3515 III Poroshkov (1:50 000 AMS M774 Czechoslovakia)
MapaPOROSHKOV 1963400 dpidetails