Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
UWAGA: Do tej kategorii są także załączniki, umieszczone NA DOLE LISTY.
Arkusz 6.0 MB02 Kurlandia y część Jnflant Moskiewskich. Courland and part of Moscovy's Livland. 1772 300 dpi (2014-01-11) details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
Arkusz 6.8 MB02 Kurlandia y część Jnflant Moskiewskich. Courland and part of Moscovy's Livland. 1772 300 dpi (2014-04-09) details
egz. UCL SSEES / copy of UCL SSEES
Arkusz 7.6 MB03 Karta granic Polski y Moskwy z strony Inflant. A map of the border of Poland and Moscovy from the part of Livland. 1772 300 dpi (2014-01-11) details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
Arkusz 8.6 MB03 Karta granic Polski y Moskwy z strony Inflant. A map of the border of Poland and Moscovy from the part of Livland. 1772 300 dpi (2014-04-09) details
egz. UCL SSEES / copy of UCL SSEES
Arkusz 8.0 MB04 Część gubernii Nowogrodzkiey. Part of the Novgorod Governorate. 1772 300 dpi (2014-01-11) details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
Arkusz 9.1 MB04 Część gubernii Nowogrodzkiey. Part of the Novgorod Governorate. 1772 300 dpi (2014-04-09) details
egz. UCL SSEES / copy of UCL SSEES
Arkusz 4.1 MB05 Woiewodstwa Pomorskie y Malborskie oraz Pomerania Elektorska The Voivodships of Pomerania and Malbork as well as the Elector's Pomerania. 1772 300 dpi (2014-01-11) details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
Arkusz 5.1 MB05 Woiewodstwa Pomorskie y Malborskie oraz Pomerania Elektorska The Voivodships of Pomerania and Malbork as well as the Elector's Pomerania. 1772 300 dpi (2014-04-09) details
egz. UCL SSEES / copy of UCL SSEES
Arkusz 7.5 MB06 Część połnocna Pruss Elektorskich, Woiewodztwo Trockie y Xięstwo Żmudzkie. Northern part of the Elector's Prussia, the Voivodship of Troki and the Duchy of Żmudź. 1772 300 dpi (2014-01-11) details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
Arkusz 9.3 MB06 Część połnocna Pruss Elektorskich, Woiewodztwo Trockie y Xięstwo Żmudzkie. Northern part of the Elector's Prussia, the Voivodship of Troki and the Duchy of Żmudź. 1772 300 dpi (2014-04-09) details
egz. UCL SSEES / copy of UCL SSEES
Arkusz 6.4 MB07 Woiewodstwa Wileńskie, Połockie y Witebskie. The Voivodships of Wilno, of Połock and of Witebsk. 1772 300 dpi (2014-01-11) details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
Arkusz 8.0 MB07 Woiewodstwa Wileńskie, Połockie y Witebskie. The Voivodships of Wilno, of Połock and of Witebsk. 1772 300 dpi (2014-04-09) details
egz. UCL SSEES / copy of UCL SSEES
Arkusz 7.2 MB08 Gubernia Smoleńska y część Woiewodztwa Witebskiego The Governorate of Smoleńsk and part of the Voivodship of Witebsk. 1772 300 dpi (2014-01-11) details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
Arkusz 8.6 MB08 Gubernia Smoleńska y część Woiewodztwa Witebskiego The Governorate of Smoleńsk and part of the Voivodship of Witebsk. 1772 300 dpi (2014-04-09) details
egz. UCL SSEES / copy of UCL SSEES
Arkusz 8.3 MB09 Woiewodztwa Płockie, Brzeskie — Kujawskie, Inowrocławskie, Chełmińskie, Poznańskie y nowe Woiewodztwo Gnieźnieńskie złożone z części północney woiewodztwa Kaliskiego. The Voivodships of Płock, of Brześć Kujawski, of Inowrocław, of Chełmno, of Poznań and the new Voivodship of Gniezno composed of the northern part of the Voivodship of Kalisz. 1772 300 dpi (2014-01-11) details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
Arkusz 9.6 MB09 Woiewodztwa Płockie, Brzeskie — Kujawskie, Inowrocławskie, Chełmińskie, Poznańskie y nowe Woiewodztwo Gnieźnieńskie złożone z części północney woiewodztwa Kaliskiego. The Voivodships of Płock, of Brześć Kujawski, of Inowrocław, of Chełmno, of Poznań and the new Voivodship of Gniezno composed of the northern part of the Voivodship of Kalisz. 1772 300 dpi (2014-04-09) details
egz. UCL SSEES / copy of UCL SSEES
Arkusz 7.7 MB10 Xięstwo Biskupstwo Warmińskie, Część południowa Woiewodztwa Trockiego y Pruss Brandeburskich. Część północna Podlasia y Mazowsza. The Duchy-Episcopate of Warmia, the southern part of the Voivodship of Troki and the Brandenburgian Prussia. the northern part of Podlasie and Mazowsze. 1772 300 dpi (2014-01-11) details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
Arkusz 9.5 MB10 Xięstwo Biskupstwo Warmińskie, Część południowa Woiewodztwa Trockiego y Pruss Brandeburskich. Część północna Podlasia y Mazowsza. The Duchy-Episcopate of Warmia, the southern part of the Voivodship of Troki and the Brandenburgian Prussia. the northern part of Podlasie and Mazowsze. 1772 300 dpi (2014-04-09) details
egz. UCL SSEES / copy of UCL SSEES
Arkusz 8.1 MB11 Woiewodztwa Mińskie y Nowogrodzkie. The Voivodships of Mińsk and of Nowogródek. 1772 300 dpi (2014-01-11) details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
Arkusz 9.6 MB11 Woiewodztwa Mińskie y Nowogrodzkie. The Voivodships of Mińsk and of Nowogródek. 1772 300 dpi (2014-04-09) details
egz. UCL SSEES / copy of UCL SSEES
Arkusz 7.6 MB12 Karta granic Polski y Russii, zawieraiąca Woiewództwo Mścisławskie, część Woiewództwa Mińskiego, regiment Starodubowski, ziemie (Vjezd) Rosławską, Brjańską, Trubczewską, Bolchowską, Orelską, Karaczewską, Sjewską, y Kromyską. A map of the borders of Poland and Russia, containing the Voivodship of Mścisław, part of the Voivodship of Mińsk, the regiment of Starodub, the lands (uyezd) of Rosław, Briańsk, Trubczewsk, Bolchow, Oreł, Karaczewsk, Siewsk and Kromysk. 1772 300 dpi (2014-01-11) details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
Arkusz 9.5 MB12 Karta granic Polski y Russii, zawieraiąca Woiewództwo Mścisławskie, część Woiewództwa Mińskiego, regiment Starodubowski, ziemie (Vjezd) Rosławską, Brjańską, Trubczewską, Bolchowską, Orelską, Karaczewską, Sjewską, y Kromyską. A map of the borders of Poland and Russia, containing the Voivodship of Mścisław, part of the Voivodship of Mińsk, the regiment of Starodub, the lands (uyezd) of Rosław, Briańsk, Trubczewsk, Bolchow, Oreł, Karaczewsk, Siewsk and Kromysk. 1772 300 dpi (2014-04-09) details
egz. UCL SSEES / copy of UCL SSEES
Arkusz 9.0 MB13 Karta granic Polski y Niemiec zawieraiąca Szląsko Pruskie Woiewodztwa, Kaliskie, Łenczyckie y Sieradzkie; część południową Woiewództwa Poznańskiego y północną Woiewództwa Krakowskiego. A map of the borders of Poland and Germany , containing the Prussian Silesia and the Voivodships of Kalisz, Łęczyca i Sieradz, the southern part of the Voivodship of Poznań and the northern part of the Voivodship of Cracow. 1772 300 dpi (2014-01-11) details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
Arkusz 10.3 MB13 Karta granic Polski y Niemiec zawieraiąca Szląsko Pruskie Woiewodztwa, Kaliskie, Łenczyckie y Sieradzkie; część południową Woiewództwa Poznańskiego y północną Woiewództwa Krakowskiego. A map of the borders of Poland and Germany , containing the Prussian Silesia and the Voivodships of Kalisz, Łęczyca i Sieradz, the southern part of the Voivodship of Poznań and the northern part of the Voivodship of Cracow. 1772 300 dpi (2014-04-09) details
egz. UCL SSEES / copy of UCL SSEES
Arkusz 8.3 MB14 Woiewództwa Lubelskie y Rawskie. Mazowsze y Podlasie Południowe. Część Pułnocna Woiewództw Bełzkiego, Ruskiego y Sendomirskiego, część zachodnia Województwo (!) Wolyńskiego y Brzeskiego — Litewskiego. The Voivodships of Lublin and of Rawa. Mazovia and southern Podlasie, The nortern part of the Voivodships of Bełz, of Ruthenia and of Sandomierz, the western part of the Voivodship of Wolhynia and of the Voivodship of Brześć Litewski. 1772 300 dpi (2014-01-11) details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
Arkusz 10.0 MB14 Woiewództwa Lubelskie y Rawskie. Mazowsze y Podlasie Południowe. Część Pułnocna Woiewództw Bełzkiego, Ruskiego y Sendomirskiego, część zachodnia Województwo (!) Wolyńskiego y Brzeskiego — Litewskiego. The Voivodships of Lublin and of Rawa. Mazovia and southern Podlasie, The nortern part of the Voivodships of Bełz, of Ruthenia and of Sandomierz, the western part of the Voivodship of Wolhynia and of the Voivodship of Brześć Litewski. 1772 300 dpi (2014-04-09) details
egz. UCL SSEES / copy of UCL SSEES
Arkusz 7.4 MB15 Część Pułnocna Woiewodztw Wołińskiego y Kiiowskiego. Powiat Piński, w Litwie Południowey. Northern part of the Voivodships of Wolhynia and of Kijów. The Subdistrict of Pińsk in South Lithuania. 1772 300 dpi (2014-01-11) details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
Arkusz 8.6 MB15 Część Pułnocna Woiewodztw Wołińskiego y Kiiowskiego. Powiat Piński, w Litwie Południowey. Northern part of the Voivodships of Wolhynia and of Kijów. The Subdistrict of Pińsk in South Lithuania. 1772 300 dpi (2014-04-09) details
egz. UCL SSEES / copy of UCL SSEES
Arkusz 8.6 MB16 Karta granic Polski y Russyi, zawieraiąca część Północną Ukrainy, bieg Dniepru od Chełmicza aż do Kiiowa, Deszny, Semu y inszych Rzek mniey znacznych. A map of the borders of Poland and Russia, comtaining the northern part of the Ukraine, the course of Dniepr from Chełmicz to Kijów, the course of Desna, Sem and other smaller rivers. 1772 300 dpi (2014-01-11) details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
Arkusz 10.7 MB16 Karta granic Polski y Russyi, zawieraiąca część Północną Ukrainy, bieg Dniepru od Chełmicza aż do Kiiowa, Deszny, Semu y inszych Rzek mniey znacznych. A map of the borders of Poland and Russia, comtaining the northern part of the Ukraine, the course of Dniepr from Chełmicz to Kijów, the course of Desna, Sem and other smaller rivers. 1772 300 dpi (2014-04-09) details
egz. UCL SSEES / copy of UCL SSEES
Arkusz 9.4 MB17 Karta granic Polski, Węgier y Niemiec, zawieraiąca Woiewodztwo Krakowskie, Starostwo Spizkie, Hrabstwo (Warmegye) Pozońskie, Nitry, Trenszczynu, Thuróczy, Arwy, Liptowa, Barszi Zolyoma, Neogradu, Hontu, Gömöry y Aba-UJ-Wàru. Szląsko-Austryackie. A map of the borders of Poland, Hungary and Germany, containing the Voivodship of Cracow, the district (starostwo) of Spisz, the County (Varmegye) of Pozsony, Nitra, Trenczyn, Thurocs, Arva, Liptow, Barszi Zolyoma, Neograd, Hont, Gömöra and Aba-Uj-Var. The Austrian Silesia. 1772 300 dpi (2014-01-11) details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
Arkusz 11.2 MB17 Karta granic Polski, Węgier y Niemiec, zawieraiąca Woiewodztwo Krakowskie, Starostwo Spizkie, Hrabstwo (Warmegye) Pozońskie, Nitry, Trenszczynu, Thuróczy, Arwy, Liptowa, Barszi Zolyoma, Neogradu, Hontu, Gömöry y Aba-UJ-Wàru. Szląsko-Austryackie. A map of the borders of Poland, Hungary and Germany, containing the Voivodship of Cracow, the district (starostwo) of Spisz, the County (Varmegye) of Pozsony, Nitra, Trenczyn, Thurocs, Arva, Liptow, Barszi Zolyoma, Neograd, Hont, Gömöra and Aba-Uj-Var. The Austrian Silesia. 1772 300 dpi (2014-04-09) details
egz. UCL SSEES / copy of UCL SSEES
Arkusz 7.5 MB18 Woiewodztwo Ruskie, Część Krakowskiego, Sędomirskiego y Bełzkiego z granicami Węgier, y Polski, ktore gory Karpackie nakształt łańcucha wyciągnione, od góry Wolska aż do Talabry, wyznaczaią. The Voivodship of Ruthenia, parts of the Voivodships of Cracow, of Sandomierz and of Bełz, including the borders of Hungary and Poland fixed by the Carpatian Mountains stretched like a chain from the Wold Mountain till the Talabra Mountain. 1772 300 dpi (2014-01-11) details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
Arkusz 9.1 MB18 Woiewodztwo Ruskie, Część Krakowskiego, Sędomirskiego y Bełzkiego z granicami Węgier, y Polski, ktore gory Karpackie nakształt łańcucha wyciągnione, od góry Wolska aż do Talabry, wyznaczaią. The Voivodship of Ruthenia, parts of the Voivodships of Cracow, of Sandomierz and of Bełz, including the borders of Hungary and Poland fixed by the Carpatian Mountains stretched like a chain from the Wold Mountain till the Talabra Mountain. 1772 300 dpi (2014-04-09) details
egz. UCL SSEES / copy of UCL SSEES
Arkusz 7.7 MB19 Karta Podola, znaczney części Wołynia, płynienie Dniestru od Uścia, aż do Chocima y Ładowa, Bogu od swego zrzodła, aż do Ładyczyna, pogranicze Mołdawy, Woiewodztw Bełzkiego, Ruskiego, Kiiowskiego y Bracławskiego. A map of Podolia, a large part of Wolhynia, the flow of Dniestr from Uście till Chocim and Ładów, the flow of Boh from its spring till Ładyczyn, the bordelands of Moldavia and the Voivodships of Bełz, of Ruthenia and of Bracław. 1772 300 dpi (2014-01-11) details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
Arkusz 9.2 MB19 Karta Podola, znaczney części Wołynia, płynienie Dniestru od Uścia, aż do Chocima y Ładowa, Bogu od swego zrzodła, aż do Ładyczyna, pogranicze Mołdawy, Woiewodztw Bełzkiego, Ruskiego, Kiiowskiego y Bracławskiego. A map of Podolia, a large part of Wolhynia, the flow of Dniestr from Uście till Chocim and Ładów, the flow of Boh from its spring till Ładyczyn, the bordelands of Moldavia and the Voivodships of Bełz, of Ruthenia and of Bracław. 1772 300 dpi (2014-04-09) details
egz. UCL SSEES / copy of UCL SSEES
Arkusz 8.3 MB20 Karta granic Polski, y Russyi, zawierająca część południową Ukrainy y przeciąg Dniepru, zacząwszy od Kiiowa, aż do Samary. A map of the borders of Poland and Russia, containing the southern part of the Ukraine and the course of Dniepr starting from Kijów, up to Samara. 1772 300 dpi (2014-01-11) details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
Arkusz 9.7 MB20 Karta granic Polski, y Russyi, zawierająca część południową Ukrainy y przeciąg Dniepru, zacząwszy od Kiiowa, aż do Samary. A map of the borders of Poland and Russia, containing the southern part of the Ukraine and the course of Dniepr starting from Kijów, up to Samara. 1772 300 dpi (2014-04-09) details
egz. UCL SSEES / copy of UCL SSEES
Arkusz 2.9 MB22 Karta granic Polski, y Siedmiogrodu, zawieraiąca część południową ziemi Halickiey y dalszy przeciąg gór Karpackich, zacząwszy od góry Talabri aż do zrzodła Maruzyi. A map of the borders of Poland and Transylvania, containing the southern part of the land of Halicz and the further course of the Carpathian Mountains, from the Talabri Mountain till the springs of Maruzja. 1772 300 dpi (2014-01-11) details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
Arkusz 6.9 MB22 Karta granic Polski, y Siedmiogrodu, zawieraiąca część południową ziemi Halickiey y dalszy przeciąg gór Karpackich, zacząwszy od góry Talabri aż do zrzodła Maruzyi. A map of the borders of Poland and Transylvania, containing the southern part of the land of Halicz and the further course of the Carpathian Mountains, from the Talabri Mountain till the springs of Maruzja. 1772 300 dpi (2014-04-09) details
egz. UCL SSEES / copy of UCL SSEES
Arkusz 4.0 MB23 Karta granic Polski, zacząwszy od końca gór Karpackich w Siedmiogrodzie, aż do osady Tatarów Bessarabskich, Zawieraiąca Moldawią Pułnocną, stepy Tatarów Lipków, y wyciągnienie Dniestru od Chocima aż do Benderu. A map of the borders of Poland, starting from the end of the Carpathian Mountains in Transylvania till the living place of Bessarabian Tatars, which contains the north Moldavia, the steppes of Lipkowie Tatars and the course of Dniestr from Chocim till Bendery. 1772 300 dpi (2014-01-11) details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
Arkusz 9.7 MB23 Karta granic Polski, zacząwszy od końca gór Karpackich w Siedmiogrodzie, aż do osady Tatarów Bessarabskich, Zawieraiąca Moldawią Pułnocną, stepy Tatarów Lipków, y wyciągnienie Dniestru od Chocima aż do Benderu. A map of the borders of Poland, starting from the end of the Carpathian Mountains in Transylvania till the living place of Bessarabian Tatars, which contains the north Moldavia, the steppes of Lipkowie Tatars and the course of Dniestr from Chocim till Bendery. 1772 300 dpi (2014-04-09) details
egz. UCL SSEES / copy of UCL SSEES
Arkusz 3.8 MB24 Karta granic Polski, zacząwszy od Bałty, aż do rzeki Sina-Woda, zawieraiąca Słobody Kozaków, Humańskich, y Zaporohowskich, Stépy Tatarow, Oczakowskich, Bessarabskich y Nogayskich, z ich ordami, tak ie w roku MDCCLXVII Han-Krymski poosadzał. Znayduie się tu ieszcze, dalsze wyciągnienie Bógu, y Dniestru. A map of the borders of Poland, starting from Bałta till the Sina Woda River, which contains villages (słoboda) of the Cossacks of Humań and Zaporoże, the steppes of the Oczaków Tatars, the Bessarabian Tatars and the Nogaj Tatars including their hordes as they were settled in 1767 by the Crimean Khan. It also contains a further course of Boh and Dniestr. 1772 300 dpi (2014-01-11) details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
Arkusz 9.4 MB24 Karta granic Polski, zacząwszy od Bałty, aż do rzeki Sina-Woda, zawieraiąca Słobody Kozaków, Humańskich, y Zaporohowskich, Stépy Tatarow, Oczakowskich, Bessarabskich y Nogayskich, z ich ordami, tak ie w roku MDCCLXVII Han-Krymski poosadzał. Znayduie się tu ieszcze, dalsze wyciągnienie Bógu, y Dniestru. A map of the borders of Poland, starting from Bałta till the Sina Woda River, which contains villages (słoboda) of the Cossacks of Humań and Zaporoże, the steppes of the Oczaków Tatars, the Bessarabian Tatars and the Nogaj Tatars including their hordes as they were settled in 1767 by the Crimean Khan. It also contains a further course of Boh and Dniestr. 1772 300 dpi (2014-04-09) details
egz. UCL SSEES / copy of UCL SSEES

Załączniki do tej kategorii:

Załącznik[Okładka teki] [Cover of the File]1772 details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
Załącznik[Karta tytułowa] Carte de la Pologne divisée par provinces et palatinats et subdivisée par districts construite par J. A. B. Rizzi Zannoni 1772 [Karta tytułowa] Mapa Polski podzielonej na prowincje i województwa i dalej podzielonej na powiaty, autor J. A. B. Rizzi Zannoni, 1772 r.
[Title Sheet] A map of Poland divided by its provinces and voivodships and further sub-divided by their sub-districts, prepared by J. A. B. Rizzi Zannoni in 1772.
1772 details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
Załącznik[Dedykacja] [Dedication]1772 details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
ZałącznikWizerunek Powszechny Polski y Litwy Służący do zrozumienia zbioru XXIV. Karta Wystawionego przez Rizzi Zannoni Academiy król. Nauk Göttingentskiey P. Inż. Hydr. w Zeglarstwie Króla Franc. M.DCCLXXII A general image of Poland and Lithuania, the 24th sheet, using to understand the full set prepared by Rizzi Zanonni of the Göttingen Academy, the French King's sea hydrographic engineer.1772 details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
Załącznik[Plan Warszawy] [Plan of Warsaw]1772 details
egz. Śląskiej BC / copy of the Silesian DL
ZałącznikKarta tytułowa [Title page]1772 details
egz. UCL SSEES / copy of UCL SSEES