P48 S19 (alt. A48 S19) Praha (Praga) (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski /1924 - 1939/)
Mapa(3953) PRAHA (PRAGA)Praha 1936600 dpidetails