Y-13 Bosanski-Novi (1:250 000 GSGS 4413 Yugoslavia)
MapaBosanski-Novi 1944400 dpidetails
MapaBosanski-Novi 1944600 dpidetails