85 Castelnovo ne' Monti (1:100 000 GSGS 4164 Italy)
MapaCASTELNOVO NE` MONTI 1943300 dpidetails
MapaCASTELNOVO 1944400 dpidetails
MapaCASTELNOVO 1945400 dpidetails
MapaCASTELNOVO NE` MONTI 1946300 dpidetails