3081 Horstfeld (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wsch.(Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaHorstfeldChrostkowo 1944300 dpidetails
MapaHorstfeldChrostkowo 1944300 dpidetails
original image / oryginalny obraz
MapaHorstfeld 1944600 dpidetails