Wybierz kategorię:
Dla tej kategorii nie mamy skorowidza, a tylko listę arkuszy
Sortowanie listy: Typ listy:
ARCHEOLOGIA Mapy archeologiczne
Archeological maps

Arkusz 3.3 MBARCHEOLOGIA Grodzisko wczesnohistoryczne w Damnie. The pre-historic stronghold of Damno. 0 300 dpi (2014-02-08) details
Arkusz 17.6 MBARCHEOLOGIA Stanowiska archeologiczne w powiecie słupskim Archeological posts in the sub-district of Słupsk. 0 300 dpi (2014-02-08) details
AWOLANSKI Adam Wolański, Wojna polsko-rosyjska 1792 r
Adam Wolański, The Polish-Russian war of 1792

UWAGA, duży plik: 71.5 MBAWOLANSKI Adam Wolański, Wojna polsko-rosyjska 1792. Całość książki w formacie jpg/zip. Adam Wolański, the Polish-Russian War od 1792. The whole book in jpg/zip format. 1924 200 dpi (2013-08-17) details
UWAGA, duży plik: 72.3 MBAWOLANSKI Adam Wolański, Wojna polsko-rosyjska 1792. Całość książki w formacie pdf. Adam Wolański, the Polish-Russian War od 1792. the whole book in pdf format. 1924 200 dpi (2013-08-17) details
Arkusz 0.4 MBAWOLANSKI Adam Wolański, Wojna polsko-rosyjska 1792. Pochód Tormasowa pod Dorohuskiem, plan. Adam Wolański, the Polish-Russian War od 1792. Tormasov's march, a plan. 1924 200 dpi (2013-08-17) details
Arkusz 0.4 MBAWOLANSKI Adam Wolański, Wojna polsko-rosyjska 1792.
Bitwa pod Dubienką, plan.
Adam Wolański, the Polish-Russian War od 1792.
Battle of Dubienka, a plan.
1924 200 dpi (2013-08-17) details
Arkusz 0.3 MBAWOLANSKI Adam Wolański, Wojna polsko-rosyjska 1792.
Bitwa pod Zieleńcami, plan.
Adam Wolański, the Polish-Russian War od 1792.
Battle of Zieleńce, a plan.
1924 200 dpi (2013-08-17) details
BAZEWICZ2 J. M. Bazewicz; Atlas historyczny Polski, wydanie 2, 1918
J. M. Bazewicz; Historical Atlas of Poland, 2nd edition, 1918

Arkusz 6.1 MBBAZEWICZ2 Oruginalny plik, całość wydawnictwa The original file, the whole publication 1918 300 dpi (2013-06-22) details
J. M. Bazewicz, Atlas historyczny Polski, wydanie II, 1918
Arkusz 0.4 MBBAZEWICZ2 Polska oraz narody i plemiona słowiańskie za Mieczysława Igo (koniec X wieku) Poland and slavic nations and tribes at the time of Mieszko the 1st (the end of the 10th Centtury). 1918 300 dpi (2013-06-22) details
J. M. Bazewicz, Atlas historyczny Polski, wydanie II, 1918
Arkusz 0.7 MBBAZEWICZ2 Polska po rozejmie Andruszowskim 1667r i po pokoju Buczackim 1672., [] z.[iemie] odz.[yskane] po pok.[oju] Karłowickim 1699r. Poland after the Andruszów ceasefire of 1667 and after the Buczacz peace treaty of 1672. Lands recovered upon the Karłowice treaty of 1699. 1918 300 dpi (2013-06-22) details
J. M. Bazewicz, Atlas historyczny Polski, wydanie II, 1918
Arkusz 0.8 MBBAZEWICZ2 Polska u szczytu największej potęgi za Stefana Batorego Rok 1586. Poland at the height of her greatest power at the time Stephan Batory, year 1586. 1918 300 dpi (2013-06-22) details
J. M. Bazewicz, Atlas historyczny Polski, wydanie II, 1918
Arkusz 0.9 MBBAZEWICZ2 Polska w czasie 3 rozbiorów 1772, 1793 i 1795. | Księstwo Warszawskie. | Królestwo Polskie Utworz.[one na] Kongr.[esie] Wiedeń.[skim] w 1815 r. Poland in the time of the three partitions of 1772, 1793 and 1795. | The Duchy of Warsaw | the Kingdom of Poland created on the Congress of Vienna in 1815. 1918 300 dpi (2013-06-22) details
J. M. Bazewicz, Atlas historyczny Polski, wydanie II, 1918
Arkusz 0.7 MBBAZEWICZ2 Polska za Bolesława Chrobrego Rok 1025. | Polska w czasach podziałowych (po śmierci Bolesława Krzywoustego) Rok 1138. Poland in the time of Bolesław the Brave, year 1025 | Poland in the time of its parti 1918 300 dpi (2013-06-22) details
J. M. Bazewicz, Atlas historyczny Polski, wydanie II, 1918
Arkusz 0.8 MBBAZEWICZ2 Polska za Jana Olbrachta Rok 1500. Poland at the time of Jan Olbracht, year 1500. 1918 300 dpi (2013-06-22) details
J. M. Bazewicz, Atlas historyczny Polski, wydanie II, 1918
Arkusz 0.8 MBBAZEWICZ2 Polska za Wład. Łokietka Rok 1333. | Polska za Kazimierza Wgo Rok 1370. Poland at the time of Władysław Łokietek, year 1333 | Poland at the 1918 300 dpi (2013-06-22) details
J. M. Bazewicz, Atlas historyczny Polski, wydanie II, 1918
Arkusz 0.2 MBBAZEWICZ2 Strona tytułowa Title page. 1918 300 dpi (2013-06-22) details
J. M. Bazewicz, Atlas historyczny Polski, wydanie II, 1918
Arkusz 0.8 MBBAZEWICZ2 Polska po pokoju Dzieulińskim za Zygmunta III [Wazy] Rok 1618. Poland after the pease of Dywilino at the time of Zygmunt III [Waza], year 1618. 1920 300 dpi (2013-06-22) details
J. M. Bazewicz, Atlas historyczny Polski, wydanie II, 1918
BIAŁOWIEŻA Otton Hedemann Dzieje Puszczy Białowieskiej w epoce przedrozbiorowej (w okresie do 1798 roku)
Otton Hedemann, The history of the Białowieża Forest in the period before the partitioning of Poland (until 1798)

UWAGA, duży plik: 65.9 MBBIAŁOWIEŻA Otton Hedemann Dzieje Puszczy Białowieskiej w epoce przedrozbiorowej (w okresie do 1798 roku)
Całość, plik zip
Otton Hedemann, The History of the Białowieża Forest in the epoch before the partitions of Poland (before 1798).
Whole book, jpg/zip.
1928 200 dpi (2013-08-17) details
UWAGA, duży plik: 66.8 MBBIAŁOWIEŻA Otton Hedemann Dzieje Puszczy Białowieskiej w epoce przedrozbiorowej (w okresie do 1798 roku)
Całość, plik pdf
Otton Hedemann, The History of the Białowieża Forest in the epoch before the partitions of Poland (before 1798).
Whole book, pdf.
1939 200 dpi (2013-08-17) details
Arkusz 0.7 MBBIAŁOWIEŻA Otton Hedemann Dzieje Puszczy Białowieskiej w epoce przedrozbiorowej (w okresie do 1798 roku)
Mapa ekonomii królewskich Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Otton Hedemann, The History of the Białowieża Forest in the epoch before the partitions of Poland (before 1798).
Map of king's personal real estates in the Great Duchy of Lithuania.
1939 200 dpi (2013-08-17) details
Arkusz 0.5 MBBIAŁOWIEŻA Otton Hedemann Dzieje Puszczy Białowieskiej w epoce przedrozbiorowej (w okresie do 1798 roku)
Mapa Puszczy białowieskiej 1
Otton Hedemann, The History of the Białowieża Forest in the epoch before the partitions of Poland (before 1798).
Map of the białowieża Forest 1
1939 200 dpi (2013-08-17) details
Arkusz 0.6 MBBIAŁOWIEŻA Otton Hedemann Dzieje Puszczy Białowieskiej w epoce przedrozbiorowej (w okresie do 1798 roku)
Mapa Puszczy białowieskiej 2
Otton Hedemann, The History of the Białowieża Forest in the epoch before the partitions of Poland (before 1798).
Map of the białowieża Forest 2
1939 200 dpi (2013-08-17) details
Arkusz 0.5 MBBIAŁOWIEŻA Otton Hedemann Dzieje Puszczy Białowieskiej w epoce przedrozbiorowej (w okresie do 1798 roku)
Mapa Puszczy białowieskiej 3
Otton Hedemann, The History of the Białowieża Forest in the epoch before the partitions of Poland (before 1798).
Map of the białowieża Forest 3
1939 200 dpi (2013-08-17) details
Arkusz 0.5 MBBIAŁOWIEŻA Otton Hedemann Dzieje Puszczy Białowieskiej w epoce przedrozbiorowej (w okresie do 1798 roku)
Mapa Puszczy białowieskiej 4
Otton Hedemann, The History of the Białowieża Forest in the epoch before the partitions of Poland (before 1798).
Map of the białowieża Forest 4
1939 200 dpi (2013-08-17) details
Arkusz 1.0 MBBIAŁOWIEŻA Otton Hedemann Dzieje Puszczy Białowieskiej w epoce przedrozbiorowej (w okresie do 1798 roku)
Mapa Puszczy białowieskiej 5
Otton Hedemann, The History of the Białowieża Forest in the epoch before the partitions of Poland (before 1798).
Map of the białowieża Forest 5
1939 200 dpi (2013-08-17) details
Arkusz 1.0 MBBIAŁOWIEŻA Otton Hedemann Dzieje Puszczy Białowieskiej w epoce przedrozbiorowej (w okresie do 1798 roku)
Mapa Puszczy białowieskiej 6
Otton Hedemann, The History of the Białowieża Forest in the epoch before the partitions of Poland (before 1798).
Map of the białowieża Forest 6
1939 200 dpi (2013-08-17) details
Arkusz 0.8 MBBIAŁOWIEŻA Otton Hedemann Dzieje Puszczy Białowieskiej w epoce przedrozbiorowej (w okresie do 1798 roku)
Mapa Puszczy białowieskiej 7
Otton Hedemann, The History of the Białowieża Forest in the epoch before the partitions of Poland (before 1798).
Map of the białowieża Forest 2
1939 200 dpi (2013-08-17) details
empty


Arkusz 6.0 MBempty GROBY KAMIENNE SKRZYNKOWE W PRUSACH KRÓLEWSKICH... 0 400 dpi (2018-03-14) details
Arkusz 20.1 MBempty EUROPA 1815-1871 1955 400 dpi (2021-11-21) details
NAPOLEON Kurs historii wojen. Wojny napoleońskie, z atlasem, Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa 1921
A course of the history of wars. The Napoleonic wars, incl. an atlas; The Central Publishing House of the Army, Warsaw 1921

UWAGA, duży plik: 251.2 MBNAPOLEON Wojny napoleońskie z atlasem Napoleonic Wars, with an atlas ± 1930 300 dpi (2014-03-15) details
tekst / text
UWAGA, duży plik: 75.7 MBNAPOLEON Wojny napoleońskie z atlasem NApoleonic Wars, with an atlas ± 1930 300 dpi (2014-03-15) details
atlas
NIEWIADOMSKI1 Atlas do Dziejów Polski zawierający 13 mapek kolorowych, podług najlepszych źródeł opracował E. Niewiadomski. [wyd. 1, 1908]
An atlas for the history of Poland, containing 13 small maps in colour, elaborated by E. Niewiadomski upon the best authorities [ed. 1, 1908]

Arkusz 3.9 MBNIEWIADOMSKI1 Królestwo Polskie utworzone r. 1815 na Kongresie Wiedeńskim. The Kingdon of Poland created at the Congress of Vienna in 1815. 1908 300 dpi (2013-06-22) details
Atlas do Dziejów Polski zawierający 13 mapek kolorowych, podług najlepszych źródeł opracował E. Niewiadomski.
Arkusz 3.5 MBNIEWIADOMSKI1 Księstwo Warszawskie utworzone przez Napoleona I, r. 1807, powiększone 1809. The Duchy of Warsaw creaated by Napoleon 1st in 1807, extended in 1809. 1908 300 dpi (2013-06-22) details
Atlas do Dziejów Polski zawierający 13 mapek kolorowych, podług najlepszych źródeł opracował E. Niewiadomski.
UWAGA, duży plik: 48.2 MBNIEWIADOMSKI1 Plik oryginalny, całość publikacji. Original file, the whole publication. 1908 300 dpi (2013-06-22) details
Atlas do Dziejów Polski zawierający 13 mapek kolorowych, podług najlepszych źródeł opracował E. Niewiadomski.
Arkusz 3.8 MBNIEWIADOMSKI1 Polska po rozejmie Andruszowskim i traktacie Buczackim r. 1673. Poland after the Andruszów ceasefire and the Buczacz Treaty, year 1673. 1908 300 dpi (2013-06-22) details
Atlas do Dziejów Polski zawierający 13 mapek kolorowych, podług najlepszych źródeł opracował E. Niewiadomski.
Arkusz 3.1 MBNIEWIADOMSKI1 Polska przez Bolesława Krzywoustego między synów podzielona. r. 1139. Poland divided by Bolesław Krzywousty between his sons, year 1139. 1908 300 dpi (2013-06-22) details
Atlas do Dziejów Polski zawierający 13 mapek kolorowych, podług najlepszych źródeł opracował E. Niewiadomski.
Arkusz 3.0 MBNIEWIADOMSKI1 Polska w podziałach r. 1279. - Bolesław Wstydliwy książę krakowski. - Litwa epoki Wojsiełka. Poland in the time of divisions - Bolesław Wstydliwy prince of Kraków - Lithuania of the epoch of Woisiejk. 1908 300 dpi (2013-06-22) details
Atlas do Dziejów Polski zawierający 13 mapek kolorowych, podług najlepszych źródeł opracował E. Niewiadomski.
Arkusz 3.3 MBNIEWIADOMSKI1 Polska za Bolesława Chrobrego r. 1025. Poland at the time of Bolesław the Brave, year 1025. 1908 300 dpi (2013-06-22) details
Atlas do Dziejów Polski zawierający 13 mapek kolorowych, podług najlepszych źródeł opracował E. Niewiadomski.
Arkusz 3.9 MBNIEWIADOMSKI1 Polska za Kazimierza Jagiellończyka r. 1466. Poland at the time of Casimr the Jagiellonian, year 1466. 1908 300 dpi (2013-06-22) details
Atlas do Dziejów Polski zawierający 13 mapek kolorowych, podług najlepszych źródeł opracował E. Niewiadomski.
Arkusz 3.4 MBNIEWIADOMSKI1 Polska za Kazimierza Wielkiego. r. 1370. Dzierżawy litewskie Olgierda. Poland at the time of Casimir the Great - Lithuanian hereditary land of Olgierd. 1908 300 dpi (2013-06-22) details
Atlas do Dziejów Polski zawierający 13 mapek kolorowych, podług najlepszych źródeł opracował E. Niewiadomski.
Arkusz 3.2 MBNIEWIADOMSKI1 Polska za Mieczysława I-ego r. 992. Poland at the time of Mieszko 1st, yesr 992. 1908 300 dpi (2013-06-22) details
Atlas do Dziejów Polski zawierający 13 mapek kolorowych, podług najlepszych źródeł opracował E. Niewiadomski.
Arkusz 4.0 MBNIEWIADOMSKI1 Polska za Stefana Batorego r. 1586. Podział ziem według Unii Lubelskiej r. 1569. Poland at the time of Stefan Batory - Partision of lands as per the Lublin Union of 1569. 1908 300 dpi (2013-06-22) details
Atlas do Dziejów Polski zawierający 13 mapek kolorowych, podług najlepszych źródeł opracował E. Niewiadomski.
Arkusz 3.2 MBNIEWIADOMSKI1 Polska za Władysława Łokietka r. 1333. Dzierżawy litewskie Gedymina. Poland at the time of Władysław Łokietek - Lithuanian hereditary lands of Giedymin. 1908 300 dpi (2013-06-22) details
Atlas do Dziejów Polski zawierający 13 mapek kolorowych, podług najlepszych źródeł opracował E. Niewiadomski.
Arkusz 0.7 MBNIEWIADOMSKI1 Przedmowa Foreword. 1908 300 dpi (2013-06-22) details
Atlas do Dziejów Polski zawierający 13 mapek kolorowych, podług najlepszych źródeł opracował E. Niewiadomski.
Arkusz 3.9 MBNIEWIADOMSKI1 Rozbiory Polski r. 1772, 1793, 1795. The partitions of Poland of 1772, 1793, 1795. 1908 300 dpi (2013-06-22) details
Atlas do Dziejów Polski zawierający 13 mapek kolorowych, podług najlepszych źródeł opracował E. Niewiadomski.
Arkusz 0.7 MBNIEWIADOMSKI1 Strona tytułowa Title page. 1908 300 dpi (2013-06-22) details
Atlas do Dziejów Polski zawierający 13 mapek kolorowych, podług najlepszych źródeł opracował E. Niewiadomski.
Arkusz 5.1 MBNIEWIADOMSKI1 Ziemie zajęte przez plemiona słowiańskie w epoce monarchii Karola Wielkiego. Lands settled by slavis tribes in the epoch of Charlemagne. 1908 300 dpi (2013-06-22) details
Atlas do Dziejów Polski zawierający 13 mapek kolorowych, podług najlepszych źródeł opracował E. Niewiadomski.
NIEWIADOMSKI4 Atlas do dziejów Polski zawierający 14 mapek barwnych; według Lelewela i innych do użytku szkolnego opracował Eligiusz Niewiadomski [wyd. 4, 1920]
An atlas for the history of Poland, containing 14 maps in colour, according to Lelewel and others for school use elaborated Eligiusz Niewiadomski [ed. 4, 1920]

Arkusz 1.5 MBNIEWIADOMSKI4 Indeks miejscowości [1] Index of localities [1] 1920 300 dpi (2014-03-15) details
Atlas do dziejów Polski, wyd 2
Arkusz 0.9 MBNIEWIADOMSKI4 Indeks miejscowości [2] Index of localities [2] 1920 300 dpi (2014-03-15) details
Atlas do dziejów Polski, wyd 2
Arkusz 0.7 MBNIEWIADOMSKI4 Karta tytułowa Title page 1920 300 dpi (2014-03-15) details
Atlas do dziejów Polski, wyd 2
Arkusz 4.2 MBNIEWIADOMSKI4 Królestwo Polskie, 1815 The Kingdom of Poland, year 1815 1920 300 dpi (2014-03-15) details
Atlas do dziejów Polski, wyd 2
Arkusz 4.2 MBNIEWIADOMSKI4 Księstwo Warszawskie, 1807-1809 The Dutchy of Warsaw, years 1807-1809 1920 300 dpi (2014-03-15) details
Atlas do dziejów Polski, wyd 2
Arkusz 1.2 MBNIEWIADOMSKI4 Okładka Cover 1920 300 dpi (2014-03-15) details
Atlas do dziejów Polski, wyd 2
Arkusz 0.7 MBNIEWIADOMSKI4 Okładka 2 Cover 2 1920 300 dpi (2014-03-15) details
Atlas do dziejów Polski, wyd 2
Arkusz 0.4 MBNIEWIADOMSKI4 Okładka [3] Cover [3] 1920 300 dpi (2014-03-15) details
Atlas do dziejów Polski, wyd 2
Arkusz 0.6 MBNIEWIADOMSKI4 Okładka [4] Cover [4] 1920 300 dpi (2014-03-15) details
Atlas do dziejów Polski, wyd 2
Arkusz 1.8 MBNIEWIADOMSKI4 Okładka [5] Cover [5] 1920 300 dpi (2014-03-15) details
Atlas do dziejów Polski, wyd 2
Arkusz 5.0 MBNIEWIADOMSKI4 Polska po rozejmie andruszowskim i traktacie buczackim, 1673 Poland after the armistice of Andruszów and the treaty of Buczacz, year 1673 1920 300 dpi (2014-03-15) details
Atlas do dziejów Polski, wyd 2
Arkusz 4.5 MBNIEWIADOMSKI4 Polska w ostatnim 10-leciu XV wieku Poland in the last decade of the 15th century 1920 300 dpi (2014-03-15) details
Atlas do dziejów Polski, wyd 2
Arkusz 4.4 MBNIEWIADOMSKI4 Polska w podziałach, 1279 Poland in divisions, year 1279 1920 300 dpi (2014-03-15) details
Atlas do dziejów Polski, wyd 2
Arkusz 4.5 MBNIEWIADOMSKI4 Polska w XVIII wieku Poland in the 18th century 1920 300 dpi (2014-03-15) details
Atlas do dziejów Polski, wyd 2
Arkusz 4.7 MBNIEWIADOMSKI4 Polska za Bolesława Chrobrego, 1025 Poland in the time of Bolesław the Brave, year 1025 1920 300 dpi (2014-03-15) details
Atlas do dziejów Polski, wyd 2
Arkusz 4.4 MBNIEWIADOMSKI4 Polska za Bolesława Krzywoustego podzielona, 1138 Poland in the times of Bolesław Krzywousty, being divided, year 1138 1920 300 dpi (2014-03-15) details
Atlas do dziejów Polski, wyd 2
Arkusz 4.3 MBNIEWIADOMSKI4 Polska za Kazimierza Wielkiego, 1370 Poland in the times of Kazimierz the Great, year 1370 1920 300 dpi (2014-03-15) details
Atlas do dziejów Polski, wyd 2
Arkusz 3.9 MBNIEWIADOMSKI4 Polska za Mieczysława I, 992 Poland in the times of Mieszko I, year 992 1920 300 dpi (2014-03-15) details
Atlas do dziejów Polski, wyd 2
Arkusz 4.5 MBNIEWIADOMSKI4 Polska za Stefana Batorego, 1586 Poland in the times of Stefan Batory, year 1586 1920 300 dpi (2014-03-15) details
Atlas do dziejów Polski, wyd 2
Arkusz 4.6 MBNIEWIADOMSKI4 Polska za Władysława Łokietka, 1333 Poland in the times of Władysław Łokietek, year 1333 1920 300 dpi (2014-03-15) details
Atlas do dziejów Polski, wyd 2
Arkusz 1.0 MBNIEWIADOMSKI4 Przedmowa Foreword 1920 300 dpi (2014-03-15) details
Atlas do dziejów Polski, wyd 2
Arkusz 4.2 MBNIEWIADOMSKI4 Rozbiory Polski 1772, 1793, 1795 Partitions of Poland, years 1772, 1793, 1795 1920 300 dpi (2014-03-15) details
Atlas do dziejów Polski, wyd 2
Arkusz 4.5 MBNIEWIADOMSKI4 Ziemie zajęte przez plemiona słowiańskie Lands taken by Slavic tribes 1920 300 dpi (2014-03-15) details
Atlas do dziejów Polski, wyd 2
PODHALE Mapy Podhala
Maps of the Podhale region
Karten der Region von Podhale
Arkusz 6.4 MBPODHALE Oswald Balzer. O Morskie Oko. Wywód praw polskich przed sądem polubownym w Gradcu. [mapa] Oswald Balzer. In defense of Morskie Oko. The exposition of Polish rights before the Court of Concilliation in Gratz. [map] 1902 300 dpi (2014-03-15) details
Mapa dawnego przebiegu granicy Polski w Tatrach do średniowiecza, bardzo odmiennego od jej obecnego przebiegu. / A map of the former course of Poland's border in the Tatra Mountains since the Middle Ages, very different from its present course.
UWAGA, duży plik: 247.7 MBPODHALE Oswald Balzer. O Morskie Oko. Wywód praw polskich przed sądem polubownym w Gradcu. [tekst] Oswald Balzer. In defense of Morskie Oko. The exposition of Polish rights before the Court of Concilliation in Gratz. [text] 1902 300 dpi (2014-03-15) details
książka / book
Arkusz 4.8 MBPODHALE Mapa historyczna Sądecczyzny 1629 r. Oprac. nauk. H. Stamirski. A historic map of the Nowy Sącz region. Scholarly edited by H. Stamirski. ± 1957 300 dpi (2014-03-31) details
Arkusz 25.0 MBPODHALE Maria Dobrowolska - Mapa rozwoju osadnictwa i zalesienia w dorzeczu Wisłoki, Białej Dunajcowej i dolnego Sanu od czasów przedhistorycznych do końca XIV w. Maria Dobrowolska - Map of the history of forest stand and human settlement in the river basin of Wisłok, Biała Dunajcowa and lower San, from prehistoric times to the end of 14th century. ± 1960 300 dpi (2013-04-28) details
POLAND Mapy Polski
Maps of Poland
Karten von Polen
Arkusz 21.6 MBPOLAND Mappa Polski za Stanisława Augusta w roku 1772. Wydana nakładem S. Orgelbranda w Warszawie roku 1849. Map of Poland at the time of [King] Stanisław Aust [Ponaitowski] in the year 1772. Published at the expense of S. Orgelbrand in Warsaw in 1849. 1849 300 dpi (2013-06-22) details
Arkusz 22.4 MBPOLAND Jan Babirecki Mapa Rzeczypospolitej Polskiej z przydaniem kart orientacyjnych trzech podziałów, Ks. Warszawskiego i okręgi Wolnego Miasta Krakowa. Wydanie czwarte. Jan Babirecki A map of the Republic of Poland [1771] with addition of maps of the three partions, The Duchy of Warsaw and the district of the Free City of Kaków ± 1900 300 dpi (2013-06-22) details
mapa / map
Arkusz 0.2 MBPOLAND Jan Babirecki Mapa Rzeczypospolitej Polskiej z przydaniem kart orientacyjnych trzech podziałów, Ks. Warszawskiego i okręgi Wolnego Miasta Krakowa. Wydanie czwarte. Jan Babirecki A map of the Republic of Poland [1771] with addition of maps of the three partions, The Duchy of Warsaw and the district of the Free City of Kaków ± 1900 300 dpi (2013-06-22) details
okładka tył / back cover
Arkusz 0.2 MBPOLAND Jan Babirecki Mapa Rzeczypospolitej Polskiej z przydaniem kart orientacyjnych trzech podziałów, Ks. Warszawskiego i okręgi Wolnego Miasta Krakowa. Wydanie czwarte. Jan Babirecki A map of the Republic of Poland [1771] with addition of maps of the three partions, The Duchy of Warsaw and the district of the Free City of Kaków ± 1900 300 dpi (2013-06-22) details
okładka przód / front cover
Arkusz 2.3 MBPOLAND Sujkowski, Szlaki drogowe do XV w Sujkowski, Road courses until 15th century 1921 300 dpi (2014-03-15) details
mapa załacznikowa / an appendix map
Arkusz 10.9 MBPOLAND MAPA HISTORYCZNA POLSKI 1930 600 dpi (2018-03-13) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa MAPA HISTORYCZNA POLSKI (Walerian Heck) - obwoluta 1930 400 dpi (2018-03-13) details.png
PRĄDZYŃSKI Pamiętniki Prądzyńskiego - Powstanie Listopadowe 1831 r.
Prądzyński's Memoirs - The November Insurrection of 1831

Arkusz 1.7 MBPRĄDZYŃSKI Mapa: Croquis Grochów - Wawer Map: A sketch - Grochów - Wawer ± 1900 300 dpi (2014-03-15) details
mapa załącznikowa do Pamiętników Prądzyńskiego t. 4 / an appendix map to the Memoirs of Prądzyński, vol. 4
Arkusz 0.9 MBPRĄDZYŃSKI Mapa: Dembe Wielkie Map: Dembe Wielkie ± 1900 300 dpi (2014-03-15) details
mapa załącznikowa do Pamiętników Prądzyńskiego t. 4 / an appendix map to the Memoirs of Prądzyński, vol. 4
Arkusz 0.9 MBPRĄDZYŃSKI Mapa: Iganie Map: Iganie ± 1900 300 dpi (2014-03-15) details
mapa załącznikowa do Pamiętników Prądzyńskiego t. 4 / an appendix map to the Memoirs of Prądzyński, vol. 4
Arkusz 1.1 MBPRĄDZYŃSKI Mapa: Operacje - Powstanie Listopadowe Map: Operations - The November Insurrection ± 1900 300 dpi (2014-03-15) details
mapa załącznikowa do Pamiętników Prądzyńskiego t. 4 / an appendix map to the Memoirs of Prądzyński, vol. 4
Arkusz 0.7 MBPRĄDZYŃSKI Mapa: Ostrołęka Map: Ostrołęka ± 1900 300 dpi (2014-03-15) details
mapa załącznikowa do Pamiętników Prądzyńskiego t. 4 / an appendix map to the Memoirs of Prądzyński, vol. 4
Arkusz 0.5 MBPRĄDZYŃSKI Mapa: Rogoźnia i Międzyrzec Map: Rogoźnia and Międzyrzec ± 1900 300 dpi (2014-03-15) details
mapa załącznikowa do Pamiętników Prądzyńskiego t. 4 / an appendix map to the Memoirs of Prądzyński, vol. 4
UWAGA, duży plik: 537.6 MBPRĄDZYŃSKI Prądzyński, Pamiętniki, tom 1 Prądzyński, Memoirs, vol. 1 ± 1900 300 dpi (2014-03-15) details
tekst książki / text of the book
UWAGA, duży plik: 602.5 MBPRĄDZYŃSKI Prądzyński, Pamiętniki, tom 2 Prądzuński, Memoirs, vol. 2 ± 1900 300 dpi (2014-03-15) details
tekst książki / text of the book
UWAGA, duży plik: 457.6 MBPRĄDZYŃSKI Prądzyński, Pamiętniki, tom 4 Prądzyński, Memoirs, vol. 4 ± 1900 300 dpi (2014-03-15) details
tekst książki / text of the book
UWAGA, duży plik: 573.8 MBPRĄDZYŃSKI Tom wstępny do Pamiętników Prądzyńskiego: Moszyński, Geneza Powstania Listopadowego Introductory volume to the Prądzyński's Memoirs : Moszyński, The Origins of the November Insurrection ± 1900 300 dpi (2014-03-15) details
tekst książki / text of the book
ŚLĄSK Mapy historyczne Śląska
Historic maps of Silesia
Historische Karten von Schlesien
Arkusz 0.5 MBŚLĄSK Dobra raciborskie w 1567 r The real estates of Racibórz in 1567 0 200 dpi (2014-04-07) details
TOKARZ Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831; z atlasem map, Warszawa 1930
Wacław Tokarz, The Polish-Russian war of 1831; incl. an atlas of maps, Warsaw 1930

Arkusz 0.6 MBTOKARZ Karta tytułowa Title page. 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.6 MBTOKARZ Okładka tylna. Back cover. 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.5 MBTOKARZ Oleat nr 1 a do szkicu nr 7. Bitwa pod Wawrem (położenie o godz. 11). Overlay 1a to outline 7. The battle at Wawer (situation at 11 a.m.). 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.1 MBTOKARZ Oleat nr 1 b do szkicu nr 7. Bitwa pod Wawrem (położenie o godz. 12:30). Overlay 1b to outline 7. The battle of Wawer (situation at 1:30 p.m.) 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.1 MBTOKARZ Oleat nr 2 do szkicu nr 7. Pierwsze natarcie Rosjan na Olszynkę. Overlay 2 to outline 7. The first attack of Russians on Olszynka. 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.2 MBTOKARZ Oleat nr 3 do szkicu nr 7. Pierwsza bitwa pod Białołęką 24. II. Overlay 3 to outline 7. The first battle of Białołęka on 24th February. 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 1.1 MBTOKARZ Oleat nr 4 do szkicu nr 7. Druga bitwa pod Białołęką 25 II. Overlay 3 to outline 7. The second battle of Białołęka on 25th February. 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.2 MBTOKARZ Oleat nr 5 a do szkicu nr 7. Bitwa pod Grochowem (według Klemensowskiego).. Położenie przed g. 9 rano. Overlay 5a to outline 7. The battle of Grochów (as per Klemensowski). The situation at 9 a.m. 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.2 MBTOKARZ Oleat nr 5 b do szkicu nr 7. Bitwa pod Grochowem. Położenie po godzinie 9 rano. Overlay 5b to outline 7. The battle of Grochów (as per Klemensowski). The situation aftter 9 a.m. 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.7 MBTOKARZ Oleat nr 5 e do szkicu nr 7. Bitwa pod Grochowem (według Klemensowskiegs). Wieczorem po szarży kirasjewó odwrót. Overlay 5e to outline 7. The battle of Grochów (as per Klemensowski). A retreat in the evening after a cavalry charge. 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
UWAGA, duży plik: 62.1 MBTOKARZ Oryginalny plik. Original file. 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.2 MBTOKARZ Szkic nr 1. Szkic dyslokacji wojska rosyjskiego w przededniu wojny. Outline 1. An outline of deployment of the Russian army in the eve of the war. 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.2 MBTOKARZ Szkic nr 10. Ugrupowanie korpusu VI w d[niu] 30 III. Outline 10. Deployment of 6th Corps on 30 MArch. 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.7 MBTOKARZ Szkic nr 11. Powstanie na Litwie i Rusi. Outline 11. The uprising in Lithuania and Byelorussia 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 2.2 MBTOKARZ Szkic nr 11. Powstanie na Litwie i Rusi.
---
obraz odwrócony w położenie naturalne
Outline 11. The uprising in Lithuania and Byelorussia
---
image rotated into its natural position
300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.3 MBTOKARZ Szkic nr 12. Biwa pod Dębem Wielkiem. Outline 12. The battle od Dębe Wielkie 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.3 MBTOKARZ Szkic nr 13. Położenie w dn. 9-10 IV. (Odwrót flankowy Dybicza znad Wieprza do Siedlec). Outline 13. Situation on 9th - 10th April (a flank retreat of Dybicz from Wieprz river to Siedlce). 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.6 MBTOKARZ Szkic nr 14a. Bitwa pod Iganiami (według szkicu Prądzyńskiego znajdującego się w zbiorach Klemensowskiego). Outline 14a. the battle of Iganie (as per Prądzyński's outline in the Klemensowski's collection). 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.6 MBTOKARZ Szkic nr 14b. Bitwa pod Iganiami (według szkicu Prądzyńskiego znajdującego się w zbiorach Klemensowskiego). Outline 14b. the battle of Iganie (as per Prądzyński's outline in the Klemensowski's collection). 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.6 MBTOKARZ Szkic nr 14c. Bitwa pod Iganiami (według szkicu Prądzyńskiego znajdującego się w zbiorach Klemensowskiego). Outline 14c. the battle of Iganie (as per Prądzyński's outline in the Klemensowski's collection). 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.6 MBTOKARZ Szkic nr 14d. Bitwa pod Iganiami (według szkicu Prądzyńskiego znajdującego się w zbiorach Klemensowskiego). Outline 14d. the battle of Iganie (as per Prądzyński's outline in the Klemensowski's collection). 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 5.4 MBTOKARZ Szkic nr 15. Manewr Dybicza na Mińsk Mazowiecki (Powiększenie mapy Richtera). Outline 15. Dybicz's manoeuver towards Mińsk Mazowiecki (enlarged Richter's map). 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.3 MBTOKARZ Szkic nr 16. Wyprawa Dwernickiego na Wołyń. Outline 16. Dwernicki's expedition to Wolhynia. 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.6 MBTOKARZ Szkic nr 17a. Bitwa pod Boremlem (według szkicu znajdującego się w zbiorach Klemensowskiego) Outline 17a. the battle of boremel (as per an outline in the Klemensowki's collection). 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.6 MBTOKARZ Szkic nr 17b. Bitwa pod Boremlem (według szkicu znajdującego się w zbiorach Klemensowskiego) Outline 17b. the battle of boremel (as per an outline in the Klemensowki's collection). 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.4 MBTOKARZ Szkic nr 18. Powstanie Wołynia, Podola i Ukrainy. Outline 18. Uprising of Wolhynia, Podole and Ukraine. 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.4 MBTOKARZ Szkic nr 19. Bitwa pod Wronowem (według szkicu znajdującego się z biorach Klemensowskiego). Outline 19. The battle of Wronów (as per an outline in the Klemensowski's collection). 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.2 MBTOKARZ Szkic nr 20. Bitwa pod Kazimierzem. Outline 20. The battle of Kazimierz. 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 1.6 MBTOKARZ Szkic nr 21. Okolice Firleja (Powiększenie mapy Richtera). Outline 21. Neighbourhood of Firlei (enarlged Richter's map). 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 2.1 MBTOKARZ Szkic nr 22. Okolice Lubartowa (Powiększenie mapy Richtera). Outline 22. Neighbourhood of Lubartów (enlarged Richter's map). 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 1.1 MBTOKARZ Szkic nr 23. Wyprawa na gwardię. Outline 23. Expedition against [Russian] guard units. 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 1.8 MBTOKARZ Szkic nr 24. Okolice nad Rużem (Powiększenie mapy Richtera). Outline 24. Neighbourhoods ner Ruż (enlarged Richer's map). 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 1.3 MBTOKARZ Szkic nr 25. Okolice Nura (Powiększenie mapy Richtera). Outline 25. Neighbourhood of Nur (enlarged Richer's map). 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.5 MBTOKARZ Szkic nr 26. Teren działań wojska polskiego w dniach 24-26 V 1831 r według mapy Kwatermistrzowska Wojsk.[a] Polsk.[iego] Outline 26. Area of action of Polish army during 24-26th May 1831, based on the map of the Polish Quartemaster Service. 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.5 MBTOKARZ Szkic nr 27 a. Mapka ppłk. Klemensowskiego przedstawiająca rozmieszczneie wojsk polskich w dniu 25. V 1831 o godz. 11. Outline 27a. An outline map of Deputy Colonel Klemensowski showing the deployment of Polish army on 25th May 1831 at 11 a.m. 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.5 MBTOKARZ Szkic nr 27 b. [ Ostrołęka ] Natarcie 3 dywizji piechoty. Outline 27b. Attack of the 3rd Infantry Division [ Ostrołęka ] 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.5 MBTOKARZ Szkic nr 27 c. [ Ostrołęka ] Natarcie 1 dywizji oiechoty. Outline 27c. Attack of 1st Infantry Division [ Ostrołęka ] 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.4 MBTOKARZ Szkic nr 27 d. [ Ostrołęka ] Szarża kawalerii. Outline 27d. Cavalry charge [ Ostrołęka ] 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.4 MBTOKARZ Szkic nr 27 e. [ Ostrołęka ] Przeciwnatarcie bryg. Krasickiego i Muchowskiego. Outline 27e. Counterattack of Krasicki and Muchowski brigades. 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.4 MBTOKARZ Szkic nr 27 f. [ Ostrołęka ] Szarża 4 baterii lekkokonnej. Outline 27e. Charge of 4th Light Horse Battery. 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 1.3 MBTOKARZ Szkic nr 28. Okolice Rajgrodu (Powiększenie mapy Richtera). Outline 27f. Neighbourhood of Rajgród (enlarged Richter;s map). 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.4 MBTOKARZ Szkic nr 29. Bitwa pod Górami Ponarskimi. Outline 29. The battle of Górki Ponarskie. 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.3 MBTOKARZ Szkic nr 30. Katastrofa Giełguda i Chłapowskiego. Outline 30. Catastrophy of Giełgud and Chłapowski. 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.7 MBTOKARZ Szkic nr 31. Odwrót Dembińskiego. Outline 31. Dembiński's retreat. 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 2.3 MBTOKARZ Szkic nr 31. Odwrót Dembińskiego.
---
obraz odwrócony w położenie naturalne
Outline 31. Dembiński's retreat.
---
image rotated in its natural position
300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 3.1 MBTOKARZ Szkic nr 32 a. Okolice Łysobyk (Powiększenie mapy Richtera). Outline 32a. Neighbourhood of Łysobyki (enargement of Richter's map). 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.4 MBTOKARZ Szkic nr 32. Bitwa gen. Turny pod Budziskami na zasadzie szkicu płk. Klemensowiskiego. Outline 32. General Tima's battle at Budziska, based on Colonel Klemensowski's outline. 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 2.8 MBTOKARZ Szkic nr 34. Okolice Raciąża (Powiększenie mapy Richtera). Outline 34/ Neighbourhoods of Raciąż (enargement of Richter's map). 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 3.3 MBTOKARZ Szkic nr 35. Linia Bzury i Rawki (Powiększenie mapy Richtera) Outline 35. Line of Bzura nad Rawka (enlarged Richter's map). 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.3 MBTOKARZ Szkic nr 36. Działania Rüdigera i S. Rózyckiego. Outline 36. Actions of Rüdigera and S. Różycki. 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 4.3 MBTOKARZ Szkic nr 37. Okolice Międzyrzecza (Powiększenie mapy Richtera). Outline 37. Neighbourhood of Międzyrzecz (enlarged Richter's map). 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 3.1 MBTOKARZ Szkic nr 38. Koniec Ramorina (powiększenie mapy Richtera). Outline 38. The end of Ramorino (enlagement of Richter's map). 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 1.9 MBTOKARZ Szkic nr 39. Plan umocnień Warszawy. Ze zbioru pułkownika Klemensowskiego. Outline 39. Plan of fortification of Warsaw. From Colonel Klemensowski's collection. 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.8 MBTOKARZ Szkic nr 5. Okolice Stoczka (Powiększenie mapy Richtera). Outline 5. Neighbourhoods of Stoczek (enlarged Richter's map). 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 1.6 MBTOKARZ Szkic nr 53. Marsz flankowy Paskiewicza do Osieka i jego posunięcie się na linię Bzury. Outline 53. A flank march of Paskiewicz to Osiek and his move to the line of Bzura river. 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.4 MBTOKARZ Szkic nr 6. Bitwa pod Dobrem (według Klemensowskiego). Outline 6. The battle of Dobre (as per Klemensowski). 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 6.8 MBTOKARZ Szkic nr 7. Równina pod Pragą. Ze zbioru pułkownika Klemensowskiego. Outline 7. The plain near Praga. From Colonel Klemensowski's collection. 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.5 MBTOKARZ Szkic nr 8. Okolice Nowej Wsi (Powiększenie mapy Richtera). Outline 8. Neighbourhood of Nowa wieś (enlarged Richter's map). 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
Arkusz 0.3 MBTOKARZ Szkic nr 9. Armia Dybicza na leżach zimowych. Outline 9. Dybicz's army in its winter quarters. 300 dpi (2013-06-22) details
Wacław Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Atlas. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa 1930.
TRYLOGIA Tadeusz Prauss; Topografia "Trylogii" Henryka Sienkiewicza
Tadeusz Prauss; Topography of "The Trilogy" by Henryk Sienkiewicz

Arkusz 3.5 MBTRYLOGIA Mapa 1. Obejmująca miejscowości znajdujące się poza Rzplitą Polską i jej krajami ościennemi. Map 1. Containing localities outside the Commonwealth of Poland and lands neighbouring to her. 1930 300 dpi (2014-03-31) details
Arkusz 4.8 MBTRYLOGIA Mapa 2. Obejmująca miejscowości i wykres ważniejszych szlaków w "Ogniem i mieczem" Map 2. Containing the localities and the delineation of main routes in "With Fire and Sword" 1930 300 dpi (2014-03-31) details
Arkusz 4.6 MBTRYLOGIA Mapa 3. Obejmująca miejscowości i wykres ważniejszych szlaków w "Potopie" Map 3. Containing the localities and the delineation of main routes in "The Deluge" 1930 300 dpi (2014-03-31) details
Arkusz 3.3 MBTRYLOGIA Mapa 4. Obejmująca miejscowości i wykres ważniejszych szlaków w "Panu Wołodyjowskim" Map 4. Containing the localities and the delineation of main routes in "Fire in the Steppe" 1930 300 dpi (2014-03-31) details