400 dpi (2015-11-17) details
lemmaku
Arkusz 6.3 MBO-35-31-Г-а ИИСАКУ 1936 400 dpi (2015-11-17) details
iisaku
Arkusz 5.5 MBO-35-31-Г-б ТАГА-ВАРЕСМЕТСА 1936 400 dpi (2015-11-17) details
taga-varesmetsa
Arkusz 6.5 MBO-35-31-Г-в ПОРСКОВО 1936 400 dpi (2015-11-17) details
porskovo
Arkusz 5.8 MBO-35-31-Г-г АЛАИЫЭ 1936 400 dpi (2015-11-17) details
alaiy`e`
Arkusz 5.4 MBO-35-32-А-а КУРТНА-АСУЛА 1936 400 dpi (2015-11-17) details
kurtna-asula
Arkusz 6.4 MBO-35-32-А-б ВИВИКОННА 1936 400 dpi (2015-11-17) details
vivikonna
Arkusz 6.1 MBO-35-32-А-в КУРАМЯЭ-КЮЛА 1936 400 dpi (2015-11-17) details
kuramyae`-kyula
Arkusz 6.0 MBO-35-32-А-г ПУХХАТУ 1936 400 dpi (2015-11-17) details
puxxatu
Arkusz 6.4 MBO-35-32-Б-а СИРГАЛА 1936 400 dpi (2015-11-17) details
sirgala
Arkusz 5.6 MBO-35-32-Б-б КРИУША 1936 400 dpi (2015-11-17) details
kriusha
Arkusz 6.3 MBO-35-32-Б-в ЛАЛЛИ 1936 400 dpi (2015-11-17) details
lalli
Arkusz 5.5 MBO-35-32-Б-г УУСНОВА 1936 400 dpi (2015-11-17) details
uusnova
Arkusz 5.2 MBO-35-32-В-б АГУСАЛУ 1936 400 dpi (2015-11-17) details
agusalu
Arkusz 6.3 MBO-35-32-В-в РЕМНИКУ 1936 400 dpi (2015-11-17) details
remniku
Arkusz 7.2 MBO-35-32-В-г ВАСКНАРВА 1936 400 dpi (2015-11-17) details
vasknarva
Arkusz 5.7 MBO-35-32-Г-а ОМУТИ 1936 400 dpi (2015-11-17) details
omuti
Arkusz 5.2 MBO-35-32-Г-б КОНДУСИ 1936 400 dpi (2015-11-17) details
kondusi
Arkusz 6.0 MBO-35-32-Г-в ВТРОЯ 1936 400 dpi (2015-11-17) details
vtroya
Arkusz 6.7 MBO-35-32-Г-г УГЛИЦА 1936 400 dpi (2015-11-17) details
uglica
Arkusz 5.4 MBO-35-33-А-а УСТЬЕ-ЖЕРДЯНКА 1936 400 dpi (2015-11-17) details
ust`e-zherdyanka
Arkusz 5.8 MBO-35-33-А-б НИЗЫ 1936 400 dpi (2015-11-17) details
nizy`
Arkusz 5.7 MBO-35-33-А-в КРАСНЕНКА 1939 400 dpi (2015-11-17) details
krasnenka