2699 Obrytki (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wsch.(Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaObrytkiObrytki 1944400 dpidetails
MapaObrytkiObrytki 1944600 dpidetails
MapaObrytki 1944600 dpidetails
MapaObrytki 1944600 dpidetails