453 Rosenberg (1:100 000 Karte des Deutschen Reiches (Generalstabskarte), ark. poj. /1870 - 1944/)
MapaRosenberg i.Schl. 0600 dpidetails
MapaRosenberg i. Ob.-Schles.Oleśno ±1893600 dpidetails
obraz oryginalny / original image
MapaRosenberg i. Ob.-Schles.Oleśno ±1893600 dpidetails
obraz scalony / composite image
MapaRosenberg i. Schl. 1940600 dpidetails