3819 (alt. 2084) Vlotho (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) - Niemcy /1870 - 1945/)
MapaVlotho [geol.] 1925600 dpidetails
MapaVlotho 1937300 dpidetails